Καθηγητές Μουσικής, Καλών Τεχνών - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Καθηγητές Μουσικής, Καλών Τεχνών


Για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά τέσσερις (4) θέσεις (καθηγητή μουσικής και καθηγητές καλλιτεχνικών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως ωρομίσθιοι) επτάμηνης, εξάμηνης και πεντάμηνης διάρκειας απασχόλησης, αντίστοιχα, σε Φιλαρμονική, το ΚΔΑΠ και το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Ειδικότερα ο συνολικός αριθμός των τεσσάρων (4) ειδικοτήτων/ θέσεων κατανέμεται ως εξής:
A) Για τη Φιλαρμονική
Την πρόσληψη ενός (1) Καθηγητή Μουσικής ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου επτάμηνης απασχόλησης από 01/02/2013 έως 31/08/2013 για την κάλυψη αναγκών της Φιλαρμονικής της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. ως εξής:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 ΠΝΕΥΣΤΩΝ
(ΞΥΛΙΝΑ -ΧΑΛΚΙΝΑ)
1
Α)Πτυχίο Πνευστών
Β)Εμπειρία διδασκαλίας πνευστών  οργάνων τουλάχιστον 1 έτος ως Καθηγητής Πνευστών.
Γ)Θα ληφθεί υπόψη η διαθεσιμότητα προς εργασία και η εντοπιότητα
Β) Για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Μουζακίου (ΚΔΑΠ)
Την πρόσληψη δύο (2) Καθηγητών Καλλιτεχνικών ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (1 Ζωγραφικής και 1 Θεατρολογίας) ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εξάμηνης απασχόλησης από 01/02/2013 έως 31/07/2013 για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Μουζακίου (ΚΔΑΠ) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Ελλείψει τυπικών προσόντων θα προσληφθεί άτομο με σχετική επαγγελματική εμπειρία σε ΚΔΑΠ.

Γ) Για το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
Την πρόσληψη ενός (1) Καθηγητή Καλλιτεχνικών με την ειδικότητα της Αγγειοπλαστικής-Κεραμικής, ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πεντάμηνης απασχόλησης από 01/02/2013 έως 30/06/2013 για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Μουζακίου (ΚΔΑΠ) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Ελλείψει τυπικών προσόντων θα προσληφθεί άτομο με σχετική επαγγελματική εμπειρία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία)
2)Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου σπουδών.
3)Αποδεικτικά προϋπηρεσίας-εμπειρίας (συνεκτιμάται η προϋπηρεσία στο φορέα).
4)Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης
5)Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
6)Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικά).
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.(Μουζάκι, Καραϊσκάκη 1, Δημαρχείο ισόγειοΤΚ.43060), υπεύθυνος Κ.Ποζιός. (τηλ. : 2445350137) από τις 19/01/2013 έως 2B/01/2013 και ώρες 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ήμερες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad