Δημόσιο: «Ανοιχτές» 548 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Δημόσιο: «Ανοιχτές» 548 θέσεις για προσλήψεις προσωπικούΔιαθέσιμες είναι 548 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Τις συγκεκριμένες θέσεις παρουσιάζει η aftodioikisi.gr
Συνοπτικά:


Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): Πρόσληψη 5 ατόμων
-To Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και κωδικό MIS 5002462 στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύου Μεταφορών(ΙΜΕΤ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 26/2018

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πληροφορικός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Συμμετοχή στην ανάπτυξη των υποδομών και στην προσομοίωση διεργασιών παραγωγής ολοκληρωμένων προϊόντων και αυτοματοποιημένων διεργασιών της πράξης ΟΔΥΣΣΕΑΣ.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζονται τα γραφεία του ΕΚΕΤΑ, στην οδό Αιγιαλείας 52, 15125, Μαρούσι, Αθήνα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ/ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εξειδικευμένες γνώσεις στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων ή/και εφαρμογών
Αρ. Προκήρυξης: 26/2018 – 9151 (ΑΔΑ: 6Η5Ο469ΗΡ8-ΖΒΥ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Αιγιαλείας 52- 3 ος Όροφος 151 25, Μαρούσι, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 26/2018» (όπως αυτός αναφέρεται παραπάνω). Και να φέρουν τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Βιτζηλαίου Καλλιόπη, τηλ. 211-1069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00-To Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και κωδικό MIS 5002462 Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύου Μεταφορών(ΙΜΕΤ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 28/2018

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανικός Παραγωγής ή Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Συμμετοχή στη μοντελοποίηση των πληροφοριών για τη σχεδίαση και παραγωγή των καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών καθώς και στην ανάπτυξη των υποδομών προσομοίωσης διεργασιών παραγωγής και αυτοματοποιημένων διεργασιών κατασκευής

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζονται τα γραφεία του ΕΚΕΤΑ, στην οδό Αιγιαλείας 52, 15125, Μαρούσι, Αθήνα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανολόγου Μηχανικού (με κατεύθυνση στη Βιομηχανική Διοίκηση)
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ/ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης του τομέα των μεταφορών
Αρ. Προκήρυξης: 28/2018 – 9152 (ΑΔΑ: 66ΛΩ469ΗΡ8-Τ35)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Αιγιαλείας 52- 3 ος Όροφος 151 25, Μαρούσι, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 26/2018» (όπως αυτός αναφέρεται παραπάνω). Και να φέρουν τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Βιτζηλαίου Καλλιόπη, τηλ. 211-1069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00-Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities» – «IRIS», με αριθμό συμβολαίου 774199, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 616Ε

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανικός ΠΕ

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΚΕΤΑ, Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι Αττικής.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού
Διδακτορικός τίτλος σε αντικείμενο σχετικό με την ενεργειακή τεχνολογία
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με την ανάπτυξη και χρήση μοντέλων υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης σε ενεργειακές εφαρμογές
Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια σχετικές με την ανάπτυξη και χρήση μοντέλων υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης σε ενεργειακές εφαρμογές
Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην εκτέλεση Ευρωπαϊκών ή/και Εθνικών ερευνητικών έργων σχετικών με διαχείριση έξυπνων ενεργειακών συστημάτων
Εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο των δεικτών αξιολόγησης οικολογικής αποδοτικότητας (eco-efficiency) συστημάτων
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και παραδοτέων ερευνητικών έργων
Αρ. Προκήρυξης:  ΠΘ-01-070518 (4716) (ΑΔΑ: 7ΝΨΠ469ΗΡ8-75Φ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κ. Aγγελική Διάφα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την 23η Μαΐου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ.-Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Evaluating Energy Efficiency Measures» – «3EM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE – THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014-2020 προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 617Ε

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΚΕΤΑ, 4 ο χλμ Πτολεμαΐδας-Μποδοσακείου Νοσοκομείου, Πτολεμαΐδα Κοζάνης, 50200.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
Μεταπτυχιακός τίτλος σε αντικείμενο συναφές με περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην εκτέλεση Ευρωπαϊκών ή/και Εθνικών ερευνητικών έργων σχετικών με μελέτες ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών.
Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ’ Τάξης
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και παραδοτέων ερευνητικών έργων
Εμπειρία σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιριακού Κελύφους, Συστημάτων Ψύξης και Θέρμανσης
Αρ. Προκήρυξης: ΠΘ-01-070518 (4717) (ΑΔΑ: ΩΜΔΥ469ΗΡ8-ΕΔ1)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) 4 ο χλμ Πτολεμαΐδας-Μποδοσάκειου Νοσοκομείου 502 00 Πτολεμαΐδα Κοζάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24630 55300 ή στο email: koutsianou@lignite.gr (κα. Σοφία Κούτσιανου)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την 23 Μαΐου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ.

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Evaluating Energy Efficiency Measures» – «3EM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE – THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014-2020 προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 618Ε

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΚΕΤΑ, 4 ο χλμ Πτολεμαΐδας-Μποδοσακείου Νοσοκομείου, Πτολεμαΐδα Κοζάνης, 50200.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
Μεταπτυχιακός τίτλος σε αντικείμενο συναφές με σύγχρονες μεθόδους ενεργειακών συστημάτων, διεργασιών και διασφάλισης ποιότητας
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην εκτέλεση Ευρωπαϊκών ή/και Εθνικών ερευνητικών έργων σχετικών με ενεργειακά συστήματα, αξιολόγηση ενεργειακών συστημάτων και εφαρμογές ΑΠΕ.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και παραδοτέων ερευνητικών έργων
Εμπειρία σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιριακού Κελύφους, Συστημάτων Ψύξης και Θέρμανσης
 Αρ. Προκήρυξης: ΠΘ-01-070518 (4718) (ΑΔΑ: 731Α469ΗΡ8-2ΟΑ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) 4 ο χλμ Πτολεμαΐδας-Μποδοσάκειου Νοσοκομείου 502 00 Πτολεμαΐδα Κοζάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24630 55300 ή στο email: koutsianou@lignite.gr (κα. Σοφία Κούτσιανου)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την 23 Μαΐου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) όπως παρακάτω:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοθεραπεία»

Αρ. Προκήρυξης: 14485(ΑΔΑ: Ω4ΠΖ46914Γ-2ΥΚ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017) σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης αφού προηγουμένως αυτοί έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP6026.)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23/5/2018 μέχρι και 22/6/2018

Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο τηλέφωνο: 26910 61150.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη 3 ατόμων
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ με αριθ. 291/21.03.2018, 423/19.04.2018, προκηρύσσονται τρεις (3) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(Δ/νση: Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη, Πληροφορίες: κ. Ταλαγάνης, τηλ. 2710- 372163)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κρυπτογραφία, Κρυπτανάλυση και Εφαρμογές».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP6053

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Δ/νση: Πρώην Ανατολικό Στρατόπεδο, 24100, Καλαμάτα, Πληροφορίες: κα. Μουτάφη, τηλ. 27210- 65115)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία: Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP6054

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία:Πεζογραφία».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP6056

Αρ. Προκήρυξης: 3083/08.05.2018 (ΑΔΑ: 78Ζ0469Β7Δ-7Ω9)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, καθώς και να προσκομίσουν ένα αντίγραφο αυτών στη Γραμματεία του Τμήματος. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13.07.2018.Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας_Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), καλεί ενδιαφερόμενους για συνεργασία με αντικείμενο τη φύλαξη των χώρων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα.

Ειδικότερα, η παρούσα Πρόσκληση αφορά έναν (1) φύλακα (ΚΩΔ_ΦΥΛ-Α2), με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών με δυνατότητα παρατάσεων.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα απαιτούμενα προσόντα επιλογής των ενδιαφερομένων που υποβάλουν πρόταση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης αναφέρονται παρακάτω. Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Α. Βασική εκπαίδευση

Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου).


Β. Ειδική εκπαίδευση

Αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή αντίστοιχο, ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. Δεν γίνονται δεκτοί, δεν αναγνωρίζονται, και δε μοριοδοτούνται τίτλοι σπουδών ανώτερης κατηγορίας από τους απαιτούμενους
Αρ. Προκήρυξης: 883(ΑΔΑ: 691ΘΟΡΕΕ-ΨΞ7)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση και να την υποβάλουν με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε κούριερ, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ,

Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα,

με την ένδειξη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/05/2018 και ώρα 14.00, για τις αυτοπροσώπως υποβαλλόμενες αιτήσεις.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης_Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συμμετοχή στην κλινική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οδοντιατρικής», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες,με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Τορτοπίδη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο έως τις 31/12/2019 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 14.400 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) και με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, 28/10/2021, ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Συμμετοχή στην κλινική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οδοντιατρικής» θα υλοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

συνεργασία με τους Ορθοδοντικούς της Κλινικής
συμμετοχή στις ορθοδοντικές εργασίες των ασθενών της Κλινικής (αποτυπώματα, συγκόλληση bracket, ενδοστοματικές φωτογραφίες, αμμοβολή των brackets, συγκόλληση δακτυλίων)
απολύμανση εργαλείων και Κλινικής
συμμετοχή στα Εξωτερικά Ιατρεία Ø διαχείριση της αποθήκης υλικών με τη χρήση Η/Υ
καταγραφή και απογραφή των ορθοδοντικών υλικών
παραγγελίες υλικών
αρχειοθέτηση και ταξινόμηση φακέλων ασθενών
προφορική επικοινωνία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ασθενείς και ορθοδοντικούς
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πιστοποιημένο πτυχίο ΙΕΚ Βοηθού Ορθοδοντικού/Οδοντιάτρου
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική εμπειρία από συμμετοχή σε συναφή χρηματοδοτούμενα έργα.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διεξαγωγή συνέντευξης
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο των βάσεων δεδομένων
Αρ. Προκήρυξης: 54574/2018 (ΑΔΑ: 7ΑΦΝ46Ψ8ΧΒ-Τ6Μ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη ΤΚ 54124) και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής. Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 999475,

ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994026-82- 09

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 23/05/2018 και ώρα 12:00-14:00Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΚ 430/23-4-2018 (τ.Γ’) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δυο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ναυαρίνου 13α, 10680, Αθήνα, τηλ: 3688010)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Λαογραφία»
Αρ. Προκήρυξης: 1718016895/26-1-18/9-1-18(ΑΔΑ:ΨΟ7246ΨΖ2Ν-ΩΓΨ)

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών»
Αρ. Προκήρυξης: 1718016890/26-1-18/9-1-18 (ΑΔΑ: ΩΒΓ046ΨΖ2Ν-ΘΔΤ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου τμήματος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 4/7/2018 

Δήμος Σοφάδων: Πρόσληψη 20 ατόμων
O Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, εργατικό/τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο για το μήνα Μάιο, προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του.

Ειδικότητα: ΥΕ εργατών

Aριθμός θέσεων: (20) είκοσι

Αρ. Προκήρυξης: 5754 (ΑΔΑ: Ω9Λ4Ω1Μ-Α15)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Σοφάδων (Αρμόδιος Υπάλληλος Γεώργιος Γρίβας – Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 2443 3 53213 – 2443 3 53212).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και Πέμπτη 17.05.2018Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 10029 και τίτλο «Αναδροµική και προοπτική µελέτη ενηλίκων ασθενών µε αδιάγνωστα νευρολογικά νοσήµατα για συµπτώµατα της νόσου Niemann-Pick τύπου C (NP-C)» (εφεξής «πρόγραµµα»), το οποίο χρηµατοδοτείται από Εταιρίες ενδιαφέρεται να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

Αντικείµενο έργου: ∆ιοικητική και Γραµµατειακή Υποστήριξη Προγράµµατος Κλινικών Μελετών που σχετίζονται µε Νευρολογικά Νοσήµατα

Αµοιβή αναδόχου: Καθαρό ποσό: 3.613,56€, ΦΠΑ: 867,25€

∆ιάρκεια σύµβασης: Από την υπογραφή της σύµβασης έως 4 µήνες

Τόπος εκτέλεσης έργου: Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο

Επιθυµητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Ιούνιος 2018

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ΑΕΙ
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Αποδεδειγµένη γνώση χρήσης H/Y (ECDL ή αντίστοιχο)
Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στη ∆ιοικητική και Γραµµατειακή Υποστήριξη ερευνητικών προγραµµάτων που υλοποιούνται από Ιατρικές Σχολές Πανεπιστηµίων τουλάχιστον 4 ετών έως και 5 έτη (προσκόµιση συµβάσεων)
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας • Εµπειρία στη Γραµµατειακή Υποστήριξη Επιστηµονικών Συνεδρίων (προσκόµιση συµβάσεων/βεβαιώσεων) • Αποδεδειγµένη Εµπειρία στη Γραµµατειακή υποστήριξη προγραµµάτων Κλινικών Μελετών

Αρ. Προκήρυξης: 10561/10-5-2018 (ΑΔΑ: 6Ψ1Ο469Β7Γ-ΘΨΗ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke@uoc.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: µέχρι και την Παρασκευή 25/05/2018 (ώρα 14:00)

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, Μαρία Βασιλάκη, τηλ.: 2810393170, email: mvasilaki@uoc.gr

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: κα Βασιλική Καλαθά, τηλ: 2810-394650, email: kalathav@uoc.grΥπουργείο Εθνικής Άμυνας_Σχολή Ικάρων: Πρόσληψη 7 ατόμων
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει:

Την πλήρωση έξι (6) θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων, κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), λόγω αιτημάτων εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως:
ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

–Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Φιλοσοφία με έμφαση στη Θεωρία του Πολέμου

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Μηχανολογία με έμφαση στις Τεχνολογίες των Κατεργασιών – Μηχανουργική Τεχνολογία

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη της Λειτουργικής Συμπεριφοράς και του Σχηματισμού Ρύπων Εμβολοφόρων Κινητήρων

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρονικά με έμφαση στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Διατάξεων – Κεραίες Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών

–Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Λογισμικό – Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού και Εφαρμογές τους στο Δίκτυο Υπολογιστών 3

ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

–Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου με έμφαση στη Μοντελοποίηση και τον Έλεγχο Συστημάτων

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ως ακολούθως:
ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

–Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο Φυσική Αγωγή με έμφαση στην Εργομετρία

 Αρ. Προκήρυξης: Φ.392/ΑΔ.4330/Σ.979/3-5-2018/ΣΙ/ΤΑΕΠ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ/ΤΔΠ (ΑΔΑ: 69ΛΧ6-ΝΔΟ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι/ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, είτε απευθείας στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Μεσογείων 227-231) για Σχολή Ικάρων, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού Μεσογείων 227-331, Τ.Κ. 15451 Αθήνα

με τη διευκρίνιση: ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ/ΤΑΕ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11 Ιουλίου 2018

Δήμος Καλαμπάκας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ): Πρόσληψη 4 ατόμων
Ο Δήμος Καλαμπάκας προκηρύσσει  (4) τέσσερις θέσεις υδρονομέων για τη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας.

Αρδευτική περίοδος

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όρισε µε την υπ’ αριθµόν 92/2018 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 1/6/2018 έως 30/9/2018.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονοµέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συµπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να µην υπερβαίνει το 65ο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

∆εν µπορούν να εκλεγούν υδρονοµείς: Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγοµένη κατά νόµο στέρηση της ικανότητος του διορισµού ως δηµοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη. ∆εν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού.

Προτιµώνται όµως µεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάµεις και εκ τούτων οι έχοντες µάχιµο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής µετά του εχθρού.

Αρ. Προκήρυξης: 4830 (ΑΔΑ: 7376ΩΕΛ-Ν4Ι)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς παρακαλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα Γραφεία του ∆ήµου Καλαμπάκας, στο Πρωτόκολλο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16/5/2018

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, καθηµερινά (∆ευτέρα- Παρασκευή) και ώρες από 08.00-13.00 στη ∆ιεύθυνση: Ευθυµίου Βλαχάβα 1, Τ.Κ.42200 και στο τηλέφωνο 2432350253.Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού_Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου : Πρόσληψη 4 ατόμων
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου που εδρεύει στη Ζάκυνθο,  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Κωδικός Θέσης: 100

Tόπος Απασχόλησης: Βυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου

Ειδικότητα: ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διάρκεια Σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών

Αριθμός ατόμων: 2

 Κωδικός Θέσης: 101

Tόπος Απασχόλησης: Κάστρο Ζακύνθου

Ειδικότητα: ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διάρκεια Σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών

Αριθμός ατόμων: 2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής .
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής
 Αρ. Προκήρυξης:  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΖΑΚ/217826/156030/684 (ΑΔΑ: 7ΧΞΚ4653Π4-ΘΚΣ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Πλ. Σολωμού 3, Τ.Κ. 291 00 – ΖΑΚΥΝΘΟΣ, υπόψη κας Καπνίση Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας: 26950- 42714). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22 Μαΐου (εργάσιμες ημέρες, 11.00-13.00)Μεταφραστικό Κέντρο Οργάνων Eυρωπαϊκής Ένωσης (CdT): Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Eυρωπαϊκής Ένωσης (CdT), σύμφωνα με το Α.Π. 2650/17-04-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός(1) ατόμου με στοιχεία:

Προκήρυξη        CDT–AD5-2017/01             

Θέση                   Υπάλληλος ως Βοηθός Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στο ανωτέρω Μεταφραστικό Κέντρο.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://cdt.europa.eu/en/jobs 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-05-2018Kοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU): Πρόσληψη 1 ατόμου
Η Κοινοπραξία Innovation Medicines Initiative 2 (IMI2 JU), σύμφωνα με το Α.Π. 2767/20-04-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός(1) ατόμου με στοιχεία:

Προκήρυξη     ΙΜΙ2/2018/ΤA/001

Θέση       Scientific Project Officer-Temporary Agent (M/F)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Κοινοπραξία.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-05-2018Δήμος Αβδήρων : Πρόσληψη 2 ατόμων
Ο Δήμος Αβδήρων, που εδρεύει στη Γενισέα της Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Α. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Ηλεκτρολόγων, Γενισέα Ξάνθης Α.Μ.Θ.

1ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Γενισέα Ξάνθης Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Αβδήρων, Γραφείο Προσωπικού, Γενισέα, Τ.Κ. 670 64, Ξάνθη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, (υπόψη κ.κ. Γκοβέση Γεωργίου & Κοτσάνη Αναστασίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 25413 52517 και 25413 52516

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-05-2018Δήμος Λέσβου : Πρόσληψη 7 ατόμων
Ο Δήμος Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης των παραλιών Αγίου Ισιδώρου, Βατερών, πλαζ «Τσαμάκια», «Κανόνι» και άλλων άλλων παραλιών με γαλάζιες σημαίες του Δήμου Λέσβου για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΠΕ Ναυαγοσωστών, Παραλίες Δήμου Λέσβου με Γαλάζιες Σημαίες

3ΔΕ Ναυαγοσωστών, Παραλίες Δήμου Λέσβου με Γαλάζιες Σημαίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που από την υποβολή των αιτήσεων προκύψει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της θέσης ΠΕ Ναυγοσωστών από υποψήφιους που να διαθέτουν έστω και τα ελάχιστα Ειδικά – Τυπικά προσόντα που περιγράφονται στην αντίστοιχη ειδικότητα, ο Δήμος δύναται να καλύψει τη θέση από ενδιαφερόμενους της ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών, ήτοι να προσλάβει πέντε (5) ΔΕ Ναυαγοσώστες με τα αντίστοιχα Ειδικά – Τυπικά προσόντα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την ανακοίνωση, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Λέσβου, Τμήμα Προσωπικού, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Ευμορφίας Τυρή).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22513 50596

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-05-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)Δήμος Βοΐου : Πρόσληψη 20 ατόμων
Ο Δήμος Βοΐου, που εδρεύει στην Σιάτιστα της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη για το μήνα Μάϊο 2018 για απασχόληση έως και 5 ημερομίσθια το μήνα, συνολικά είκοσι (20) ατόμων – εργατοτεχνικού προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

20ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Σιάτιστα Κοζάνης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την ανακοίνωση, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 500 01, Νεάπολη Κοζάνης Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Τσάμη Αθανάσιου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24683 50203

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-05-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)Δήμος Ικαρίας : Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Δήμος Ικαρίας, που εδρεύει στον Άγιο Κήρυκο της Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Ναυαγοσώστης, πολυσύχναστη παραλία Μεσακτής Ικαρίας Σάμου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την ανακοίνωση, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Ικαρίας, Άγιος Κήρυκος, Τ.Κ. 833 00, Ικαρία Σάμου Β. Αιγαίου.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22753 50420

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-05-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά : Πρόσληψη 12 ατόμων
Ο Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, προς κάλυψη έκτακτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στο Σταθμό, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων – έκτακτου ναυτικού προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3Κυβερνήτες Πλοηγήδων, Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά Αττικής

6Μηχανοδηγοί Πλοηγήδων, Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά Αττικής

3Πρυμνοδέτες, Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν αίτηση (επισυναπτόμενη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση: Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, Γενική Γραμματεία, Ακτή Μιαούλη 50, Τ.Κ. 185 36, Πειραιάς Αττικής (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

ή στην ταχ. διεύθυνση: Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, Αξιωματικός Φυλακής, Ακτή Μιαούλη 50, Τ.Κ. 185 36, Πειραιάς Αττικής (μη εργάσιμες ημέρες και ώρες),

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 50, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4512721 και 210 4512836

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέση μίας μόνο ειδικότητας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-05-2018 έως και 16-05-2018

Δ.Ε.Η. Α.Ε.: Πρόσληψη 161 ατόμων
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης που εδρεύει στη Μεγαλόπολη της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά εκατόν εξήντα ενός (161) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας

(ΚΩΔΙΚΟΣ 150)

14ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού-Ηλεκτροτεχνίτες, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 151)

 3ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού-Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 152)

 4ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού – Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 153)

 2ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων – Τεχνίτες Ελαιοχρωματιστές (Ελαιοχρωματιστές), Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 154)

26ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 155)

24ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων – Χειριστές Κυρίων Μηχανημάτων, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 156)

22ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού-Μηχανοτεχνίτες, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 157)

  2ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων – Χορηγητές Καυσίμων, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 158)

 7ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού – Τεχνίτες Οχημάτων, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 159)

   1ΔΕ Μηχανοτεχνίτης Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού – Τεχνίτης Φανοποιός, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 160)

   3ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού – Τεχνικοί Ψυκτικοί, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 161)

   2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού – Τεχνίτες Οικοδόμοι, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 162)

   1ΔΕ Τεχνικός Δομικών Έργων – Τεχνίτης Υδραυλικός, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 163)

    1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανοφόρων Οχημάτων), Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 164)

     5ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Κυρίων Μηχανημάτων, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 165)

  19ΔΕ Οδηγοί (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 166)

     4ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων), Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 167)

    10ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Προωθητών-Φορτωτών), Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 168)

      1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα ‘’ΚΛΑΡΚ’’), Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 169)

       1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανοπροωθητών), Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 170)

       5ΔΕ Φύλακες, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 171)

       1ΔΕ Εργοδηγός Δικτύων (Εναερίων & Υπογείων), Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας

(ΚΩΔΙΚΟΣ 172)

       1ΔΕ Μηχανοτεχνίτης Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού – Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (Τορναδόρος), Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 173)

       1ΔΕ Χειριστής Η/Υ, Δ.Κ.Λ.Μ., Μεγαλόπολη Αρκαδίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 174).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν αίτηση –υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3,είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε., Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Κεντρική Γραμματεία, Τ.Κ.222 00, Μεγαλόπολη Αρκαδίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ.κ. Κουτούζη Βασιλικής ή Καλαθά Αγγελικής ή Ηλιόπουλου Παναγιώτη).

Πληροφορίες στα τηλ. 27910-25045, εσωτερικό 33034 και 33020 αντίστοιχα

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέση μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-05-2018 

Δήμος Βοΐου : Πρόσληψη 4 ατόμων
Ο Δήμος Βοΐου, που εδρεύει στην Σιάτιστα της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΥΕ16Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Υπηρεσία Πρασίνου, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας.

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την ανακοίνωση, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, Γραφείο Προσωπικού, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 500 01, Νεάπολη Κοζάνης Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Τσάμη Αθανάσιου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24683 50203

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-05-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας : Πρόσληψη 4 ατόμων
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας, που εδρεύει στο Πικέρμι της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών & διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ανωτέρω Κέντρο, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων – έκτακτο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1Νομικός – Δικηγόρος (ΚΩΔΙΚΟΣ 5.1)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Διοικητικού & Αστικού Δικαίου.

– Γνώση θεμάτων Ευρωπαϊκού Δικαίου, Δημοσίων Συμβάσεων και Δικαίου του

Ελεύθερου Ανταγωνισμού καθώς και κανονιστικού πλαισίου χρηματοδοτικών

προγραμμάτων της ΕΕ.

– Άριστη γνώση Αγγλικής.

Περιγραφή αντικειμένου του έργου:

Νομική υποστήριξη του Κέντρου κατά τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων (νομικός έλεγχος προτάσεων, επεξεργασία τους, σε τελική διατύπωση και μορφή, συγκέντρωση των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων συμμετοχής στο Πρόγραμμα,

έλεγχος νομικών κειμένων (συμφωνιών, διακηρύξεων, αποφάσεων, συμβάσεων κλπ) παροχή οποιασδήποτε νομικής εργασίας και γνωμοδότησης για τα νομικά θέματα που εγείρονται από την υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων) και ήθελε ανατεθεί από τη

Διοίκηση.

Έργο «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014 – 2021 – ΧΜ

ΕΟΧ 2014-2021» με ποσοστό απασχόλησης κατά 51% και κατά 49% σε άλλα προγράμματα του ΚΑΠΕ.

1Νομικός – Δικηγόρος (ΚΩΔΙΚΟΣ 5.2)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων.
Γνώση θεμάτων ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ.
Άριστη γνώση Αγγλικής.
 Περιγραφή αντικειμένου του έργου:

Συμμετοχή στην υλοποίηση όλων των δράσεων που εντάσσονται στα καθήκοντα του ΚΑΠΕ ως Διαχειριστής του Προγράμματος και συγκεκριμένα διενέργεια νομικού ελέγχου όλων των απαραίτητων εγγράφων και διαδικασιών καθώς και νομική υποστήριξη κατά την προετοιμασία του Προγράμματος, την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων, την οικονομική παρακολούθηση του έργου, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεικτών του έργου, την υποστήριξη των ελέγχων και της πιστοποίησης των έργων, αλλά και των δράσεων του ΚΑΠΕ για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Έργο : ΑΙΟΛΙΚΟΣ στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»(ΕΣΠΑ 2014-2020)

1ΠΕ Μηχανολόγος-Μηχανικός (ΚΩΔΙΚΟΣ 5.3)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων στη ανάπτυξη και χρήση μεθόδων υπολογιστικής ρευστομηχανικής,
Εμπειρία σε μεθόδους ρευστομηχανικής ανάλυσης για εφαρμογές αιολικής ενέργειας,
Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων
Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού (σε περιβάλλοντα windows & unix),
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Έργο : ΕUROPE AID/135625/IH/SER/RS – “Development of Energy Planning Capacity”

1ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Φυσικός (ΚΩΔΙΚΟΣ 5.4)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εμπειρία στην ανάπτυξη και χρήση μοντέλων λήψης αποφάσεων στον τομέα της ενέργειας
Εμπειρία στην ανάπτυξη μοντέλων για τα κτίρια με στόχο την βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους απόδοσης αλλά και την ένταξη συστημάτων διεσπαρμένης παραγωγής
Εμπειρία στην υλοποίηση έργων ενταγμένων σε Ευρωπαϊκά / Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Περιγραφή αντικειμένου του έργου :

Ανάπτυξη και χρήση μοντέλων ενεργειακής πολιτικής με στόχο την υποστήριξη του Υπουργείου Εξόρυξης και Ενέργειας της Δημοκρατίας της Σερβίας στην εκπόνηση του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού. Συμμετοχή σε αποστολές και συναντήσεις για τα εν λόγω θέματα στο Βελιγράδι.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντός τους (κωδικός θέσης),με όλα τα απαραίτητα, κατά την ανακοίνωση, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας, είτε αυτοπροσώπως,   είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας, (ΚΑΠΕ), 19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, Τ.Κ. 190 09 Πικέρμι Αττικής, (υπόψη κ. Αικατερίνης Μπεχράκη), με την ένδειξη:

Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την

εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προλάβει να τα αποστείλουν εγκαίρως, μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : bechraki@cres.gr  έως την 21η/5/18 και ώρα 14:00 προκειμένου οι υποψηφιότητές τους να γίνουν αποδεκτές και εν συνεχεία να αποστείλουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-05-2018 έως και 21-05-2018 (14.00μ.μ.)Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.: Πρόσληψη 3 ατόμων
Η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ.) Α.Ε. Ο.Τ.Α., που εδρεύει στην Καλαμαριά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης, 40 ωρών εβδομαδιαία, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Μπάρμαν, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς, Α.Ε. ΟΤΑ, (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ.) Α.Ε. Ο.Τ.Α., Πλαζ Αρετσούς, Τ.Θ. 201 09, Τ.Κ. 551 10, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Αναστασίας Γιαννακάκη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 450340

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-05-2018Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, που εδρεύει στη Χαλκίδα της Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων ως έκτακτο ναυτικό προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Αρχιπλοηγών-Πλοηγών, Πλοηγικός Σταθμός Χαλκίδας, Χαλκίδα, Λάρυμνα, Αλιβέρι και Μαντούδι Ευβοίας Στ. Ελλάδας

1 Κυβερνητών-Πλοηγίδων, Πλοηγικός Σταθμός Χαλκίδας, Χαλκίδα Ευβοίας Στ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, Κ. Καραμανλή 2, Τ.Κ. 341 00, Χαλκίδα Εύβοιας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22210 25591, εσωτ. 14, (Πλοηγικός Σταθμός Χαλκίδας/Κ.Λ. Χαλκίδας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-05-2018

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)Δ.Ε.Η. Α.Ε.: Πρόσληψη 2 ατόμων
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών του Κλιμακίου Μεταλλικών Κατασκευών Αλιβερίου που εδρεύει στο Αλιβέρι του Δ. Κύμης-Αλιβερίου της Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού, Ηλεκτροσυγκολλητές, Αλιβέρι Ευβοίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν αίτηση –υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε., Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Κλιμάκιο Μεταλλικών Κατασκευών Αλιβερίου, Τ.Κ. 345 00, Αλιβέρι Εύβοιας, (υπόψη κ.κ. Μάλλιου Μάριου ή Αποστόλου Καλλιόπης).

Πληροφορίες στο τηλ. 22230 81191

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέση μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-05-2018

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου: Πρόσληψη 3 ατόμων
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Βόλου, για την εξυπηρέτηση των λιμένων Στυλίδας και Αχλαδίου Φθιώτιδας και για το πλωτό μέσο Π.Υ 61 Π.Σ. ΒΟΛΟΥ του Λιμένα Βόλου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων – έκτακτου ναυτικού προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Πλοηγός, Λιμένας Βόλου (των λιμενικών εγκαταστάσεων: Βόλου, εργοστασίου «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» (LAFARGE) στον όρμο Αγριάς Μαγνησίας, εργοστασίου βιομηχανίας χάλυβα «SOVEL Α.Ε.» (θυγατρική ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ) και εργοστασίου «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ» στον όρμο Τσιγγέλι Αλμυρού Μαγνησίας και όρμο Αμαλιάπολης Αλμυρού Βόλου

1 Πλοηγός, Λιμένες Στυλίδας και Αχλαδίου Φθιώτιδας

1 Κυβερνήτης Πλοηγίδας, Πλωτό μέσο Π.Υ 61 Π.Σ. ΒΟΛΟΥ του Λιμένα Βόλου Μαγνησίας (Βόλος/Κεντρικός Λιμένας).

EIΔΙΚΟΤΗΤΑ       ΠΛΟΗΓΟΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Να είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ Τάξης E.N.

β) Να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους – μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

γ) Οι αλλοδαποί να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα .

δ) Να είναι υγιείς και σωματικά ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του πλοηγού.

ε) Να μην συντρέχουν σε αυτούς κωλύματα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται από τα άρθρα 277 – 278 Π.Κ και αδικήματα του Τελωνειακού Κώδικα .

στ) Να μην διώκονται ως φυγόποινoι ή φυγόδικοι.

ζ) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρησή τους .

η) Να είναι γνώστες της περιοχής των λιμένων δικαιοδοσίας Π.Σ Βόλου (Βόλου, Αγριάς και Αλμυρού στην Μαγνησία και Στυλίδας – Αχλαδίου Φθιώτιδας), των ευκολιών αυτών και των λοιπών τοπικών συνθηκών

θ) Οι άντρες να είναι στρατολογικά εντάξει.

ι) Ηλικία όχι μεγαλύτερη των 60 ετών.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΛΟΗΓΙΔΑΣ          

α) Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη Ρυμουλκών.

β) Να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους – μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

γ) Οι αλλοδαποί να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα..

δ) Να μην συντρέχουν σ’ αυτούς κωλύματα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται από τα άρθρα 277 – 278 Π.Κ και αδικήματα του Τελωνειακού Κώδικα.

ε) Να είναι υγιείς και σωματικά ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του κυβερνήτη πλοηγίδος.

στ) Να μην διώκονται ως φυγόποινoι ή φυγόδικοι.

ζ) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρησή τους .

θ) Οι άντρες να είναι στρατολογικά εντάξει.

ι) Ηλικία όχι μεγαλύτερη των 50 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού Βόλου, Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Γραφείο Ναυτολογίας, 1ος όροφος, Τ.Κ. 380 01, Βόλος Μαγνησίας

Πληροφορίες στα τηλ.: 24213 53819, 24213 53830 και 24213 53800

Δικαίωμα συμμετοχής για την επιλογή έχουν οι εν ενεργεία ναυτικοί ή συνταξιούχοι ΝΑΤ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-05-2018

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Δήμος Βόλβης: Πρόσληψη 10 ατόμων
Ο Δήμος Βόλβης, που εδρεύει στον Σταυρό της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

10 Ναυαγοσώστες, Ακτές Δ. Βόλβης Θεσσαλονίκης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών .

-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07 .

-Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή ή Άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Βόλβης, Σταυρός Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 570 14, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-05-2018, (ώρα 12.00μ.μ.), (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας:  Πρόσληψη 5 ατόμων
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, που εδρεύει στη Σπάρτη της Π.Ε. Λακωνίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-11-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά πέντε (5) ατόμων επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Τμήμα Οδού Σπάρτης-Πλατάνας-Σκούρας Λακωνίας

4ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες για ανασκαφικές εργασίες, Τμήμα Οδού Σπάρτης-Πλατάνας-Σκούρας Λακωνίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Γραμματεία, Αγησιλάου 59, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη Λακωνίας (υπόψη κ.κ. Νίκου Αποστολάκου ή Νίκης Λυμπεράκη-Λαζαράκου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 27310  25363 και 27310 28503

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-05-2018Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης:  Πρόσληψη 10 ατόμων
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Αρχαιολόγοι, Ν. Βρασνά-Σταυρός Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση  και

ανάδειξη μνημείων, Ν. Βρασνά-Σταυρός Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ομάδας Α΄ με εξειδίκευση σε κεραμικά, πέτρα, μέταλλο και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,

Ν. Βρασνά-Σταυρός Θεσσαλονίκης

6ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών, Ν. Βρασνά-Σταυρός Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γραμματείας, Μαρίας Κάλλας 21Α (πρώην Μεγάλου Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου),  Τ.Κ. 546 46, Θεσσαλονίκη Κεντρικής Μακεδονίας,  (υπόψη κ. Μαϊκούση Τριάνθης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 801402

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-05-2018

  Δήμος Αρταίων: Πρόσληψη 4 ατόμων
Ο Δήμος Αρταίων, που εδρεύει στην Άρτα της Π.Ε. Άρτα της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας (15-06-2018 έως και 15-09-2018), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ως Υδρονομείς Άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΥΕ Υδρονομείς Άρδευσης, Δ. Αρταίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ελληνική Ιθαγένεια
Ηλικία (23-60 ετών)
Γνώστης Γραφής και Ανάγνωσης
Τα Υδρονομικά Όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Αρταίων, Δημαρχιακό Κατάστημα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Τ.Κ. 471 00, Άρτα Ηπείρου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 26813 62137 και 26813 62213 (Κ. Σκαμνέλου και Ε. Σαπρίκης), (Γραφείο Προσωπικού του Δ. Αρταίων από 09.00π.μ.-13.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-05-2018 (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα της Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών για την στελέχωση των πλοηγίδων  στον Πλοηγικό Σταθμό Κέρκυρας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων ως έκτακτο ναυτικό προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Κυβερνητών Πλοηγίδων, Πλοηγικός Σταθμός Κέρκυρας Ιονίων Νήσων

1 Μηχανοδηγών Πλοηγίδων, Πλοηγικός Σταθμός Κέρκυρας Ιονίων Νήσων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, Πλοηγικός Σταθμός, Ν. Λιμάνι Κέρκυρας, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων,

Πληροφορίες στο τηλ.: 26613 65256 και 26613 65200

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-05-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες),

(09.30π.μ. – 14.00 μ.μ.)Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας:  Πρόσληψη 7 ατόμων
Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκιδόνας, που εδρεύει στη Ν. Χαλκιδόνα  της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Οδηγοί (Γ’ Κατηγορίας) με ψηφιακό ταχογράφο, Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής

 4ΥΕ Εργάτες Πυρασφάλειας – Καθαριότητας άλσους, Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δεκελείας 97, Τ.Κ 143 41, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2049061

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-05-2018

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου:  Πρόσληψη 23 ατόμων
Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου Πληροφοριών Ανταλλακτηρίου Συναλλάγματος με 6μηνη σύμβαση, Δ. Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης

1ΔΕ Υπαλλήλων Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτου με 8μηνη σύμβαση, Δ. Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης

14ΔΕ Υπαλλήλων Παραλίας με 6μηνη σύμβαση, Δ. Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης

1ΔΕ Υπαλλήλων Ελλιμενισμού με 8μηνη σύμβαση, Δ. Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης

4ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας με 6μηνη σύμβαση, Δ. Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης

1ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας με 8μηνη σύμβαση, Δ. Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης, (υπόψη κ. Μαρίας Αλετρά).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28410 82384

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-05-2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 14430/04-05-2018 περίληψη προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ για τη θέση Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ως εξής:

Τ.Ε.Ι. Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Πρωτόκολλα και Τεχνολογίες Επικοινωνιών για Ασύρματα Δικτυωμένα Συστήματα».

(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 14426/04-05-2018), (ΑΔΑ: ΩΝΑΟ46914Γ-84Ι).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013,ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017), αφού προηγουμένως αυτοί προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6014

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας

Τηλ.: 26340 38566 & 26340 38567.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-05-2018 έως και 20-06-2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 14508/07-05-2018 περίληψη προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ για τη θέση Καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Τ.Ε., ως εξής:

Τ.Ε.Ι. Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Κλινική Φυσικοθεραπεία».

(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 14505/07-05-2018), (ΑΔΑ: ΩΤΨ546914Γ-Ε54).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013,ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017), αφού προηγουμένως αυτοί προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6027

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας

Τηλ.: 26910 61150

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-05-2018 έως και 22-06-2018

Kοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU): Πρόσληψη 1 ατόμου
Η Κοινοπραξία Innovation Medicines Initiative 2 (IMI2 JU), σύμφωνα με το Α.Π. 3100/02-05-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός(1) ατόμου με στοιχεία:

Προκήρυξη     ΙΜΙ2/2018/ΤA/002

Θέση  Human Resources Officer – Temporary Agent (M/F)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Κοινοπραξία.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.imi.europa.eu/work–for–us/job–opportunities  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-05-2018

Δήμος Τυρνάβου:  Πρόσληψη 2 ατόμων
Ο Δήμος Τυρνάβου, που εδρεύει στον Τύρναβο  της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Εργατών Νεκροταφείων (Ταφής-Εκταφής), Τύρναβος Λάρισας.

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 του Ν.2527/97).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την ανακοίνωση, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Τυρνάβου, Γραφείο Προσωπικού, Σταύρου Καράσσου 1 Τ.Κ. 401 00, Τύρναβος Λάρισας Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Γρηγοριάδου Μαρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24923 50127

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-05-2018

Λιμεναρχείο Ιτέας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Το Λιμεναρχείο Ιτέας, που εδρεύει στην Ιτέα της Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Ιτέας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων ως έκτακτο ναυτικό προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Αρχιπλοηγών-Πλοηγών, Πλοηγικός Σταθμός Ιτέας-Αντίκυρας, Αντίκυρα Φωκίδας Στ. Ελλάδας

1 Πρυμνοδετών, Πλοηγικός Σταθμός Ιτέας-Αντίκυρας, Ιτέα Φωκίδας Στ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Λιμεναρχείο Ιτέας, Λεωφόρος Ηρώων 1 & 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 332 00, Ιτέα Φωκίδας Στερεάς Ελλάδας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22650 32319, (Πλοηγικός Σταθμός Ιτέας/Λιμεναρχείο Ιτέας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-05-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:  Πρόσληψη 2 ατόμων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων  Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), που εδρεύει στο Μαρούσι της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Πράξης: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της πράξης, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 ΠΕ Ψυχολογίας, Μαρούσι Αττικής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Ψυχολογίας Π.Ε. ή ισοτίμου τίτλου αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για άνδρες)

-Αποδεδειγμένη Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

-Τεκμηριωμένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ: α) Επεξεργασίας Κειμένων, β) Υπολογιστικών Φύλλων & γ) Υπηρεσιών Διαδικτύων.

Αντικείμενο:

Στελέχωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και συγκεκριμένα: ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε φοιτητές από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ).

1 ΠΕ Ψυχολογίας, Μαρούσι Αττικής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Ψυχολογίας Π.Ε. ή ισοτίμου τίτλου αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για άνδρες)

-Αποδεδειγμένη Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

-Τεκμηριωμένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ: α) Επεξεργασίας Κειμένων, β) Υπολογιστικών Φύλλων & γ) Υπηρεσιών Διαδικτύων.

Αντικείμενο:

Στελέχωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και συγκεκριμένα: Συμβουλευτική φοιτητών με μαθησιακά προβλήματα, δυσκολίες προσαρμογής και ΑμΕΑ και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση (οδός, περιοχή, Τ.Κ.):

Στοιχεία Επικοινωνίας (e–mail & τηλέφωνο):

ΠΡΟΣ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. -Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο Αττικής,

Πρόταση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Αριθ. πρωτ. Πρόσκλησης: ΕΛ/………/….-…………, κωδικός θέσης: ……..

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 24-05-2018, (καθημερινά), (09.00π.μ.-15.00μ.μ.)

Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ. Αγίου Νικολάου:  Πρόσληψη 8 ατόμων
Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

4ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

1ΔΕ Οδηγού, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την ανακοίνωση, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.), Γραφείο Προσωπικού, Κ. Κοζύρη 18, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 28410 86090.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-05-2018 έως και 24-05-2018

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων:  Πρόσληψη 200 ατόμων
Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.),  και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
\

3ΠΕ Πληροφορικής, Κ.Υ. (Τ.Α.Π.Α.), Αθήνα Αττικής

2ΠΕ Αρχαιολόγων, Κ.Υ. (Τ.Α.Π.Α.), Αθήνα Αττικής

1ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, Κ.Υ. (Τ.Α.Π.Α.), Αθήνα Αττικής

1ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Κ.Υ. (Τ.Α.Π.Α.), Αθήνα Αττικής

1ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Κ.Υ. (Τ.Α.Π.Α.), Αθήνα Αττικής

4ΠΕ Γλυπτών, (Τ.Α.Π.Α.), Εργαστήρια, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

8ΠΕ Οικονομικού, Κ.Υ.(Τ.Α.Π.Α.), Αθήνα Αττικής

5ΠΕ Ζωγράφων, (Τ.Α.Π.Α.), Εργαστήρια, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

1ΤΕ Πληροφορικής (HARDWARE), Κ.Υ.(Τ.Α.Π.Α.), Αθήνα Αττικής

1ΤΕ Γραφιστών (HARDWARE), Κ.Υ.(Τ.Α.Π.Α.), Αθήνα Αττικής

8ΤΕ Λογιστών, Κ.Υ.(Τ.Α.Π.Α.), Αθήνα Αττικής

4ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης (Ειδίκευση Λίθου), (Τ.Α.Π.Α.), Εργαστήρια, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

9ΔΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης, (Τ.Α.Π.Α.), Εργαστήρια, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

35ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), (Πωλητήρια Ακρόπολης, Ολυμπιείου, Αρχαίας Αγοράς, Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, Επιγραφικού Μουσείου), Αθήνα Αττικής

6ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο), Σούνιο Λαυρεωτικής Αττικής

1ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Μουσείου Ελευσίνας), Ελευσίνα Αττικής

1ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Ναού Απόλλωνα Κολώνα), Αίγινα Αττικής

5ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Επιδαύρου), Επίδαυρος Αργολίδας

5ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Μυκηνών), Μυκήνες Αργολίδας

3ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Μουσείου Πάτρας), Πάτρα Αχαΐας

2ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Μουσείου), Θήβα Βοιωτίας

6ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήρια), Ρόδος Δωδεκανήσου

6ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο), Αρχαία Ολυμπία Ηλείας

2ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο), Βεργίνα Ημαθίας

13ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήρια Αρχ. Μουσείου Θεσσαλονίκης, Λευκού Πύργου, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού), Θεσσαλονίκη

3ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Κάστρου Ιωαννίνων), Ιωάννινα

3ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Αρχ. Χώρου Δωδώνης), Δωδώνη Ιωαννίνων

2ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Φιλίππων), Φίλιπποι Καβάλας

2ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Μουσείου Θάσου), Θάσος Καβάλας

8ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήρια Π. Φρουρίου, Αντιβουνιώτισσας,  Mon Repos, Μουσείου Ασιατικής Τέχνης), Κέρκυρα

1ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Αρχ. Μουσείου Κορίνθου), Αρχαία Κόρινθος Κορινθίας

1ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Αρχ. Μουσείου Νεμέας), Νεμέα Κορινθίας

13ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήρια Αρχ. Μουσείου Ηρακλείου, Κνωσού), Ηράκλειο Κρήτης

5ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Ακρωτηρίου Θήρας), Σαντορίνη Κυκλάδων

4ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Δήλου), Δήλος Μυκόνου Κυκλάδων

1ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Κάστρου Μονεμβασιάς), Μονεμβασιά Λακωνίας

2ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Αρχ. Χώρου Μυστρά), Μυστράς Σπάρτης Λακωνίας

2ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο), Σπιναλόγκα Αγίου Νικολάου Λασιθίου

1ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Αρχαιολογικού Χώρου Ζάκρου), Ζάκρος Σητείας Λασιθίου

2ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Αρχ. Χώρου Μεσσήνης), Μεσσήνη Μεσσηνίας

2ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Ανακτόρου Νέστορος), Ανάκτορο Νέστορα Δ. Πύλου Νέστορος Μεσσηνίας

2ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο ΛΟΤΖΙΑ), Ρέθυμνο Κρήτης

2ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Μουσείου Αμφίπολης), Αμφίπολη Σερρών

5ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήρια Δελφών – Αρχ. Μουσείου Δελφών), Δελφοί Φωκίδα

4ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων), Τ.Α.Π.Α. (Πωλητήριο Αρχ. Μουσείου Χανίων), Χανιά Κρήτης

2ΥΕ Εργατών, Τ.Α.Π.Α. (Εργαστήρια Ρέντη), Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), Τμήμα Προσωπικού, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, (υπόψη κας Μπάκνη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3722500

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-05-2018 έως και 29-05-2018
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad