12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αριστοτέλη - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

12 θέσεις εργασίας στο Δήμο ΑριστοτέληΗ ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστηµάτων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:


1 ΠΕ Μηχανικών επιστήµης υλικών
8 ∆Ε Υπάλληλος Υποδοχής
3 ΥΕ Εργάτης/τρια Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ Αγ. Νικολάου 2, Ιερισσός Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63075, απευθύνοντάς την στην Γραµµατεία (τηλ. επικοινωνίας: 23770 21130). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad