Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Καλοκαιρινή Εργασία στην Tasty Foods

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 | 0 σχόλια

Αποτέλεσμα εικόνας για tasty foods pepsico

Γίνε μέλος μιας μεγάλης βιομηχανίας τροφίμων για την καλοκαιρινή περίοδο.

Η Adecco HR αναζητά τώρα προσωπικό για την παραγωγική μονάδα της Tasty Foods στον Άγιο Στέφανο.

Καλοκαιρινή Εργασία στην Tasty Foods


Περιγραφή Θέσης:
Οι κάτοχοι των θέσεων θα είναι υπεύθυνοι για διαφορετικές λειτουργίες στη γραμμή παραγωγής και θα απασχολούνται με καθεστώς βαρδιών ενδεικτικά σε θέσεις εργασίας όπως: Εργάτες/ τριες Παραγωγής και Καθαριότητας, Χειριστές/ τριες Μηχανών, Υπάλληλοι Τιμολόγησης, Συσκευαστές/ τριες, Τεχνικοί Ποιοτικού Ελέγχου, Χειριστές/ τριες Περονοφόρων

Προφίλ Υποψηφίων 
Απόφοιτοι Γυμνασίου/ Λυκείου/ ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον 
Ικανότητες επικοινωνίας
Ομαδικό πνεύμα, προσανατολισμός στους στόχους / αποτελέσματα

Παροχές Εταιρείας
Σταθερός μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
Εκπαίδευση, συνεχής ενημέρωση και παροχή εργαλείων για αποτελεσματική απόδοση

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμοΜάθετε περισσότερα: https://link.xe.gr/jobbo603c6 14 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ ΗρακλείουΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ύστερα από την υπ' αριθ. 104/2018 απόφαση του Δ.Σ και την υπ'αρ. πρωτ. 5136/23-4-18 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, προς κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των δημοτικών διαμερισμάτων του Καλλικρατικού Δήμου για την εξής κατά αριθμό ατόμων και κατά περιοχή ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο:

14 ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ/νση: Κων/νου Χατζηγεωργίου 2, τηλ: 2810529388) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Παπαδάκη Μαρία και Σκανδαλάκη Άρτεμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την επομένη της δημοσίευσης της στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα από τις 26/04/2018 έως και τις 02/05/2018.
Πηγή: dikaiologitika.gr

251 προσλήψεις για έργα της ΔΕΗΑνακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α. Ε. στις Τοπικές Κοινότητες Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας, Ποντοκώμης και Κλείτου του Δήμου Κοζάνης για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

ΠΕ Αρχαιολόγοι Σαράντα δύο (42) θέσεις
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδα Α) Έξι (6) θέσεις
ΤΕ Μηχανικοί με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων Τρείς (3) θέσεις
ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες Διακόσιες (200) θέσειςΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής - Κοζάνης, Τ.Κ. 500 04, (τηλ. επικοινωνίας: 2461098800-1) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει

από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia. gov. gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 25/4/2018 έως 02/05/2018) από τις 9:00 π.μ. έως και τις 13:00 μ.μ.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 περ. 7 του Ν. 2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προκήρυξη εδω

Πηγή: dikaiologitika.gr

78 προσλήψεις στο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΠΕ Χημικών Μηχανικών (με εμπειρία)1
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος1
Π.Ε. ΣερρώνΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος1
Π.Ε. ΧαλκιδικήςΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος2
Π.Ε. ΚιλκίςΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος1
Π.Ε. ΠιερίαςΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος1
Π.Ε. ΠέλλαςΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος3
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΠΕ Πολιτικών Μηχανικών2
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών5
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών2
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών1
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών3
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΤΕ Πληροφορικής1
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής2
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών1
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Διοικητικού6
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων1
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Παρασκευαστών1
Π.Ε. ΠιερίαςΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ‘Εργων (Φορτωτές & Μπολτόζες)2
Π.Ε. ΠέλλαςΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ‘Εργων2
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων1
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Ηλεκτρολόγων (Ηλεκτροτεχνιτών) Αυτοκινήτων1
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών2
Π.Ε. ΠέλλαςΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών1
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Ζυγιστών1
Π.Ε. ΠέλλαςΔΕ Ζυγιστών2
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’)5
Π.Ε. ΣερρώνΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’)2
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’+Ε’)4
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’+Δ’)3
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΔΕ Εποπτών Καθαριότητας9
Π.Ε. ΠιερίαςΔΕ Εποπτών Καθαριότητας1
Π.Ε. ΠέλλαςΔΕ Εποπτών Καθαριότητας1
Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΥΕ Εργατών-τριών2
Π.Ε. ΠέλλαςΥΕ Εργατών-τριών2
Π.Ε. ΣερρώνΥΕ Εργατών-τριών2
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Πηγή: e-dimosio.gr

Java Software Engineer


H εταιρεία Cytech Mobile Solutions 


που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της ένας Προγραμματική-Java Software Engineer, απόφοιτο ΑΕΙ πληροφορικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: Java Software EngineerΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@cytech.gr
Πηγή: career.duth.gr
Γεωπόνος

Τα φυτώρια Ntorkos Plants, μια από τις πλέον ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στον χώρο της φυτωριακής καλλιέργειας που εδρεύει στο Ράγιο Θεσπρωτίας με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή εσπεριδοειδών και καλλωπιστικών φυτών εξωτερικού χώρου με επέκταση στους τομείς των λαχανικών και εποχιακών φυτών, επιθυμούν να εντάξουν στο δυναμικό της έναν (άντρα) Γεωπόνο.

Απαραίτητα στοιχεία:
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση Η/Y
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: adorkos@yahoo.gr
Πηγή: career.duth.gr


Διερμηνέας σε Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό
Ζητείται Διερμηνέας από μη κερδοσκοπικό οργανισμό για τη Θεσσαλονίκη.

Αποστείλατε βιογραφικό με e-mail: ergasia.smile@yahoo.gr 

Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ / ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα ψηφιακών εκτυπώσεωνΖητείται για εργασία Γραφίστας/γραφίστρια σε κατάστημα με ψηφιακές εκτυπώσεις και γραφικές τέχνες στην περιοχή Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης


 Πληροφορίες: 2310952172,
Αποστολή βιογραφικών: copycent1@gmail.com και FAX: 2310989773
Πηγή: ageliesergasias.gr

ΠωλήτριαΖητείται πωλήτρια για κατάστημα στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής γνώστης ρωσικής & αγγλικής γλώσσας .


Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972703492 
Email: steliosantonakis@hotmail.com


Πηγή: ageliesergasias.gr

ΑισθητικόςΖητείται αισθητικός από ινστιτούτο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.


Τηλ. επικοινωνίας  2311-242663 και e-mail info@face-beauty.gr


πηγή: xe.gr

Σερβιτόρος
Σερβιτόρος-βοηθός σε μεζεδοπωλείο καφενείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Αποστολή βιογραφικού στο epadip@gmail.com, 14:00-15:00 Πηγή: xe.gr