Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

ΟΑΕΔ: Τρία επιδόματα για άνεργους νέους και νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 | 0 σχόλια
Ενημερωθείτε παρακάτω για τα τρία επιδόματα που παρέχει ο ΟΑΕΔ σε άνεργους νέους ηλικίας από 20 έως 29 ετών και σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για λήψη όλων των επιδομάτων ειναι η εγγραφή των ανέργων στους καταλόγους του ΟΑΕΔ.ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 01.01.2014

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών.

Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης.

2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.

Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών .

3. Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ΕΥΡΩ.

Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ΕΥΡΩ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Έτσι π.χ. για το δικαιούχο που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11.172,16 (10.000 + 587 + 587 = 11.172,16) ΕΥΡΩ

Σημείωση : Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης – του προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος οικονομικού έτους του ανέργου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του.

Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .

Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση του δικαιούχου στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της άσκησης οικονομικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου , η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:

α) ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ.

β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.

γ) ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.

δ) ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει.

ε) ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία.

στ) ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.

4. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.

6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση διακοπής του επιδόματος δεν χωρεί συνέχιση.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

• Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222), άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ 1.

• 44137/613/18-12-13 K.Y.A. (ΦΕΚ B 3253)

• Eγκύκλιος

Επίδομα σε νέους από 20-29 ετών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 – 29 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργοι και παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο.
Το επίδομα ανέρχεται σε 73,37 ΕΥΡΩ τον μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
•    Να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους ή να έχουν αποκτήσει πτυχίο ή να έχουν απολυθεί από το στρατό.
•    Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Αστυνομική ταυτότητα.
2.    Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών με γνωστοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας).
3.    Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
4.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι :
Α) Δεν πραγματοποίησε περισσότερα από 80 ημερομίσθια σε συνεχή ή διαλείπουσα απασχόληση μετά την εγγραφή του στο ειδικό μητρώο ανέργων.
Β)  Δεν ασκεί ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, ούτε εργάζεται σε επιχείρηση του πατέρα, της μητέρας ή της (του) συζύγου.
Γ) Δεν συνταξιοδοτείται και δεν έχει επιδοτηθεί για ανεργία
Δ) Δεν απασχολείται σε γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες.
Στ) Εφόσον αναλάβει εργασία ή ασθενήσει ή συνταξιοδοτηθεί υποχρεούται να το γνωρίσει αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία.
5. ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
•    Άρθρο 2 του Ν. 1545/85
•    31658/85 Υ.Α
•    33967/91 Υ.Α
•    32023/93 Υ.Α

Eπιδότηση Νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας

Ο ΟΑΕΔ καταβάλει ειδικό επίδομα σε άνεργους νέους μέχρι και 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει δηλαδή έως και το 29ο έτος της ηλικίας τους) οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποφοιτήσει από Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα λαμβάνοντας τίτλο σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Προϋπόθεση είναι να εγγραφούν στα ειδικά μητρώα ανέργων το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήψη του πτυχίoυ και για τους άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΚΠΑ2 που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους.

Πηγή : e-dimosio.gr

16 θέσεις με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης Ν. Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Ν. Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων με Ψηφιακό Ταχογράφο
3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων Σαρώθρων
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων Εκσκαφέων-Φορτωτών
8 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας


Καταληκτική ημερομηνία: 31/07/2014
Τηλέφωνο: 2313 313684-7

20 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Τρίπολης

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τρίπολης, που εδρεύει στην Τρίπολη.

Ειδικότερα:
3 ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σαρώθρου) (Ομάδας Ι’ Τάξης Γ΄)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γερανοφόρου) (Ομάδας Γ’ Τάξης Γ΄)
14 ΥΕ Εργατών ΚαθαριότηταςΚαταληκτική ημερομηνία: 31/07/2014
Τηλέφωνο: 2713600431, 2713600432

44 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τέσσερα (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης.

Ειδικότερα:
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών & Οργάνων
37 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών - Υποσταθμών
1 ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής ΚΛΑΡΚ)
1 ΔΕ ΟδηγώνΠερίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/07/2014 - 04/08/2014
Τηλέφωνο: 2461055582, 2461055567

Ηλεκτρονικός στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εξαρτημένης εκ περιτροπής εργασίας ορισμένου χρόνου, ενός έκτακτου συνεργάτη, για την κάλυψη παροδικών αναγκών κατά τη διεξαγωγή των φιλοξενούμενων συνεδρίων στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, ως ακολούθως:

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικός
Τόπος: Δελφοί Φωκίδας

Καταληκτική ημερομηνία: 28-07-2014

Στέλεχος Πωλήσεων στην Εταιρία Μύλοι Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος ΑΕ (Αλεξανδρούπολη)

Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., δυναμική εταιρεία στον κλάδο της αλευροβιομηχανίας, εγκατεστημένη στην Αλεξανδρούπολη, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος, αναζητά:

Στέλεχος πωλήσεων με εμπειρία στον χώρο των τροφίμων.

Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο Τεχνολογικού Ιδρύματος Τροφίμων
- Εμπειρία στις πωλήσεις
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
- Βασικές Γνώσεισ Η/Υ
- Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η εταιρεία προσφέρει:

- Πλήρη απασχόληση
- Εκπαίδευση
- Δυνατότηα επαγγελματικής εξέλιξης

Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Τ.Ε. / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για εξωτερικές εργασίες από εταιρία εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στη Δράμα.

Προσόντα:
- Εμπειρία σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς
- Προγραμματισμός PLC
- Αγγλικά
- Δίπλωμα αυτοκινήτου
- Κάτω των 40 ετών

Αποστολή βιογραφικού στο info@ptolemeo.gr

Προσωπικό σε Ταβέρνα

Ζητείται άτομο για κρύα κουζίνα και λάντζα σε ταβέρνα στη Νέα Πέραμο Καβάλας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2594023816

Γραμματειακή Υποστήριξη στην Εθνική Ασφαλιστική (

Χρηματοοικονομική - Ασφαλιστική Εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει νέο/α σε θέση Γραμματειακής Υποστήριξης στον Νομό της Δράμας.

Απαραίτητα Προσόντα:

- Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ- MS OFFICE (excel, word κτλ)
- Καλή γνώση Αγγλικών
- Επιθυμητή ηλικία έως 35 ετών
- Διάθεση εξέλιξης και οργανωτικά προσόντα θεωρούνται απαραίτητα
- Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
- Επαγγελματική συνέπεια

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο humanresource.cv1@gmail.com

Σερβιτόρος/α στο Blue Sea Lounge Bar & Restaurant (Σκάλα Ποταμιάς, Θάσος)

Από το εστιατόριο Blue Sea Lounge Bar & Restaurant στη Σκάλα Ποταμιάς Θάσου ζητείται άτομο για σέρβις με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

Ώρες επικοινωνίας: 8.30-13.00 και 18.00-21.00

Τεχνίτες Λεωφορείων στην Εταιρία Παναγιώτης Γιαννόπουλος και Σία Ο.Ε. (Δράμα)
Εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της επισκευής και κατασκευής Λεωφορείων ζητά Τεχνίτες Λεωφορείων.

Τηλέφωνο: 2521081056

Ψήστης στο "Γυροπωλείον Ο Θείος" (Αλεξανδρούπολη)

Ζητείται έμπειρος ψήστης για εργασία στο "Γυροπωλείον Ο Θείος", πληροφορίες εντός του καταστήματος.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 330, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 2551551951

Web Προγραμματιστές στην Εταιρία WebLogic ΑΕ (Αλεξανδρούπολη)

Η WebLogic ΑΕ καινοτόμος εταιρία παραγωγής διαδικτυακού λογισμικού με κύριο προσανατολισμό την παραγωγή τουριστικού λογισμικού (on line κρατήσεις κλπ), με ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ έργων πληροφορικής προς υλοποίηση και πανελλαδική εμβέλεια δραστηριοτήτων,

ΑΝΑΖΗΤΕΙ Σχεδιαστές & Προγραμματιστές διαδικτύου (Web Designers & Developers) & Προγραμματιστές Βάσεων Δεδομένων.

Αντικείμενα απασχόλησης:
1. Σχεδίαση & Υλοποίηση εφαρμογών διαδικτύου (Web Design & Development).
2. Εφαρμογές για έξυπνα κινητά (mobile)
3. Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων με χρήση των εργαλείων του MS SQL Server.

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ.
2. Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
3. Δεν απαιτείται Προϋπηρεσία

Επιθυμητές γνώσεις: HTML, Photoshop, CSS3, JQuery, Javascript, XML, JSON, Windows 2008, IIS7,SQL Server κλπ.

Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα αποδοχών ανάλογα με προσόντα και εμπειρία.

Πληροφορίες:
Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
Τόπος εργασίας: Αλεξανδρούπολη.

Τηλέφωνο: 2551089547
E-mail: p.batzakoudis@weblogic.gr

Εκμάθηση μέσω διαδικτύου: 10 ιστοσελίδες που θα σας κάνουν πιο έξυπνους

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014 | 0 σχόλια

Αν βαρεθήκατε να σπαταλάτε χρόνο μπροστά στον υπολογιστή παίζοντας ανούσια παιχνίδια ή χαζεύοντας το facebook, ήρθε η ώρα να γίνετε παραγωγικοί.

Η λίστα που ακολουθεί παρουσιάζει δικτυακούς τόπους που θα σας βελτιώσουν τις ικανότητες σας και θα σας κάνουν πραγματικά πιο έξυπνους

Digital Photography School.Ενας θησαυρός άρθρων που θα βελτιώσουν τις φωτογραφικές σας ικανότητες και είναι ιδιαίτερα χρήσιμος ακόμα και αν είστε εντελώς αρχάριος. Υπάρχει επίσης ένα ενεργό φόρουμ όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε με άλλους φωτογράφους.

Duolingo.Ακονίστε τις γλωσσικές δεξιότητές σας με αυτό το διασκεδαστικό, εθιστικό παιχνίδι. Εκμάθηση γλώσσας υψηλής ποιότητας και μάλιστα δωρεάν

Factsie.Γνωρίζετε ότι η κερασφόρος σαύρα μπορεί να εκτοξεύσει αίμα από τους δακρυγόνους αδένες; Κάνοντας κλικ σε αυτό το site θα βρείτε ασυνήθιστα ιστορικά και επιστημονικά δεδομένα, μαζί με τις συνδέσεις με τις πηγές.

Fast Company’s 30-Second MBA.Με σύντομα βίντεο από καταξιωμένα εταιρικά στελέχη, θα μάθετε επιχειρηματικές συμβουλές για τη δουλειά και τη ζωή.

Freerice.Αναπτύξτε το λεξιλόγιό σας, ενώ ταΐζετε όσους πεινάνε. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να αισθάνεστε καλά με τον εαυτό σας και ταυτόχρονα να μάθετε λέξεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το υπόλοιπο της ζωής σας.

Gibbon.Η απόλυτη playlist για μάθηση. Οι χρήστες συλλέγουν άρθρα και βίντεο για να σας βοηθήσουν να μάθετε τα πράγματα, από τον προγραμματισμό για iOS μέχρι την αποτελεσματική αφήγηση.

Instructables.Μέσα από διασκεδαστικά βίντεο με απλές οδηγίες, μπορείτε να μάθετε πώς να κάνετε οτιδήποτε, από το να παίζετε τένις μέχρι να χτίσετε ένα φρούριο στην αυλή σας. Μπορείτε επίσης να στείλετε τις δικές σας δημιουργίες και να μοιράζεστε ό, τι κάνετε με τον υπόλοιπο κόσμο.

Khan Academy.Οχι μόνο θα μάθετε μια ευρεία ποικιλία των θεμάτων μέσω πάρα πολύ χρήσιμων βίντεο, αλλά θα έχετε την ευκαιρία να τα κάνετε πράξη και να παρακολουθείτε τις στατιστικές μάθησης σας.

LumosityΕκπαιδεύστε το μυαλό σας με αυτά τα διασκεδαστικά, επιστημονικά σχεδιασμένα παιχνίδια. Μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας εξατομικευμένο πρόγραμμα προπόνησης για να βελτιώσετε τη μνήμη και την προσοχή σας και να παρακολουθείτε την πρόοδό σας.

Powersearching with Google.Μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε ότι θέλατε ποτέ ακονίζοντας τις δεξιότητας των αναζητήσεων σας στο Google.

Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου σε 93.0000 δικαιούχους ΟΓΑ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των ψυχαγωγικών και πολιτιστικών παροχών προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους υπενθυμίζει ότι ήδη έχει ξεκινήσει το Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου, της Αγροτικής Εστίας για το 2014.
Ο ΟΓΑ προσφέρει σε 93.000 δικαιούχους ασφαλισμένους και συνταξιούχους που έχουν κληρωθεί τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις σε όλη την επικράτεια.
Οι κληρωθέντες δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όλης της χώρας, για να προμηθευτούν τα δελτία θεάματος και να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις των συμβεβλημένων θεατρικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών σκηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα ονόματα των κληρωθέντων από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr). Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή:

130 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα (21/07/2014)Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

4 άτομα με σύμβαση έργου στο Δ.Π.Θ. (Ορεστιάδα)

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Παραγωγή βιολειτουργικών τροφίμων (λουκάνικα και γαλακτοκομικά) με την προσθήκη προβιοτικών απομονωμένων από γαλακτοκομικά προϊόντα (συντ. τίτλου: PROFOODS)» αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

Καταληκτική ημερομηνία: 31-07-2014

Πληροφορίες:
Ευγενία Μπεζιρτζόγλου, Καθηγήτρια Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
Τηλ 25204149, 25204173,
E-mail: empezirt@agro.duth.gr

Που θα προσληφθούν οι 25.000 επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014 | 0 σχόλια

Ο χάρτης των προσλήψεων το 2014 – Που θα προσληφθούν 25.000 άτομα – Αναλυτικός οδηγόςΤην πρόσληψη 1.500 πτυχιούχων που έχουν πετύχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ από το 2006 μέχρι σήμερα υλοποιεί η κυβέρνηση με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα ο χάρτης των προσλήψεων πτυχιούχων για το 2014 συμπληρώνεται με την τοποθέτηση 22.000-24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας στα σχολεία της χώρας από το φθινόπωρο, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά από τις συνταξιοδοτήσεις και τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Συνολικά οι προσλήψεις μονίμων και εκτάκτων πτυχιούχων στον στενό πυρήνα του δημόσιου τομέα θα ξεπεράσουν τις 25.000 για τη φετινή χρονιά.

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε χθες με τον πρόεδρο των αδιόριστων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, Δημήτρη Χαρίτο, όπου ανακοίνωσε την εκκίνηση της διαδικασίας για την πρόσληψη 791 ατόμων από τους επιτυχόντες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Οι 791 επιτυχόντες θα τοποθετηθούν σε κενές θέσεις στα υπουργεία και στους εποπτευόμενους φορείς με βάση τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί για την κάλυψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. Συνολικά θα προσληφθούν σε θέσεις μόνιμου προσωπικού 514 επιτυχόντες που κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο και 54 τεχνολογικής εκπαίδευσης στον κλάδο διοικητικού – οικονομικού, 151 μηχανικοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 10 απόφοιτοι ΤΕΙ, καθώς και 62 διοριστέοι διαφόρων ειδικοτήτων. Για την τοποθέτησή τους θα δημοσιευθεί «κλειστή» προκήρυξη, προκειμένου να επανακαταθέσουν τα δικαιολογητικά τους και να επιλεγούν για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Ηδη έχουν κατανεμηθεί 203 επιτυχόντες σε παλαιότερους διαγωνισμούς:

25 στο υπουργείο Δικαιοσύνης στην κεντρική υπηρεσία και στους εποπτευόμενους φορείς,
49 στο υπουργείο Εργασίας,
15 στο υπουργείο Πολιτισμού,
39 στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας,
16 στο υπουργείο Ναυτιλίας,
46 στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης,
6 στο υπ. Περιβάλλοντος και
7 στο ΑΣΕΠ.
Με την προοπτική να προσληφθούν ακόμα 500 διοριστέοι πτυχιούχοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το φθινόπωρο, ουσιαστικά τακτοποιούνται στο σύνολό τους οι 1.500 επιτυχόντες προσοντούχοι υπάλληλοι που είχαν πετύχει σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ από το 2006 μέχρι και πρόσφατα.

Μετά τη συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του συλλόγου των αδιόριστων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ δήλωσε ότι «το υπουργείο έχει ξεκαθαρίσει ότι οι περιορισμένες προσλήψεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το 2014, θα γίνουν με προγραμματισμό και δίνοντας πάντα προτεραιότητα σε επιτυχόντες αδιόριστους υπαλλήλους από παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ».

Τόνισε ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση «προχωρούμε στην αποκατάσταση αυτής της αδικίας δίνοντας την τελική έγκριση για την πρόσληψη 791 επιτυχόντων σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ» και ξεκαθάρισε ότι η κεντρική άποψη του υπουργείου παραμένει σταθερή πως «σε κάθε καινούργια πρόσληψη που θα γίνεται στο Δημόσιο προτεραιότητα θα πρέπει να έχουν επιτυχόντες από παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ».

500 νέες προσλήψεις

Συνολικά 500 νέες προσλήψεις πτυχιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν πετύχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ προγραμματίζει για το φθινόπωρο το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους». Οι διορισμοί θα γίνουν με τη διαδικασία του «κλειστού διαγωνισμού» για συγκεκριμένες θέσεις όπου οι υποψήφιοι θα κριθούν εάν καλύπτουν τα κριτήρια της προκήρυξης. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το υπουργείο θα αναμένει τα αποτελέσματα της εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας που θα έχει ολοκληρωθεί το φθινόπωρο, προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες των δήμων.

Με βάση τα νέα δεδομένα θα προκηρυχτούν οι νέες θέσεις στις οποίες αναμένεται να τοποθετηθεί το σύνολο των αδιόριστων πτυχιούχων σε δήμους και περιφέρειες. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει καταγράψει την ομάδα των αδιόριστων πτυχιούχων σε όλο το Δημόσιο που φτάνουν τους 1.500 και με βάση την αναλογία «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις» και «μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση» προγραμμάτισε την πρόσληψή τους σε θέσεις που υπάρχει ανάγκη ανθρώπινου δυναμικού. Με βάση τον προγραμματισμό του υπουργείου εντός του 2014 θα έχουν τοποθετηθεί όλοι οι αδιόριστοι πτυχιούχοι που έχουν πετύχει σε παλιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Εκπαιδευτικοί

Με περισσότερους από 22.000 αναπληρωτές θα επιχειρήσει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να καλύψει τις κενές θέσεις δασκάλων και καθηγητών την ερχόμενη σχολική χρονιά.

Το πρόβλημα με τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία διογκώνεται από τις 5.000 και πλέον συνταξιοδοτήσεις σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αλλά και από το γεγονός ότι διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών δεν πρόκειται να δούμε τον Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας για τις αποχωρήσεις δασκάλων και καθηγητών, έχουν κατατεθεί 1.789 αιτήσεις για συνταξιοδότηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 3.226 στη δευτεροβάθμια (σύνολο 5.015).

Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας δήλωσε ότι οι πιθανότητες να γίνουν διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών είναι ελάχιστες και πρόσθεσε πως οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και επαγγελματικά λύκεια θα καλυφθούν με προσλήψεις αναπληρωτών. Το ίδιο στέλεχος εκτίμησε ότι θα χρειαστούν περίπου 22 με 24 χιλιάδες αναπληρωτές. «Ακριβή εικόνα για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα χρειαστούμε το ερχόμενο σχολικό έτος θα υπάρχει μόνο όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών, δηλαδή των μεταθέσεων και αποσπάσεων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα θα ανακοινωθούν οι μεταθέσεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη διαδικασία και για τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αποσπάσεις και μόλις ολοκληρωθούν, το υπουργείο Παιδείας θα είναι σε θέση να εκτιμήσει πόσες χιλιάδες αναπληρωτών θα χρειαστούν ώστε να λειτουργήσουν ομαλά τα σχολεία.

Πάντως, τόσο οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες όσο και αιρετοί στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν προειδοποιήσει εγκαίρως ότι η καθυστέρηση των υπηρεσιακών μεταβολών θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στον σχεδιασμό για την κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία.

Σύμφωνα με τον αιρετό του ΚΥΣΠΕ Δημήτρη Μπράτη, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για μετάθεση υποβάλλονται κάθε χρόνο τον μήνα Νοέμβρη. Επισημαίνει ότι μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων, «ακολουθεί η εξέταση των ενστάσεων και οι αμφισβητούμενες αιτήσεις, οι μεταθέσεις σε διαπολιτισμικά σχολεία κ.λπ., διαδικασίες που είναι χρονοβόρες». Η μη έγκαιρη ανακοίνωση των μεταθέσεων (που κάθε χρόνο γινόταν τον μήνα Απρίλιο), προσθέτει, «έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις και στις υπόλοιπες υπηρεσιακές μεταβολές -αποσπάσεις, μόνιμοι διορισμοί, προσλήψεις αναπληρωτών- που αναγκαστικά θα καθυστερήσουν, με ορατό τον κίνδυνο να μην υπάρχουν οι απαιτούμενοι εκπαιδευτικοί την 1η του Σεπτέμβρη στα σχολεία».Πηγή: Εθνος

645 εποχικές προσλήψεις ζητούν τα ΕΛΤΑ

645 εποχικές προσλήψεις ζητούν τα ΕΛΤΑ


 
Αίτημα πρόσληψης 645 εποχικών υπαλλήλων έχει υποβληθεί στο υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προκειμένου να ενισχυθούν τα ΕΛΤΑ όλης της χώρας. Το αίτημα εκκρεμεί εδώ και καιρό ωστόσο η πρόσληψη του νέου προσωπικού καθίσταται επιτακτική υπόθεση καθώς τα ταχυδρομεία αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω καλοκαιριού.

24ωρη απεργία εξήγγειλε το Σωματείο Ταχυδρόμων

Tο Σωματείο Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Ν. Αττικής προχωρά σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 16 Ιουλίου, διεκδικώντας την άμεση πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων. Την ίδια στιγμή, το σωματείο εργαζομένων προειδοποιεί ότι, αν δεν επιλυθούν τα προβλήματα, θα προχωρήσει σε νέα τετραήμερη απεργία από τις 11 Αυγούστου έως και τις 14 Αυγούστου.

Σε ανακοίνωσή του το σωματείο ζητά την άμεση διασφάλιση επιπλέον προσωπικού, χωρίς άλλες υπεκφυγές, ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του ταχυδρομείου.

Οι θέσεις απευθύνονται σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι θα προσληφθούν με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Οι ειδικότητες που θα προκηρυχθούν, είναι οι ακόλουθες:

ΔΕ Διανομέων
ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
ΔΕ Οδηγών
ΥΕ Διαμετακομιστών
Αναλυτικά για κάθε ειδικότητα ζητούνται τα εξής:

ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ: Οσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των διανομέων θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της διανομής και να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι το πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ανεξαρτήτως κυβικών (πλην μοτοποδηλάτου).

ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις εσωτερικής εκμετάλλευσης οφείλουν να διαθέτουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή  πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων ή Οικονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις οδηγών οφείλουν να διαθέτουν α) δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ.

ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ: Για τις θέσεις των διαμετακομιστών ζητείται απολυτήριο Γυμνασίου ή παλαιού Δημοτικού για όσους έχουν αποφοιτήσει έως και το 1980.

Πηγή: e-dimosio.gr

Αμεσα 1.140 προσλήψεις στη ΔΕΗ και στον ΔΕΔΔΗΕ

Στην τελική ευθεία για την αποστολή τους από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκονται οι προκηρύξεις 1.140 θέσεων μόνιμου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού στη ΔΕΗ ΑΕ και στον «Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).Μετά και την ψήφιση του νέου Νόμου 4273 για τη δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας («μικρή ΔΕΗ»), η «μεγάλη» ΔΕΗ επείγεται για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό όλων σχεδόν των ειδικοτήτων.

Η πρώτη προκήρυξη θα αφορά ειδικούς επιστήμονες με μεταπτυχιακά και η δεύτερη πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ και κυρίως τεχνίτες σε ορυχεία, ατμοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς, καθώς και στο δίκτυο διανομής.

Έως το τέλος Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η οποία θα κορυφωθεί τον Αύγουστο.

10.000 ευρώ σε 1.000 νέους για δική τους επιχείρηση

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει, σύμφωνα με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου, το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με τίτλο «Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην καινοτομία» για την επιδότηση 1.000 άνεργων ηλικίας 18- 35 ετών με 10.000 ευρώ για τη δημιουργία επιχείρησης.
Για να υποβάλλει κάποιος υποψηφιότητα στο πρόγραμμα, στις βασικότερες προϋποθέσεις περιλαμβάνεται να έχει συμμετάσχει στη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης, να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ και να έχει κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.
Η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και το επιχειρηματικό σχέδιο για την υπαγωγή κατατίθεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε ειδική περιοχή της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.
Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται αρχικά η συμπλήρωση του ατομικού ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του υποψηφίου. Μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν εκτυπωθεί ταυτόχρονα με την υποβολή της, δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησής της από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος μπορεί να ελέγχει την πορεία της (π.χ. αξιολόγηση, προέγκριση κλπ), καταχωρώντας το ατομικό ΑΦΜ και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.
Το χρηματοδοτικό σχήμα
Κάθε νέος επαγγελματίας που θα μπει στο πρόγραμμα θα πάρει 10.000 ευρώ σε τρεις δόσεις, μέσα σε διάστημα 12 μηνών.
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη δράση. Τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία, μετά τη λήξη κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος ανά εξάμηνο για να διαπιστωθεί η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.
Γι’ αυτό το σκοπό ο επαγγελματίας καλείται να παρουσιάσει μία σειρά από τιμολόγια. Από αυτά φαίνεται ότι τα χρήματα που έχει πάρει από το πρόγραμμα τα έχει χρησιμοποιήσει, αποκλειστικά, για να «στήσει» την επιχείρησή του.
Τα τιμολόγια μπορούν να αφορούν δαπάνες όπως: λειτουργικά έξοδα για μίσθωση χώρου, παροχής υπηρεσιών για νομική και λογιστική υποστήριξη, παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.), γραφική ύλη, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου καθώς και δαπάνες που αφορούν στο μισθολογικό και μη κόστος.
Σημειώνεται, επίσης, ότι η αξία των τιμολογίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το εκάστοτε ποσό της επιχορήγησης, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Προϋποθέσεις ένταξης
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει κάποιος που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
 • Είναι άνεργος, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς του στη ΔΟΥ).
 • Έχει συμμετάσχει στη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης (πραγματοποιείται στον ΟΑΕΔ).
 • Έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ).
 • Έχει ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχει δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • Σε περίπτωση άνδρα υποψηφίου, έχει εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Είναι από 18 έως 35 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
 • Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά. Διαφορετικά θα πρέπει να κάνει έναρξη μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την προέγκριση της αίτησης του-το αργότερο.
 • Στο πρόγραμμα εντάσσονται, επίσης, ατομικές επιχειρήσεις καθώς και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο):
  - Ομόρρυθμης Εταιρίας (ΟΕ)
  - Ετερόρρυθμης Εταιρίας (ΕΕ), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της
  - Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και
  - Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ)
Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής δεν μπορεί να μεταβληθεί κάτω του 51% σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Ποιοι εξαιρούνται από το πρόγραμμα
1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.)
2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, κλπ.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
4. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
5. Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.
6. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
7. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
8. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
9. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από Προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών κατά το παρελθόν.
10. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1/1/2005 και μετά.
Μερικά παραδείγματα καινοτομίας αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:
 • νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων
 • υπηρεσίες με νέες πρώτες ύλες
 • χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών
 • τα προϊόντα βιοτεχνολογίας
 • τεχνολογίες αισθητηρίων
 • τα προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη
 • νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης
 • ψηφιακός χειρισμός προϊόντων
 • ηλεκτρονικοί κατάλογοι
 • υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτότυπο προϊόντος
 • ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης
 • παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων
 • εφαρμογή τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης κλπ.
Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.
Πηγή: e-dimosio.gr

Αιτήσεις από άνεργους σε πρόγραμμα ΟΑΕΔ με εξασφαλισμένη δουλειά για 39 μήνες

Αιτήσεις από άνεργους σε πρόγραμμα ΟΑΕΔ με εξασφαλισμένη δουλειά για 39 μήνες


 
«Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.»

Ξεκινά στις 16-7-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 4.500.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Δικαιούχοι είναι η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., η Ε.Σ.Ε.Ε. και οι Οργανώσεις μέλη αυτών, ο Σ.Ε.Β., ο Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και οι Πανελλήνιες Οργανώσεις μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε.. Δικαιούχοι επίσης είναι και οι Ενώσεις ή Σωματεία μέλη των Πανελληνίων Οργανώσεων του Σ.Ε.Τ.Ε.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή σε περίπτωση που οι δικαιούχοι (εγγεγραμμένοι στις ανωτέρω Συνομοσπονδίες και εργοδοτικές Οργανώσεις) , έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό.

Οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι που:

Έχουν την ιδιότητα του ανέργου και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2.
Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Είναι ηλικίας 18 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 19ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τους δικαιούχους, και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας έως 25 ετών ( να διανύουν δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και το 25ο έτος της ηλικίας τους) ανέρχεται στο ποσό των 22 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης), ενώ για ωφελούμενους ηλικίας άνω των 25 ετών ( να έχουν συμπληρώσει δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους το 25ο έτος της ηλικίας τους) που θα προσληφθούν στα πλαίσια του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τριάντα εννιά (39) μήνες εκ των οποίων οι τριάντα έξι (36) μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και τρεις (3) μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν  ηλεκτρονική  αίτηση υπαγωγής από τις  16-7-2014 και ώρα 10:00 π.μ.


Πηγή: e-dimosio.gr

 

16.000 θέσεις για ανέργους χαμηλών τυπικών προσόντων

Τέσσερα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για 117.000 ανέργουςΤέσσερα προγράμματα από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 για 117.000 ανέργους προωθεί αμέσως το υπουργείο Εργασίας. Οι τέσσερις δράσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν αμέσως, απευθύνονται κυρίως σε άνεργους νέους, ενώ περιλαμβάνουν επιδότηση ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων, επαγγελματική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, αλλά και πεντάμηνη εργασία σε φορείς του Δημοσίου.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η προκήρυξη του νέου Voucher, το οποίο αφορά 50.000 ανέργους, ενώ τον ίδιο μήνα αναμένονται και οι ανακοινώσεις για τις 50.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας.

Παράλληλα, το υπουργείο έχει προωθήσει δύο νέα προγράμματα, την «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση», η οποία απευθύνεται σε 16.000 ανέργους, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, αλλά και την «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία», η οποία στοχεύει στην επιδότηση 1.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών.

Το πρώτο πρόγραμμα που καταρτίζεται για πρώτη φορά από τον ΟΑΕΔ αφορά κατάρτιση και τουλάχιστον εξάμηνη εργασία για 16.000 ανέργους χαμηλών τυπικών προσόντων.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 45.976.000 ευρώ, ενώ ήδη έχει πάρει το «πράσινο φως» από το υπουργείο Εργασίας.

Υποβολή προτάσεων
Η περίοδος υποβολής προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου, ενώ μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο ακολουθεί έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αίτηση Χρηματοδότησης, Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου, υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ και απόφαση του ΔΣ του δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στη διεύθυνση Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, τις ώρες 09.00-14.00, όλες τις εργάσιμες ημέρες. Μετά την έγκριση των προτάσεων θα αρχίσει η διαδικασία τοποθέτησης ανέργων.


Πηγή: ethnos.gr

3.500 θέσεις συμβασιούχων καθηγητών στα δημόσια ΙΕΚ- Αιτήσεις έως 22/7

3.500 θέσεις συμβασιούχων καθηγητών στα δημόσια ΙΕΚΑιτήσεις έως 22 Ιουλίου

Στην υλοποίηση νέου προγράμματος για την κατάρτιση 7.000 νέων τόσο πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ όσο και αποφοίτων ΙΕΚ, προχωρά το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα, ύψους 40 εκατ. ευρώ, αφορά την απόκτηση εμπειρίας – μέσω της λεγόμενης μαθητείας των νέων αποφοίτων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Πληροφορίες του «ΕθΝΟΥΣ –ΕΡΓΑΣΙΑ» αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις θα τεθούν σε καθεστώς επιδότησης προκειμένου να απασχολήσουν προσωπικό με μαθητεία στα πρότυπα των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, ενώ οι μαθητευόμενοι θα λαμβάνουν μια μικρή αμοιβή για τις υπηρεσίες του στο τέλος της περιόδου μαθητείας.

Εξάλλου, ειδικά για τους αποφοίτους ΙΕΚ, η μαθητεία καθίσταται από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο υποχρεωτική και θα προηγείται των τελικών εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποίησης. Αυτά προβλέπει ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ, ο οποίος δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες στο ΦΕΚ 180702.07.2014, Τεύχος Β’.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Για τους σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, αυτά προσμετρώνται στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν. Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών». Επίσης, προβλέπεται ότι οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τη μαθητεία ή πρακτική τους άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, ενώ η  περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα ημερολογιακό έτος.

Πηγή: Εθνος Εργασία

PUBLIC: Απασχόληση σε τηλεφωνικό κέντρο

Εργαζόμενους στο τηλεφωνικό κέντρο (Call Center Agents) με πλήρη απασχόληση ζητά η Public.

Τα απαραίτητα προσόντα είναι απολυτήριο Λυκείου, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, πελατοκεντρική αντίληψη, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, άνεση στη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον windows, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Αλλα επιθυμητά προσόντα είναι η γνώση Αγγλικής Γλώσσας, ενώ η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε πωλήσεις, κατάστημα κινητής τηλεφωνίας ή / και τηλεφωνικό κέντρο θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

Product Manager (Buyer) Τεχνολογίας
Ο νέος συνεργάτης θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ανωτάτης σχολής - πανεπιστημίου, ενώ θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία από δύο έως τρία χρόνια σε ανάλογη θέση ή παραπάνω έτη σε θέση ευθύνης εντός καταστήματος retail ή σε θέση υπευθύνου αγορών/παραγγελιών. Παράλληλα, απαιτείται πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) και πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

Αποστολή βιογραφικών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της εταιρείας http://www.public.grΠηγή: ethnos.gr

Υψηλές αποδόσεις από την καλλιέργεια ρίγανης

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014 | 0 σχόλια


Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης εμφανίζει η καλλιέργεια της ρίγανης. Ικανοποιητικό το εισόδημα για τους παραγωγούς. Υπερδιπλάσια τα κέρδη όταν η καλλιέργεια είναι βιολογική
Αρωμα υψηλών αποδόσεων αναδίδει η ρίγανη, που θεωρείται ίσως η επικερδής καλλιέργεια στα αρωματικά φυτά, με χαμηλό κόστος παραγωγής και ελάχιστες φροντίδες. Ενα από τα βασικά ατού της καλλιέργειας ρίγανης είναι ότι μπορεί να αξιοποιήσει πολλές κατηγορίες εδαφών, ακόμη και ορεινών αλλά και μειονεκτικών περιοχών.


Αυτό που κάνει περιζήτητη τη ρίγανη είναι οι υψηλές αποδόσεις σε αιθέριο έλαιο, με την περιεκτικότητα σε ριγανέλαιο να φτάνει μέχρι και 7%, όταν ο μέσος όρος στα υπόλοιπα αρωματικά φυτά κυμαίνεται από 3 έως 4%.
Εμφανίζει διαρκώς αυξανόμενες προοπτικές ανάπτυξης εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης που παρατηρείται στη βιομηχανία τροφίμων, τη φαρμακοβιομηχανία και την αρωματοθεραπεία με αντικείμενο την παρασκευή αιθέριων ελαίων.
Η καλλιέργειά της εντοπίζεται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Ελλάδα και η Γερμανία είναι εκείνες με τις περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ρίγανης, με τις κυριότερες χώρες προορισμού των ελληνικών εξαγωγών να είναι οι ΗΠΑ και η Γερμανία. Οι εισαγωγές προέρχονται από την Τουρκία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία.
Οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» αποκαλύπτουν τα δέκα μυστικά για την καλλιέργεια της ρίγανης:
• Η ρίγανη αναπτύσσεται σε ποικιλία εδαφών, με καλή στράγγιση. Δεν είναι φυτό απαιτητικό σε θρεπτικά στοιχεία, καθώς έχει μικρές απαιτήσεις σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με τη λίπανση να εφαρμόζεται στο τέλος φθινοπώρου έως τις αρχές του χειμώνα.
• Η ρίγανη αντέχει στην ξηρασία και μπορεί να καλλιεργηθεί ως ξηρικό είδος. Σε περίπτωση παρατεταμένης ξηρασίας, ιδίως την περίοδο της άνοιξης, ένα ή και δύο ποτίσματα είναι ωφέλιμα, αυξάνοντας την απόδοση, χωρίς να μειώνεται ιδιαίτερα η ποιότητα.
• Η καλλιέργειά της αποδίδει ικανοποιητικά από το τρίτο έτος και μετά, φτάνοντας έως 300 κιλά στο στρέμμα όταν η καλλιέργεια είναι αρδευόμενη. Η περιεκτικότητα σε ριγανέλαιο είναι δυνατόν να φτάσει μέχρι και 7%, με τον μέσο όρο να κυμαίνεται από 3 έως 4%.
• Η οικονομική απόδοση της ρίγανης φτάνει να είναι υπερδιπλάσια όταν η καλλιέργεια είναι βιολογική. Τα έσοδα ανά στρέμμα ξεκινούν από 400 ευρώ και μπορούν να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ, όταν η καλλιέργεια είναι πιστοποιημένη βιολογικά.
• Το κόστος εγκατάστασης μίας φυτείας ρίγανης εκτιμάται στα 220 ευρώ ανά στρέμμα, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών του φυτωρίου, με την τιμή της ξηρής δρόγης να κυμαίνεται από 1,8 ευρώ έως 2,3 ευρώ όταν αφορά σε συμβατική καλλιέργεια και τα 5-6 ευρώ όταν πρόκειται για βιολογική καλλιέργεια.
• Το μέσο κόστος παραγωγής ανέρχεται στα 1,04 ευρώ το κιλό. Για να είναι βιώσιμη η καλλιέργεια, η τιμή πώλησης του προϊόντος θα πρέπει να είναι πάνω από 0,7 ευρώ ανά κιλό, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες παραγωγής του προϊόντος.
• Οσο πιο συχνά ποτίζεται, τόσο μειώνεται η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο.
• Ο σπόρος σπέρνεται σε σπορεία, όπως ο καπνός, που ετοιμάζεται είτε τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου (φθινοπωρινή εγκατάσταση), είτε μέσα Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου (ανοιξιάτικη εγκατάσταση). Η άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης της ρίγανης κυμαίνεται από 18-22°C με όρια ανάπτυξης από 4 έως 33°C, ενώ το ριζικό της σύστημα σε καλά ανεπτυγμένα φυτά αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες.
• Η ποιότητα της ρίγανης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το συστατικό καρβακρόλη που βρίσκεται στο ριγανέλαιο και κυμαίνεται από 70 έως 85%, ενώ σε αυτοφυείς πληθυσμούς μπορεί να ξεπεράσει και το 90%.
• Η απόδοση σε ριγανέλαιο και το ποσοστό της καρβακρόλης έχουν σχέση με τον καλλιεργούμενο πληθυσμό, ποικιλία ή κλώνο, το κλίμα, το έδαφος, το υψόμετρο, καθώς και τις συνθήκες της καλλιέργειας (άρδευση, λίπανση κ.λπ.).

141 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό (14/07/2014)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Επίδομα ΟΑΕΔ: Τι πρέπει να ξέρετε


Για να εισπράξετε επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ:πρέπει να είστε μισθωτός και να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας σας.


να είστε ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ
 να έχετε συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο που προηγείται της αίτησής σας τον αριθμό των ημερομισθίων που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά σας.

 (από 01.01.2014) να μην έχετε επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν την ένταξη στην επιδότηση πάνω από 400 ημέρεςΟ άνεργος έχει τη δυνατότητα μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία της απόλυσης του να εγγραφεί στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού στο ΚΠΑ ή την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του και να υποβάλει αίτηση για επιδότηση λόγω ανεργίας. Η επιδότηση ανεργίας αρχίζει από την ημέρα της υποβολής της αίτησης για το επίδομα. Ο δικαιούχος που υποβάλλει κατά το πρώτο 7ημερο μετά την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασης του επιδοτείται από την 7η ημέρα.


Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται, σε μηνιαία βάση, αλλά υπολογίζεται σε ημερήσια επιδόματα που ανέρχονται στο 55% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό καθορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 Για την αναγνώριση του δικαιώματος για τις παροχές ανεργίας απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ανέργου στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου διαμονής του, η εγγραφή του στους σχετικούς καταλόγους ανέργων και η υποβολή της αίτησής του για χορήγηση επιδόματος ανεργίας.
       Σε τί ποσό ανέρχεται το επίδομα ανεργίας;        Από 12.03.2012 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.

       Αν ο δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%.    Τί συμβαίνει όταν ο άνεργος επιδοτείται για πρώτη φορά:

 Για τον άνεργο που επιδοτείται για πρώτη φορά, ο ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων που πρέπει να έχει συμπληρώσει για να δικαιούται να λάβει επίδομα είναι 80 κατ’ έτος  την τελευταία διετία πριν την υποβολή της αίτησης για την επιδότησή του, εκ των οποίων τα 125 ημερομίσθια πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 14μηνο χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι πριν την απόλυση μήνες.Επίσης, επίδομα ανεργίας λαμβάνει και ο εργαζόμενος που κατά τα δύο έτη πριν την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασής του έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες) και όχι λιγότερες από 80 ημέρες εργασίας κάθε έτος.Τί συμβαίνει αν ο άνεργος έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν:

 Ο άνεργος που έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

Αν πρόκειται για απασχολούμενο σε τουριστικά ή άλλα εποχικά επαγγέλματα πρέπει να έχει εργαστεί 100 ημέρες το τελευταίο 12μηνο, με την προϋπόθεση ότι έχει εργαστεί ως εποχικός για δύο συνεχείς περιόδους απασχόλησης. Σε περίπτωση που έχει εργαστεί ως εποχικός για μία μόνο περίοδο απασχόλησης, τότε αρκούν 100 ημέρες το τελευταίο 14μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών πριν την απόλυση.

 Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ;Για την βεβαίωση δικαιώματος επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ο άνεργος προσκομίζει στο ΚΠΑ ή την Υπηρεσία του Οργανισμού:1. Το έγγραφο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση της Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη).2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.3. Το οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, προκειμένου να του δοθεί η σχετική προσαύξηση.4. Το πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.5. Την Αστυνομική του Ταυτότητα.6. Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος. Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα,  Ο ΟΑΕΔ σας δίνει Βεβαίωση για άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα χωρίς καμία επιβάρυνση.8. Αν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και άδεια εργασίας σε ισχύ.Οι επιδοτούμενοι άνεργοι πρέπει να εμφανίζονται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την πίστωση του επιδόματός τους, μόνο τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης.Όταν συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης (π.χ όταν ο άνεργος βρει εργασία, όταν συνταξιοδοτηθεί, αποβιώσει ο επιδοτούμενος ) θα πρέπει να ενημερώσει εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της επιδότησης την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.Η ενημέρωση μπορεί να γίνει αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή από τον ίδιο προσωπικά ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια πρέπει, και σε εύλογο χρόνο, να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, απόφαση συνταξιοδότησης κ.λ.π.) προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναστολή ή διακοπή της επιδότησης.Το δελτίο ανεργίας του επιδοτούμενου ανέργου θα ισχύει για ένα τρίμηνο μετά τη λήξη της επιδότησής του (εφόσον δεν συνέτρεξε λόγος αναστολής ή διακοπής) και παραμένει άνεργος.Πότε ακριβώς καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας;Η καταβολή των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή) με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού κάθε δικαιούχου.Η πίστωση περιλαμβάνει τις αξιώσεις που αφορούν στις ημέρες Δευτέρα έως Κυριακή, δηλαδή το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο Δευτέρα έως Παρασκευή και προπληρώνεται το Σάββατο και την Κυριακή.

 Πότε διακόπτεται η επιδότηση ανεργίας;

 Η επιδότηση του ανέργου διακόπτεται λόγω: α) συνταξιοδότησης, β) παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης, γ) θανάτου, δ) οριστικής ανικανότητας για εργασία, ε) μη εμφάνισης του στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δυο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που του έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης.

 Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης δεν είναι δυνατό να επακολουθήσει συνέχισή της. Νέα επιδότηση επακολουθεί μόνο, εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.

ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014 | 0 σχόλια

Στις 12.00 το μεσημέρι αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014-2015.


 
Το πρόγραμμα επιδοτεί διακοπές, διάρκειας από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις, που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 15.09.2014 έως την 31.08.2015 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι είτε εργαζόμενοι με 50 ημέρες εξαρτημένης εργασίας το έτος 2013 είτε άνεργοι που το έτος 2013 έλαβαν 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας είτε εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Ειδικά Μητρώα Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ γι’ αυτούς και τα ωφελούμενα μέλη τους, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση, χωρίς χρήση κωδικών πρόσβασης.

Για την επιλογή στο πρόγραμμα εφαρμόζεται αυτοματοποιημένη διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού μας. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων του προγράμματος είναι 130.000 άτομα, και ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα, όπως αυτά περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, που διαθέτουν σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσή του.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους παρόχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ και απαραιτήτως με χρήση κωδικών πρόσβασης.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 11.08.2014 και ώρα 12η μεσημβρινή.

 

naftemporiki.gr