4 άτομα στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

4 άτομα στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕΣτο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» με κωδικό ΟΠΣ 5002469, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14511026 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Τμήματος Χημείας
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ, MSc) στην Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία
- Γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον σε επίπεδο Β2)
- Εμπειρία στην παρασκευή νανοσωματιδίων, κατά προτίμηση μαγνητικών νανοσωματιδίων, νανοσυστάδων και κβαντικών κοκκίων
- Εμπειρία στην καλλιέργεια βακτηρίων, στο μετασχηματισμό βακτηρίων και στην έκφραση και απομόνωση ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών
- Εμπειρία στην απομόνωση DNA, ηλεκτροφόρηση DNA και PCR
- Εμπειρία σε αναλύσεις υβριδοποίησης DNA σε πλακίδια μικροτιτλοδότησης

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ή δίπλωμα στη Χημική Μηχανική
- Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική
- Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στο πεδίο της μοντελοποίησης πορωδών υλικών και φαινομένων μεταφοράς
- Εμπειρία σε συγγραφή κώδικα Η/Υ στο πεδίο των φαινομένων μεταφοράς σε πορώδη μέσα
- Εμπειρία στη χρήση εμπορικού λογισμικού σε μοριακές προσομοιώσεις και ρευστομηχανική

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ή δίπλωμα Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας ή Πολυτεχνικής Σχολής
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές με τη θέση αντικείμενο
- Να έχει γίνει αποδεκτός/ή σε Τμήμα Πανεπιστημίου/Πολυτεχνείου ως υποψήφιος/α διδάκτορας σε συναφές με τη θέση αντικείμενο
- Εργαστηριακή εμπειρία σε κυτταροκαλλιέργειες θηλαστικών
- Εμπειρία σε in vitro τοξικολογικές μελέτες
- Γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον σε επίπεδο Β2)
- Δημοσιεύσεις/Παρουσιάσεις σε συνέδρια

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών ή Γεωπονικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής.
- Διδακτορικός Τίτλος Θετικών ή Γεωπονικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής.
- Εργαστηριακή Εμπειρία στη Μεταβολομική Ανάλυση Φυτικών Ιστών με Φασματομετρία Μάζας η οποία θα αποδεικνύεται με παρουσιάσεις σε συνέδρια ή/και δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων ή/και τον διδακτορικό τίτλο
- Εμπειρία στη Φυσιολογία Φυτών
- Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια συναφείς με το αντικείμενο της θέσης
- Γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση bitad-de@iceht.forth.gr


Σχετικός σύνδεσμος:

Πηγή: career.duth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad