Προσλήψεις 36 ατόμων στο Δ. Πάρου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Προσλήψεις 36 ατόμων στο Δ. Πάρου


Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 36 ατόµων ( εργατών καθαριότητας), µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών,

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36)
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Κύρια Προσόντα

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

Εντοπιότητα
1. Προηγούνται οι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Πάρου
2. Έπονται οι δηµότες της υπολοίπων ∆ήµων του Ν. Κυκλάδων
3. Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας

Γενικά Προσόντα πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι.
2. Να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.
4.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού
Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).
5.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν µε την αίτηση τους, αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, πιστοποιητικό µόνιµης κατοικίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ.Προθεσµία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad