Προσλήψεις γυμναστών στο Δήμο Βύρωνα - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Προσλήψεις γυμναστών στο Δήμο Βύρωνα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, Π.Ε. Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους 2017-2018>> με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών-(32 εβδομάδων) και όχι πέραν τις 31/07/2018.

4 Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής και βεβαίωση ειδικότητας (διαφόρων ειδικοτήτων).
4. Πρόσφατη Βεβαίωση Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
5. Βιογραφικό Σημείωμα.
6. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία αποκλειστικά σε προγράμματα Π.Α.γ.Ο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε οποιοδήποτε Ο.Τ.Α. ή/και Ν.Π.Δ.Δ., αναλυτικά (έτος, μήνες, ώρες απασχόλησης ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχή υπηρεσιών κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
8. Βεβαίωση περί μονίμου κατοικίας, εφόσον είναι κάτοικοι του Δήμου Βύρωνα.
9. Πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε σε ισχύ και πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για την απόδειξη της Πολυτεκνίας ή του Τέκνου Πολυτέκνου εφόσον ο υποψήφιος είναι Πολύτεκνος ή Τέκνο Πολυτέκνου.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του Γονέα Μονογονεϊκής Οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (εφόσον ο υποψήφιος είναι Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας-άρθρο 29 παρ. 6 του Ν. 3838/2010).
11. Άλλα δικαιολογητικά και έγγραφα που αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα είναι ακριβή και αληθή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν Αίτηση συνημμένων όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βύρωνα (Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 162 33, Βύρωνας -1ος όροφος) απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο.

Η αποστολή των Αιτήσεων και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά. Στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο των Αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Αίτηση και τα δικαιολογητικά του υποψηφίου.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Βύρωνα και στα τηλέφωνα: 2132008680-82, 2132008684, 2132008619.πηγή: dikaiologitika.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad