1 άτομο στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

1 άτομο στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕΣτο πλαίσιο υλοποίησης της πρότασης με τίτλο “Νανοϋλικά και νανοηλεκτρονικές διατάξεις memristor για κβαντική και νευρομορφική υπολογιστική (MEM-Q)”, με κωδικό Τ4ΔΡΩ-00030/5021467, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)», που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας», και χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510000 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Φυσικής ή Χημείας ή Επιστήμης των Υλικών ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
- Διδακτορικό σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης
- Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Δημοσιεύσεις σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας της θέσηςΓια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κλεάνθη Ζαχαροπούλου, τηλ. 2610 965278, e-mail: kleanthi@iceht.forth.gr  


Σχετικός σύνδεσμος:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad