Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το πρόγραμμα για 35.000 άνεργους - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το πρόγραμμα για 35.000 άνεργουςΈναν σύντομο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα επιταγή εισόδου παρουσιάζουμε στις παρακάτω παραγράφους. Οι ερωτήσεις και απαντήσεις μπορούν να λύσουν απορίες για όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα “επιταγή εισόδου”.Πού απευθύνεται το πρόγραμμα “επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας”

Το πρόγραμμα “επιταγή εισόδου” απευθύνεται σε ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών εκ των οποίων:
•    15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
•    20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

•    Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
•    Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
•    Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής  καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.Διαδικασία

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της πρόσκλησης. Κάθε πάροχος κατάρτισης που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων, με αποκλειστική του ευθύνη επιμελείται τη σύνδεση (link) της ιστοσελίδας του, την οποία έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στη δράση, με την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/ ώστε να είναι διαθέσιμες, μέσω αυτής λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ωφελουμένους.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων. θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).
Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2014.Υποβολή αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από ανέργους ξεκινά στις 15/04/2013 και λήγει στις 20/05/2013 στις 24.00.
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων και των Παρόχων καθώς και η ενημέρωση για την υλοποίηση της Δράσης, θα πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.qov.qr.Α.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΑΝΕΡΓΟΙ
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;
Άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ
•    Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
•     Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 και έπειτα
•     Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι πληρούν τα κριτήρια (i) και (ii) παραπάνω και οι οποίοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.
β Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
•    Να έχουν γεννηθεί από το 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995
•    Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.Μπορώ να υποβάλλω δυο αιτήσεις συμμετοχής;
Είναι δυνατή η υποβολή μόνο μιας αίτησης συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής.Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων;
Η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατή από 15/4/2013 έως 20/5/2013 στις 24.00Τι είναι ο ΚΑΥΑΣ;

Είναι ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), χορηγείται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα και αποτελεί το αποδεικτικό για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Είναι μοναδικός σε κάθε αίτηση και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης.Μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβάλω και τα δικαιολογητικά μου;
Όχι, η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διαδικασία μοριοδότησης κι εφόσον ο άνεργος συμπεριληφθεί στο Μητρώο.Πού θα υποβάλω τα δικαιολογητικά μου;
Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί στον πάροχο κατάρτισης που θα επιλέξει ο ίδιος ο άνεργος από το Μητρώο των παρόχων και θα το βρει στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr)Είμαι απόφοιτος πανεπιστημίου, ποιά είναι τα κριτήρια μοριοδότησης;
•    Έτος κτήσης του πτυχίου.
•    Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012)
•    Βαθμός πτυχίου
•    Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
•    Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσαςΤι πιστοποιητικό πρέπει να προσκομίσω για την απόδειξη καλής γνώσης ξένης γλώσσας;
Τα πιστοποιητικά για την απόδειξη της καλής γνώσης ξένης γλώσσας, αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της πρόσκλησης.Έχω σπουδάσει κι έχω αποκτήσει το πτυχίο μου στην Αγγλία, απαιτείται να προσκομίσω πιστοποιητικό για την απόδειξη ξένης γλώσσας;
Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας, εάν ο επικαλούμενος τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.Έχω το ADVANCED για την γνώση Αγγλικών, είναι αποδεκτό;
Ναι, είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσαςΕίμαι απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης;
•    Ηλικία υποψηφίου.
•    Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
•    Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).Τι γίνεται στην περίπτωση ισοβαθμίας;
Προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στο κεφαλαίο 2.3 της πρόσκλησης, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία, προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει ενωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.Πώς θα μάθω αν η αίτησή μου έχει γίνει αποδεκτή;

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.qov.qrΜέχρι πότε μπορώ να ενεργοποιήσω το voucher;

Η ενεργοποίηση του voucher μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι 31/10/2013, με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του ωφελούμενου-ανέργου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση.Πότε ξεκινά το πρόγραμμα κατάρτισης;
Από την ενεργοποίηση της επιταγής και για διάστημα έως ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο.Μπορώ να υπογράψω σύμβαση με δυο παρόχους;
Όχι, ο κάθε πάροχος μέσω του μηχανογραφικού συστήματος μπορεί να ελέγχει εάν το voucher είναι σε ισχύ και εάν έχει υπογράψει σύμβαση με άλλο πάροχο.Σε ποια περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η επιταγή εισόδου;
•    Εάν ο ωφελούμενος δεν την ενεργοποιήσει μέχρι 31/10/2013.
•    Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο ωφελούμενος στον πάροχο κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση.
•    Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος κατάρτισης, δηλαδή τις 8 ώρες.Πότε θα καταβληθεί το επίδομα;

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης καταβάλλεται εφόσον έχει ολοκληρωθεί η θεωρία και έχει συμπληρωθεί ένας μήνας πρακτικής άσκησης.
Αντίστοιχα, το επίδομα πρακτικής άσκησης καταβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της άσκησης.Από πού θα πάρω πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης;

Από την ιστοσελίδα του παρόχου κατάρτισης, την οποία έχει δηλώσει στο Μητρώο παρόχων και μέσω αυτής οφείλει να παράσχει ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους για τα παρακάτω:
•    Προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης
•    Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά θεματικό αντικείμενο
•    Επιστολή πρόθεσης συνεργασίας για κάθε επιχείρηση με την οποία θα συνεργαστεί ο πάροχος κατάρτισης ανά Διοικητική Περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
o επωνυμία της επιχείρησης
o συνοπτική αναφορά του αντικειμένου δραστηριότητας της o ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση (έδρα, υποκατάστημα κλπ), καθώς και η ταχυδρομική του διεύθυνση o ο αριθμός των θέσεων πρακτικής που κάθε επιχείρηση προσφέρει ανά πάροχο κατάρτισης, σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί η επιχείρηση o η πρόθεσή της να συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο πάροχο στο πλαίσιο του προγράμματος.Ένα εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, μπορεί να είναι πάροχος στο πρόγραμμα;
Ναι, μπορεί ως Κέντρο Δια βίου μάθησης επιπέδου 1, με την προϋπόθεση ότι η δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση, θα εξασφαλίζει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στην πρόσκληση.Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν στο πρόγραμμα για την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων;
Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ), όπως ισχύει σήμερα. Στις παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΤΕ (Συνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) γιατί θα υπάρξει άλλη πρόσκληση.Πότε ξεκινά ένα πρόγραμμα κατάρτισης;
Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με ωφελούμενο, να προβεί σε Δήλωση Έναρξης Τμήματος Κατάρτισης.Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας πάροχος δεν ξεκινήσει στο διάστημα των 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης το πρόγραμμα;
Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και ο καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα να συνάψει νέα σύμβαση με άλλον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, εφόσον η επιταγή του είναι σε ισχύ.Υπάρχει κάποιος περιορισμός για τις επιχειρήσεις πρακτικής;
Δεν πρέπει να απολύσουν προσωπικό από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όλο το διάστημα που διαρκεί η πρακτική άσκηση.Μπορεί να αντικατασταθεί μια επιχείρηση πρακτικής;
Ναι, αλλά μόνο στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν παύσει τη λειτουργία της, β) υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, γ) επέλθει αλλαγή του τόπου εγκατάστασης της, δ) συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από άλλη επιχείρηση , ε) τεθεί σε αδράνεια, στ) λόγοι ανωτέρας βίας.Πότε μπορεί να ξεκινήσει η πρακτική άσκηση;
Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, σε ένα τμήμα κατάρτισης, μπορεί να ξεκινά ταυτόχρονα ή σταδιακά μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, από το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης.Σε ποιες περιπτώσεις διαγράφεται ένα πάροχος κατάρτισης από το Μητρώο παρόχων;
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παρόχου κατάρτισης με τους όρους της πρόσκλησης, η ΕΥΕ/ΕΚΤ δύναται να προβεί σε κυρώσεις που μπορεί να οδηγήσουν και στη διαγραφή αυτού από το οικείο Μητρώο.ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0