13 Θέσεις εργασίας στην Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

13 Θέσεις εργασίας στην Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών, για την υλοποίηση του Προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Ειδικότερα Στοιχεία:
· Τόπος υλοποίησης Προγράμματος: Δήμος Ιωαννιτών
· Τίτλος Προγράμματος: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
· Ειδικότητες:
1. Κοινωνικό Παντοπωλείο
- 1 άτομο ΠΕ/TE Διοικητικός
- 3 άτομα ΔΕ Υποστηρικτικό Προσωπικό - Στελέχη Τροφοδοσίας
- 1 άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
2. Κοινωνικό Φαρμακείο
- 2 άτομα ΠΕ Φαρμακοποιών
- 1 άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
3. Γραφείο Διαμεσολάβησης
- 1 άτομο ΠΕ Ψυχολόγος
- 1 άτομο ΠΕ Κοινωνιολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
4. Δημοτικός Λαχανόκηπος
- 1 άτομο ΠΕ/TE Γεωπόνων
- 1 άτομο ΔΕ Επιστάτης Αγροκτήματος
- 1 άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι υποψήφιοι πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
· να είναι έως 30 ετών,
· να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ,
· να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Ε.Ψ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλούδη 8β΄, 2ος όροφος, Ιωάννινα, (πληροφορίες καθημερινά από τις 11:00 ως τις 17:00, τηλ. επικοινωνίας 26510-39820).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 7/3/2013 μέχρι και 22/3/2013 (όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 11:00 μέχρι ώρα 17:00).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad