Απώλεια ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας (ΙΚΑ) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Απώλεια ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας (ΙΚΑ)

Περιγραφή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση απώλειας ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας του ΙΚΑ.
Γενικά Δικαιολογητικά
Αίτηση για απώλεια ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας (ΙΚΑ)
(Απαραίτητο έγγραφο)
Απόδειξη ΔΕΗ-ΟΤΕ για τη διεύθυνση κατοικίας του
Ασφαλιστικά βιβλιάρια
Ασφαλιστικά Βιβλιάρια ήτοι: Δελτίο Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (ΔΑΤΕ), Ατομικό Βιβλιάριο Ασφαλισμένου (ΑΒΑ), Ατομικό Δελτίο Εισφορών (ΑΔΕ), Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου (ΑΑΛΑ)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία δηλώνεται η απώλεια του Βιβλιαρίου (ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο)
(Απαραίτητο έγγραφο)
1 φωτογραφία
Διαδικασία


Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την απώλεια ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας (ΙΚΑ), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικές Διατάξεις :Του άρθρου 5 του Κανονισμού Ασθενείας ΙΚΑ και η ΑΥΕ 25078/28-5-38.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad