21 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

21 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων


Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ύστερα από την υπ’ αριθ. 133-2018 (αρ. εγκρ. Αποκ/μενης 93000/20-06-2018) απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, για την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

20 ΥΕ Εργατών/ τριών Γενικών Καθηκόντων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:  Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.  Ευκρινή φωτοαντίγραφα των κατά περίπτωση αδειών.  Βεβαιώσεις εμπειρίας από τον ασφαλιστικό φορέα, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Δ/νση: Πράμαντα, τηλ: 2659 3 60212) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τσιμπίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου.
πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0