Ζητούνται άτομα για τη στελέχωση Οικοτροφείου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Ζητούνται άτομα για τη στελέχωση Οικοτροφείου


Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ», προσωρινός διαχ/στής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Οικοτροφείο Αχαΐας» και «Προστατευμένο Διαμέρισμα Αχαΐας», προτίθεται να προβεί στη σύναψη 2 συμβάσεων ορισμένου χρόνου ΤΕ/ΠΕ Νοσηλευτών/-τριών για τη στελέχωση του Οικοτροφείου Αχαΐας και του Προστατευμένου Διαμερίσματος για άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές του Νομού Αχαΐας.

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τμήματος Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Νοσηλευτικής, γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιπρόσθετα κριτήρια:

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, κάρτα ανεργίας, εργασιακή εμπειρία σχετική με την θέση

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να καταθέσουν:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών γνώσεων ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
  • Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  • Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα μητρώα των ανέργων (εφόσον υπάρχει)
  • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει)


Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να καταθέτουν (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά) το φάκελο δικαιολογητικών με την ένδειξη ««Για τη Θέση ΤΕ/ΠΕ Νοσηλευτικής», το αργότερο έως τις 2 Μαρτίου 2018 τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά με e-mail: oikotrofeiopatrasklimaka@gmail.com ή στη διεύθυνση: Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Οικοτροφείο Αχαΐας» Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 43 –  Ακταίο Πατρών – Τ.Κ. 26504



Πληροφορίες:

(Δευτ– Παρ, 10:30- 13:30) τηλ. επικοινωνίας :2610-990711

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad