Προσλήψεις στις ΔΕΥΑ δήμων - Η κατανομή - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Προσλήψεις στις ΔΕΥΑ δήμων - Η κατανομή
Νέες προσλήψεις για συμβασιούχους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ που ανήκουν σε δήμους της χώρας ενέκρινε το υπουργείο ΕσωτερικώνΌπως αναφέρει η σχετική απόφαση οι προσλήψεις θα γίνουν για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες και αφορά θέσεις σε ΔΕΥΑ πέντε δήμων.

Η έγκριση δόθηκε από το ΥΠΕΣ μετά τις βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2018 κι ότι θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2019.

Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού διακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (2290.378€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΝΠΙΔ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει

Η κατανομή

npkkΠηγή: dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad