Νοσηλευτης στο Δήμο Σάμου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Νοσηλευτης στο Δήμο ΣάμουΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (Ι∆ΡΥΜΑ ΝΤΑΕΛ) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Βαθέος ∆ήµου Σάµου ( Ίδρυµα Ντάελ) , που εδρεύει στη Σάµο, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

1 ∆Ε Νοσηλευτών /τριώνΥποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Βαθέος ∆ήµου Σάµου “ Ίδρυµα Ντάελ”, Εµµαν. Σοφούλη, Τ.Κ.: 83100, Σάµος, Ν. Σάµου, υπόψη κας Γεωργίας Γεροντή (τηλ. επικοινωνίας: 2273027492). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad