3 άτομα στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ε.Κ. "Αθηνά" - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

3 άτομα στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ε.Κ. "Αθηνά"Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) σύμφωνα με την Α.Π. 5542/1671/A2 (31/10/2017) ένταξη της ανωτέρω Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5002738 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (2017ΣΕ14510041) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω υποέργου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
- Web Development εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού Python, Javascript.
- Γνώση Web Frameworks.
- Τεκμηριωμένη εμπειρία στη δημιουργία modular, reusable και well-documented κώδικα.


- Εμπειρία στη χρήση του Git version control system.
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική με έμφαση στο Cloud Computing ή άλλο συναφές με την Πρόσκληση αντικείμενο
- Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης υποδομών στο σύννεφο,
- Εμπειρία σε περιβάλλοντα ανάπτυξης, διαμόρφωσης και ενορχήστρωσης εφαρμογών όπως η Ansible

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων (Data Analytics) ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο
- Εμπειρία σε κατανεμημένες πλατφόρμες επεξεργασίας όπως το Apache Spark ή/και το Apache Flink
- Εμπειρία (μεγαλύτερη των 4 ετών) στις γλώσσες προγραμματισμού: Java και Python
- Εμπειρία σε μη-σχεσιακές ΒΔ όπως η MongoDB,
- Εμπειρία σε μηχανές αναζήτησης όπως το ElasticSearch
- Ικανότητα για ομαδική εργασία.
- Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vpana@ilsp.gr  και στο τηλέφωνο: 210 6875303.

Σχετικός σύνδεσμος:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad