12 θέσεις στο υπουργείο Ναυτιλίας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

12 θέσεις στο υπουργείο ΝαυτιλίαςΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ προκηρύσσει την πλήρωση, με διαγωνισμό, δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :


– Δέκα (10) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά

– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα ανωτέρω αναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, δηλαδή από 16/5/2018 μέχρι και 30/5/2018 ,είτε αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 10.00΄-14.00΄ (γραφείο 102, 1ος όροφος) είτε να αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική διεύθυνση :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2 Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Με την ένδειξη επί του φακέλου: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΟΗΓΟΥ Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος επισυνάπτεται και παραμένει με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά του υποψηφίου.


Πηγή:e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad