Ζητείται άτομο με πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Ζητείται άτομο με πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας


Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με κωδικό ΟΠΣ 5002735 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510042 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας
- Μεγάλη εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας) στην εννοιολογική μοντελοποίηση των δεδομένων με έμφαση σε: α) σχεδίαση οντολογιών, εννοιολογικών μοντέλων (RDF/RDFS/OWL/TELOS) και θησαυρών όρων για πολιτισμικά, μουσειακά και αρχαιολογικά δεδομένα, β) μεθόδους ενοποίησης οντολογιών και μεταδεδομένων γ) διεθνή πρότυπα και κοινοτικές οδηγίες εννοιολογικής μοντελοποίησης: ISO 21127(CIDOC CRM), DARWIN CORE, DUBLIN CORE, ΙNSPIRE
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Εμπειρία σε χρήση πολιτισμικών πληροφοριακών συστημάτων για τεκμηρίωση πολιτισμικών αντικειμένων και σε χρήση συστημάτων διαχείρισης θησαυρών όρων
- Ικανότητα επιμέλειας περιεχομένου σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.
- Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Μαρία Μουτσάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση moutsaki@ics.forth.gr
(link sends e-mail)
.


Σχετικός σύνδεσμος:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0