Χειριστής μηχανημάτων στο Δήμο Σκύδρας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Χειριστής μηχανημάτων στο Δήμο Σκύδρας


Ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου , διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας που εδρεύει στη Σκύδρα και συγκεκριμένα του κάτωθι , ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης , αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκύδρας, Εθνικής Αντίστασης 20 , Τ.Κ. 585 00 Σκύδρα , απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Ανδρεάδου Δέσποινας ή Σεμερτσίδου Νικολέτας (τηλ. επικοινωνίας: 2381351826-7). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πηγή:e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad