7 θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

7 θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνέργεια ELI – LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με κωδικό ΟΠΣ 5002735, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενισχυση Των Υποδομων Έρευνας Και Καινοτομιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14510042 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή θα χορηγηθεί σύμβαση υποτροφίας μεταπτυχιακού συνεργάτη, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Διδακτορικό στη Φυσική
– Εμπειρία σε χρήση πηγών λέιζερ και σταθμών εργασίας
– Εμπειρία σε εργαστήρια αττοδεπτερολέπτων

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Διδακτορικό στη Χημεία
– Εμπειρία σε χρήση πηγών λέιζερ και σταθμών εργασίας
– Εμπειρία σε εργαστήρια μή γραμμικής οπτικής

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Διδακτορικό δίπλωμα σε τομέα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης
– Εμπειρία σε προγραμματισμό LabView, MatLab, Java, AutoCaD, C/C++, Python, Mathematica, Inventor
– Εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμών
– Εμπειρία σε ανάπτυξη δικτύων συλλογής δεδομένων
– Εμπειρία στην ανάπτυξη δεδομένων

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Μεταπτυχιακό στη Φυσική
– Εμπειρία σε χρήση πηγών λέιζερ και σταθμών εργασίας

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο οικονομικών
– Μεταπτυχιακό Διοίκηση Επιχειρήσεων
– Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων
– Εμπειρία στη διοργάνωση και υποστήριξη συνεδρίων, σεμιναρίων και ερευνητικών εκδηλώσεων και στη διαχείριση διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο οικονομικών ΑΕΙ
– Εμπειρία σε λογιστήριο και στη χρήση του λογιστικού προγράμματος SAP
– Εμπειρία στην οικονομική διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων
– Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Θέση 7
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ
– Εμπειρία στην υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και υπολογιστικών διατάξεων
– Εμπειρία στη χρήση μικροελεγκτών σε πειραματικές διατάξειςΓια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται α) στη γραμματεία του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr(link sends e-mail), τηλ. +30 2810-391301 (για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης) και β) στον Δρ Κ. Καλπούζο στην ηλεκτρονική διεύθυνση kalpouzo@iesl.forth.gr(link sends e-mail) (για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου).

πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad