Διαγραφή οφειλής από λογαριασμό της ΔΕΗ - e-theseis.gr

Post Top Ad


Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Διαγραφή οφειλής από λογαριασμό της ΔΕΗ

∆ικαιούχος οικιακού τιµολογίου, διαµαρτυρήθηκε για την µεταφορά, εκ µέρους της
∆ΕΗ, ανεξόφλητης οφειλής 4.500 ευρώ, από λογαριασµό επαγγελµατικής χρήσης,
στο λογαριασµό της. Η επαγγελµατική χρήση αφορούσε επιχείρηση που διατηρούσε
η ίδια µαζί µε συνεργάτη της, στο όνοµα του οποίου εκδιδόταν ο λογαριασµός
επαγγελµατικού τιµολογίου.

Ο Συνήγορος επισήµανε στη ∆ΕΗ ότι δεν συντρέχει ούτε ταυτότητα χρήσης
(επαγγελµατικής) ούτε ταυτότητα πελάτη και ζήτησε ενηµέρωση για το νόµιµο
έρεισµα της συγκεκριµένης µεταφοράς οφειλής, καθώς η ∆ΕΗ σε έγγραφό της είχε
επικαλεστεί το συµβόλαιο προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για τη µεταφορά αυτή.

Ο Συνήγορος επισήµανε ότι η µεταφορά οφειλής δεν είναι σύµφωνη µε τα έντυπα
συµβολαίων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι αναρτηµένα στην
ιστοσελίδα της ∆ΕΗ, τα οποία προβλέπουν (Παράρτηµα Β΄ παράγραφος 6.4) ότι ο
Προµηθευτής έχει το δικαίωµα να ενσωµατώνει στο λογαριασµό κατανάλωσης τυχόν
προηγούµενες ανεξόφλητες οφειλές του πελάτη προς αυτόν από την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο άλλης σύµβασης
προµήθειας µεταξύ του προµηθευτή και του πελάτη, αποκλειστικά στην περίπτωση
ίδιας επαγγελµατικής χρήσης και εφόσον προκύπτει ταυτότητα του χρήστη και
του πελάτη-δικαιούχου της παροχής επαγγελµατία (φυσικού ή νοµικού
προσώπου) µε τον ίδιο αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ).

Μετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα και κατόπιν έγγραφης υπενθύµισης, η ∆ΕΗ
απάντησε στο Συνήγορο ότι η πελάτης της υπέγραψε ρύθµιση των οφειλών της και
ανέλαβε την εξόφληση αυτών. Ωστόσο, σύµφωνα µε την ενηµέρωση της
αναφερόµενης, η ίδια αναγκάστηκε να προβεί σε ρύθµιση, κατόπιν διακοπής
ηλεκτροδότησης της οικίας της, χωρίς ωστόσο να αποδεχτεί την µεταφερθείσα
οφειλή.


Ο Συνήγορος τόνισε στη ∆ΕΗ ότι η ενηµέρωση περί ρύθµισης οφειλών δεν συνιστά
απάντηση στα ζητήµατα νοµιµότητας της µεταφοράς οφειλής και ότι, από την
υπογραφή της τυποποιηµένης φόρµας ρύθµισης ανεξόφλητων λογαριασµών της
∆ΕΗ, η οποία δεν παρέχει δυνατότητα διαχωρισµού ποσών, δεν τεκµαίρεται
αποδοχή της αµφισβητηθείσας οφειλής. Ζήτησε δε ξανά την άµεση επί της ουσίας
απάντηση αναφορικά µε το έρεισµα της εν λόγω µεταφοράς οφειλής άλλου
υπόχρεου και άλλης χρήσης.

Η ∆ΕΗ προέβη άµεσα στην αφαίρεση της µεταφερθείσας οφειλής, από τον
λογαριασµό της αναφερόµενης και επαναχρέωσε τα 4.500 ευρώ στην αρχική
παροχή, επαγγελµατικής χρήσης, µετά από την τελευταία επιστολή της Ανεξάρτητης
Αρχής.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad