Πρόσληψη έξι ατόμων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Πρόσληψη έξι ατόμων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ


Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΛΟΙΜΩΔΗ, ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5002486, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510015 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφίας) και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται έξι (6) θέσεις έκτακτου προσωπικού και ειδικότερα: μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη, τέσσερις (4) θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών και μία (1) θέση Υποψηφίου Διδάκτορα, που θα απασχοληθούν στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφίας), η οποία θα αφορά αποκλειστικά την παρούσα Πράξη. Αναλυτική περιγραφή των θέσεων με τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό (Α/Α) κάθε θέσης, παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για κάθε θέση. Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και στο επιλεγέν προσωπικό.

Αρ. Προκήρυξης: 1613 (ΑΔΑ: ΨΥΩΡ46ΨΧ6Τ-ΙΔΠ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr και prosopiko.pasteur@gmail.com Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη με τίτλο «ΛΟΙΜΩΔΗ, ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ» και κωδικό ΜΙS 5002486 για τη θέση με Αύξοντα Αριθμό (Α/Α) … » (όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος, αντιστοίχως).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018


πηγή: aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad