274 θέσεις επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

274 θέσεις επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής

Για την κάλυψη των διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (274) θέσεων επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 4052/2012 και του άρθρου 9 του Ν.4210/2013, λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60% και μέχρι τη δημοσίευση της προβλεπόμενης Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η διαδικασία επιλογής του ανωτέρω προσωπικού, γίνεται όπως και στο αντίστοιχο προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία, που αντανακλούν και τα διαδοχικά στάδια της όλης διαδικασίας:
Εγκύκλιος _1 Υπ. Υγείας (Εγκύκλιος Υ10β/Γ.Π. οικ. 61715/26-6-2013)
Εγκύκλιος _2 Υπ. Υγείας (Εγκύκλιος Υ10β/Γ.Π. οικ. 70287/24-7-2013)
Αναβάθμιση διαδικασίας για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ – Επιλογή των προσληπτέων από τις Υ.ΠΕ. (έγγραφο ΑΣΕΠ 16533/31.10.2013)
Έντυπο αίτησης
Πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατά χρόνο ανεργίας και κατά χρόνο εμπειρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad