Προσλήψεις στο δημοτικό λιμενικό ταμείο Ιεράπετρας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Προσλήψεις στο δημοτικό λιμενικό ταμείο ΙεράπετραςΤο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ με τη με αρ. 08/2018 Απόφασή του, ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018, λόγω του γεγονότος ότι στο Ν.Π.Δ.Δ. δεν υπηρετεί προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων. Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με τη με αρ. 416/26.04.2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

2 Εργάτες


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07
4. Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας (Δ/νση Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος τηλ. 2842340393) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Η αίτησή τους και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από 03/05/2018 έως και 14/05/2018 (Η ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου).

Πηγή:dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad