30 προσλήψεις για 18 μήνες στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ) Α.Ε. - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

30 προσλήψεις για 18 μήνες στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ) Α.Ε.


Η εταιρία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., που εδρεύει στο Νοµό Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

7 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Μέγαρο Αθηνών)
7 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Σταθμός Πειραιά & Αμαξοστάσιο Φαλήρου)
6 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Αμαξοστάσιο Σεπολίων)
3 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Σταθμός Αττικής)
3 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Αμαξοστάσιο Ελληνικού)
2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Αμαξοστάσιο Σταυρού)
2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Αμαξοστάσιο Ελαιώνα)

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής


Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Αθηνάς 67, ΤΚ 105 52 – ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ υπόψη κας Α. Σταϊκούρα (τηλ. επικοινωνίας για την υποβολή: 214 414 1173) Λοιπές πληροφορίες στα τηλ. Επικοινωνίας: 214 414 1161 κα Αθηνά Κιτσινέλη, 214 414 1488 κα Ρεβέκκα Χριστοπούλου. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αιτησεις εως 25/6πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad