Θέση για αναλυτή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - e-theseis.gr

Post Top Ad


Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Θέση για αναλυτή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος


H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, επιθυμεί να προσλάβει Αναλυτή Πιστοδοτήσεων για τη Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 Προσέλκυση πελατείας, διαχείριση / ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων

 Παρακολούθηση του σχετικού χαρτοφυλακίου το οποίο θα χειρίζεται

 Εξέταση, ανάλυση και αξιολόγηση αιτημάτων για την ανανέωση/αναθεώρηση της συνεργασίας με υφιστάμενες επιχειρήσεις και την παροχή πιστοδοτικών διευκολύνσεων σε νέες

 Παρακολούθηση της πορείας και της εξέλιξης των εργασιών / δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που εξυπηρετεί, τήρηση των συμφωνηθέντων όρων συνεργασίας, εντοπισμός προβλημάτων και ευκαιριών

 Διαχείριση/επίλυση θεμάτων/προβλημάτων που προκύπτουν μεταξύ της πιστοδοτούμενης επιχειρηματικής πελατείας που χειρίζεται και της Τράπεζας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες και διαδικασίες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 Πτυχίο πανεπιστημίου ή / και μεταπτυχιακό στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική ή σε άλλο συναφή κλάδο ή / και να είναι Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

 Συναφής εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση στον τομέα δανειοδοτήσεων

 Εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα χρηματοδοτήσεων, χρηματοδοτικών τραπεζικών προϊόντων και ανάλυσης ισολογισμών

 Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, Oracle)

 Επικοινωνιακές, αναλυτικές και τεχνικές δεξιότητες

 Διαχείριση χρόνου, μεθοδικότητα, προσαρμοστικότητα, καλή κρίση

 Δυνατότητα να εργάζεται κάτω από πίεση και να παράγει εντός χρονοδιαγραμμάτων


ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 Πακέτο απολαβών, αναλόγως των προσόντων του υποψηφίου

 Συστηματική εκπαίδευση

 Ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι 23/3/2018 την Αίτηση τους (το έντυπο Αίτησης για Πρόσληψη στην Τράπεζα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας σε μορφή pdf) μαζί με αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση hr@nbg.com.cy αναφέροντας την ονομασία και τον κωδικό της θέσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

 Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

 Όσες αιτήσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δε θα απαντηθούν
Πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad