Δικτυακός Μηχανικός - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

Δικτυακός Μηχανικός

Σχετική εικόνα

Ο Ομιλος ΟΤΕ ενδιαφέρεται να καλύψει θέση «Δικτυακού Μηχανικού» στην περιοχή της Λάρισας. Προφίλ Θέσης 
Συντονισμός, προγραμματισμός & επίβλεψη εργασιών που αφορούν στην κατασκευή και ενεργοποίηση εξοπλισμού και επίβλεψη διενέργειας μετρήσεων
Συντονισμός και επίβλεψη εργασιών συντήρησης και άρσης βλαβών
Οργάνωση της Ομάδας Εργου, σύνταξη χρονοδιαγράμματος, παρακολούθηση και συντονισμός του προγράμματος υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων
Επίβλεψη και έλεγχος τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών των έργων από ανάδοχους εργολάβους
Παρακολούθηση και μελέτη της εξέλιξης/διαμόρφωσης των Δεικτών Υλοποίησης των εργασιών (κατασκευών, άρσεων βλαβών κ.λπ.) τηλεπικοινωνιακής λειτουργίας και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή τουςΠροφίλ Υποψηφίου


Απαραίτητα προσόντα:
Τίτλος σπουδών Μηχανικού (ΑΕΙ) ή ισότιμο & αντίστοιχο τίτλο σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού, σχετικό με τις Τηλεπικοινωνίες, την Ηλεκτρολογία, την Ηλεκτρονική, την Πληροφορική και άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ΑΕΙ στη Φυσική, τις Τηλεπικοινωνίες, την Πληροφορική και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε ειδικότητα σχετιζόμενη με τις τηλεπικοινωνίες (ή ισότιμος & αντίστοιχος τίτλος εσωτερικού ή εξωτερικού)
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β' κατηγορίας
Συναφής εργασιακή εμπειρία, εμπειρία στη διαχείριση έργων και γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ.: Autocad)


Αναζητούμε ανθρώπους με:
Αριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Πελατοκεντρική προσέγγιση
Ομαδικό πνεύμα 
Προσαρμοστικότητα
Ικανότητα εστίασης στο αποτέλεσμα 
Πάθος για την τεχνολογία


Ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών με θέμα: «Δικτυακός Μηχανικός: Λάρισα» στο  hr_otegroup@ote.gr Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/04/2018
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad