21 προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

21 προσλήψεις στο Δήμο ΚηφισιάςΟ ∆ήµαρχος Κηφισιάς ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι ενός (21) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του ∆ήµου Κηφισιάς , για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύµβασης:

8 ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό (εργάτες πυρόσβεσης)

3 ΥΕ Εργάτες πρασίνου (κοπή χλόης – αποψίλωση)

4 ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό (Πυροφύλακες)

6 ∆Ε Οδηγοί Γ΄κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωµένα: 1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γεννήσεως πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως) 3. Τίτλο σπουδών (όπου απαιτείται) 4. Τα κατά περίπτωση και ειδικότητα απαιτούµενα αποδεικτικά πιστοποίησης της επάρκειας χειρισµού των οχηµάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο µέρος Γ΄ (ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας ανακοίνωσηςΟι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσµίας 5 εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-155-153Πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad