Αιτήσεις για 777 εποχικούς στα νοσοκομεία όλης της χώρας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Αιτήσεις για 777 εποχικούς στα νοσοκομεία όλης της χώραςΕκτός ΑΣΕΠ θα γίνουν οι 777 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Ο αρχικός σχεδιασμός του υπουργείο ήταν οι συγκεκριμένες προσλήψεις να γίνουν με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ωστόσο αποφασίστηκε τελικώς οι διαδικασίες να γίνουν μέσω επικουρικών καταλόγων. Η κατανομή του νέου επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας (ιδιωτικού δικαίου) αφορά 220 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, 110 θέσεις προσωπικού της ΜΕΘ, 220 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 227 θέσεις βοηθητικού προσωπικού.

Μοριοδότηση
Για την πρόσληψη του ανωτέρω  προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο δημόσιο τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση των αντίστοιχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει. Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του επόμενου έτους από το έτος εγγραφής τους.»

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εκ νέου, ή αυτές που θα κατατεθούν για πρώτη φορά  θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
4. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
5. Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. για τους ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής.
6. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την ύπαρξη της εμπειρίας (από την υπηρεσία του οικείου φορέα για δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για τους ιδιώτες ή όπου δεν είναι δυνατή από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση αντίστοιχων ενσήμων).
7. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων.

Το επικουρικό προσωπικό κατά το χρόνο απασχόλησής του, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων.


Υ.ΠΕ.ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΘΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙKΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
      
1η Υ.ΠΕ.20028285758
2η Υ.ΠΕ.15043214244
3η Υ.ΠΕ.7020102020
4η Υ.ΠΕ.7020201020
5η Υ.ΠΕ.7020201020
6η Υ.ΠΕ.15043214244
7η Υ.ΠΕ.671991920
ΣΥΝΟΛΟ777220110220227
     Οι ειδικότητες που απαρτίζουν τους σχετικούς πίνακες είναι οι εξής:

ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτών ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμω
ΥΕ Τραυματιοφορέων
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
ΤΕ Ραδιολογία Ακτινολογία
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών
ΔΕ Πληρώματος Ασθενοφόρου
ΤΕ Φυσιοθεραπείας
ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπείας
ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπείας
ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών
ΤΕ Kοινωνικής Εργασίας
ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών
ΠΕ Φαρμακοποιών ΕΣΥ
ΠΕ Βιοχημικών
ΠΕ Βιολόγων
ΠΕ Ψυχολόγων
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων
ΠΕ Ακτινοφυσικών
ΤΕ Μαιών-Μαιευτών
ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΠΕ Kοινωνικής Εργασίας
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΤΕ Λογιστικής
ΤΕ Διοίκησα Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών
ΔΕ Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων

e-dimosio

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad