Θέσεις καθαριότητας στη Κοινωνία της Πληροφορίας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Θέσεις καθαριότητας στη Κοινωνία της Πληροφορίας
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., που εδρεύει στο Μοσχάτο του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

3 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Χανδρή 3, Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης υπόψη κας Ελένης Τζανέτα ή κας Μανταλένας Κουτσοβασίλη (τηλ. επικοινωνίας: 213-1300713, 213-1300778 αντίστοιχα). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Πηγή:  e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad