Ατομο στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Ατομο στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΤο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Θεσσαλίας – EUROPE DIRECT κατά την περίοδο 2018-2020» συνολικής διάρκειας έως ένα έτος. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί (1) άτομο:

1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Προσοντα: 1.Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. 2.Άριστη γνώση αγγλικών και καλή γνώση μιας από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Εμπειρία τουλάχιστον 18 μηνών υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. 4.Μεταπτυχιακό συναφές με τον τίτλο σπουδών. 5. Πιστοποιημένος χειρισμός Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, στα Γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, (Όροφ. 3ος Γραφ.309) Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου, ΤΚ 41110 Λάρισα, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Τ.Κ. 41110, ΛΑΡΙΣΑ, απευθύνοντάς την στο Π.Τ.Α Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος EUROPE DIRECT 2018-2020 – Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν γραπτώς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μέχρι την 12/03/2018 και ώρα 13.00.Πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad