Υπεύθυνος Επικοινωνίας στο Κέντρο Διάδοσης Επιστήμων και Μουσείο Τεχνολογίας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Υπεύθυνος Επικοινωνίας στο Κέντρο Διάδοσης Επιστήμων και Μουσείο Τεχνολογίας


Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» και κωδικό MIS 5011051, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ3451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ34510004 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Πρόκειται για μια (1) θέση ειδικότητας Υποστήριξη-Επικοινωνίες με αντικείμενο/α (παραδοτέα): α) Επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες των ΕΠΑΛ (διοικητικά θέματα) β) Προετοιμασία πρόσκλησης προς ΕΠΑΛ – Δημοσίευση γ) Επιμέλεια πρότυπων εγγράφων υποβολής και οδηγίες συμπλήρωσης αυτών δ) Επίλυση προβλημάτων επικοινωνίας – Ερωτήσεις και απαντήσεις προς ΕΠΑΛ ε) Ταξινόμηση υποβληθέντων προτάσεων στ) Παραλαβή και έλεγχος παραδοτέων – Προτάσεις βελτίωσης ζ) διοργάνωση – υποστήριξη εκδηλώσεων / ημερίδων.

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον υποψήφιο/α ανέρχεται σε 12 μήνες (12 ανθρωπομήνες). Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στην Πράξη, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης της Πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 30/3/2018, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, 6 ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΚ 570 01, Θέρμη, υπόψη Γραμματείας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης ΕΠΙΚΟΙΝ» (όπως αυτός αναφέρεται στην σελίδα 1 της παρούσας). Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad