Δημόσιο: Ανοιχτές 348 θέσεις για προσλήψεις υπαλλήλων (λίστα) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Δημόσιο: Ανοιχτές 348 θέσεις για προσλήψεις υπαλλήλων (λίστα)


Ανοιχτές μέσω προκηρύξεων είναι 348 θέσεις, όπως τις παρουσιάζει η aftodioikisi.gr, για προσλήψεις υπαλλήλων στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Συνοπτικά:

1) Μoυσείο Ακρόπολης: Πρόσληψη 35 ατόμων

Το Δ.Σ. του Μουσείου της Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης.
Κωδικός Θέσης: 100
Υπηρεσία: Τμήμα Ασφαλείας
Ειδικότητα: Προσωπικό Ασφαλείας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
Αρ. Προκήρυξης: 516 (ΑΔΑ:ΩΟΔΚ469ΗΤ0-7Χ6)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,( οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.30 μέχρι τις 13.30). είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9000 900, εσωτ. 418 & 419).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 5 Φεβρουαρίου


2) Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, το Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» (Ε-11730) – ΚΥΑ και Απόφαση 496η / 13- 9-2012 & 482η/ 3-5-2012 Συνεδριάσεων ΔΣ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη – διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης – για τη διαχειριστική – νομική υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ • Πτυχίο νομικής • Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διαχειριστική υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων • Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα, καθώς και στην εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας

• Ικανότητα σε διαπροσωπικές σχέσεις, διαχείριση αλληλογραφίας, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και οργάνωση ημερίδων • Εκτεταμένη γνώση MS Office (word, excel, power point) • Άριστη γνώση αγγλικών
Αρ. Προκήρυξης: 015/2018-183 (ΑΔΑ:ΩΓΔΑ469ΗΕΒ-ΣΝΟ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2018-183 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Γραμματεία του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών στο τηλέφωνο: 210-6503179

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 (23:59)

3) Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μ) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2017-2018, ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του π.δ.63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 2901.2/43373/2017/15-06-2017 έγκριση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 1Ο
• Έναν (1) Μηχανικό Α’ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα, κάλυψη της θέσης από Μηχανολόγο Μηχανικό και ελλείψει αυτών από Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό.
• Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα ειδικά προσόντα των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που απαιτούνται, κατά περίπτωση, είναι τα ακόλουθα:

1.Υποψήφιοι ναυτικών μαθημάτων: α. Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας ή Δίπλωμα Μηχανικού Α’ τάξης Ε.Ν. β. Τριετής (03) τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία στην ειδικότητα του Μηχανικού Α’ τάξης Ε.Ν ή ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα, βεβαιούμενη κατάλληλα για το μάθημα που πρόκειται να διδάξει και γ. Ειδικές γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα μαθήματα κάθε ειδικότητας, κατάλληλα βεβαιούμενες με αποδεικτικά.

2.Υποψήφιοι λοιπών μαθημάτων: α. Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ. β. Τριετής (03) επαγγελματική προϋπηρεσία ή ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα βεβαιούμενη κατάλληλα για το μάθημα που πρόκειται να διδάξει καθώς και γ. Ειδικές γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα στο Κέντρο μαθήματα κάθε ειδικότητας κατάλληλα βεβαιούμενες με αποδεικτικά.

Αρ. Προκήρυξης: 2901.2/25/2018(ΑΔΑ: 6ΧΧΞ4653ΠΩ-ΒΘΞ)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS» στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Φλέμιγκ 43, Τ.Κ. 182 33 Αγ. I. Ρέντης), την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 4810316, 210 4810615 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kesenm@hcg.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και την Πέμπτη 01-02-2018

4) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.): Πρόσληψη προσωπικού

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
– Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αυτόματος έλεγχος: Προσομοίωση, εφαρμογές και ιστορική εξέλιξη». Κωδικός θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»:ΑΡΡ4220

2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
– Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρωνικά Δίκτυα στην περιβαλλοντική ρευστομηχανική και την ποιότητα της ατμόσφαιρας». Κωδικός θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»:ΑΡΡ4221

Αρ. Προκήρυξης: 361 (ΑΔΑ: 6ΩΛΕ46914Υ-850)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://service-apella.grnet.gr), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες:

1. από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2105381311 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω.

2. από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2105381227 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω. 2

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.: www.puas.gr (προκηρύξεις).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 7/2/2018 έως 8/3/2018

5) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Πρόσληψη προσωπικού

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειμένων υπηρεσιών:

– Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών openABEKT / Ειδικότητα: Απόφοιτος Πληροφορικής / Μηχανικός Η/Υ (με εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών)

– Έλεγχος, διαχείριση και υποστήριξη σε επίπεδο λογισμικού συστημάτων των εξυπηρετητών του EKT για το openABEKT / Ειδικότητα: Απόφοιτος Πληροφορικής / Μηχανικός Η/Υ (με εμπειρία στον έλεγχο, διαχείριση και υποστήριξη σε επίπεδο λογισμικού συστημάτων των εξυπηρετητών ανάπτυξης και δοκιμαστικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών)

Αρ. Προκήρυξης: 133 (ΑΔΑ: Ω8ΩΚ469ΗΕΠ-Ο7Μ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://registry.ekt.gr.

Η αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία: α. το βιογραφικό σημείωμα και β. η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από την κα Δ. Τριανταφυλλίδου, τηλ.: 210-7273900, ώρες 11.00-14.00, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, Αθήνα, 6ος όροφος ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής email στο registry@ekt.gr με σαφή αναφορά στο θέμα του μηνύματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 7 Φεβρουαρίου 2018

6) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη προσωπικού

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018:

1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου (αυτόνομη διδασκαλία)
2. Επιχειρηματικότητα (διδασκαλία κατά το ήμισυ)
3. Θετική Οργανωσιακή Παιδεία (διδασκαλία κατά το ήμισυ)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

Αρ. Προκήρυξης: 521/23-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΚΠ469Β4Μ-20Λ)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2108203101-3.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

7) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης: Πρόσληψη προσωπικού

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 782/Θ.04ο/13.12.2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞΨΙ4691Ο3-Χ52, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Improving Solutions for Student Absenteeis, ISSA », (κωδ. έργου: 80434), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
School absenteeism: supporting schools to tackle early school leaving and disadvantage as well as to address all students from the lowest to the highest end of the academic spectrum.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ΑΕΙ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Δημόσια Υγεία – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας». 3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών που σχετίζεται με τις κοινωνικές επιστήμες.
4. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ και με αντικείμενο την ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης διδασκόντων και μαθητών σε κοινωνικά θέματα
5. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Αρ. Προκήρυξης: 314 (ΑΔΑ: ΩΥΠ0469103-ΘΩΔ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, καθημερινά 9.00-15.30 στην κάτωθι διεύθυνση:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης (Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 ) «Improving Solutions for Student Absenteeis, ISSA»
Αρ. Πρωτ. 314/23.01.2018
(κωδ. έργου: 80434)
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:
Διεύθυνση (οδός, περιοχή, τ.κ…):
Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 (07.02.2018), και ώρα 15:30

8) Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ προκηρύσσει μία (1) θέση στελέχους διοικητικών υπηρεσιών στα πλαίσια της διοικητικής οργάνωσης του Κέντρου και της υποστήριξης των εκτελούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του Κέντρου, με αντικείμενο: «Διοικητική Οργάνωση». Η σύμβαση θα είναι έργου ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο επιλεγείς υποψήφιος θα στελεχώσει και θα υποστηρίξει τις διοικητικές υπηρεσίες του Κέντρου (Γραφείο διοικητικής υποστήριξης προγραμμάτων και αναπτυξιακού σχεδιασμού, Γραμματεία διοίκησης, Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, Τεχνική Υπηρεσία, Γραφείο πληροφορικής, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και εκπαίδευσης, Γραφείο επικοινωνίας και διάδοσης της επιστήμης).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφών πεδίων
• Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία ως στέλεχος Διοικητικής Υπηρεσίας φορέα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή φορέα ιδιωτικού τομέα.

Αρ. Προκήρυξης: 382 (ΑΔΑ:7Σ7Β469ΗΚΚ-ΒΗΤ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με διαβιβαστικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση positions@fleming.gr με την ένδειξη/θέμα: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 201801-DY1».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210- 9656507 ή στο email: positions@fleming.gr .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την 16η Φεβρουαρίου 2018
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/doc/7Σ7Β469ΗΚΚ-ΒΗΤ

9) Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά με επτά (7) ατόμα για την υλοποίηση των παράλληλων δράσεων κοινωνικής ένταξης των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο του Υποέργου ΙΙ “Λοιπές δράσεις των 2 Παραρτημάτων ΚΕΜ” της Πράξης “Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ & 1 Παράρτημα Ρομά)” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001891, στο Δήμο Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Κωδικός θέσης 100: ΠΕ Φιλόλογων (2 άτομα)
Κωδικός θέσης 101: ΠΕ Αγγλικής Γλώσσα (1 άτομο)
Κωδικός θέσης 102: ΠΕ Θεατρολόγων (1 άτομο)
Κωδικός θέσης 103: ΠΕ Πληροφορικής (1 άτομο)
Κωδικός θέσης 104: ΠΕ Επαγγελματικών Συμβούλων (1 άτομο)
Κωδικός θέσης 105: ΠΕ Συμβούλων Δημοσιότητας (1 άτομο)
Κωδικός θέσης 106: ΠΕ Φιλόλογων (1 άτομο)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης 100:
1. Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου), πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής .
2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή πιστοποιημένη εκπαίδευση/επιμόρφωση σε θέματα διδακτικής της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας.
4. Επαγγελματική εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους, στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας σε ενήλικες.

Κωδικός θέσης 101:
1.Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
2.Εμπειρία διδασκαλίας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες.

Κωδικός θέσης 102:
1.Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2.Εμπειρία σε οργάνωση θεατρικών δρώμενων και προγραµµάτων διαπολιτισµικών δράσεων, που αφορούν κατά προτεραιότητα µετανάστες, πρόσφυγες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας ή Εμπειρία σε σχετικά προγράμματα διαπολιτισμικών δράσεων για παιδιά και εφήβους.
3.Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Κωδικός θέσης 103:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πληροφορικής του Ε.Α.Π. ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
2. Εμπειρία διδασκαλίας εκμάθησης χειρισμού Η/Υ σε ενήλικες.

Κωδικός θέσης 104:
1. Πτυχίο Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης ή Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ημεδαπής ή αλλοδαπής
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο που αφορά συμβουλευτική εργασίας και επαγγελματικό προσανατολισμό
5. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Κωδικός θέσης 105:
1. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, κατεύθυνσης επικοινωνίας και ΜΜΕ ή δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 4. Επαγγελματική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε συναφές αντικείμενο απασχόλησης μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόµενης θέσης.

Αρ. Προκήρυξης: 020740/24-01-2018 (ΑΔΑ:6ΩΜΞΩ6Μ-0ΕΘ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού
υπόψιν κου Γιαννέλη (τηλ. Επικοινωνίας Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου: 210.52.77.450, 210.52.77.452, 210.52.77.480, 210.52.77.482 και 210.52.77.484).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και 5 Φεβρουαρίου

10) Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) καλεί τους ενδιαφερόμενους για συνεργασία με αντικείμενο την υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “LOcal Alliance for Integration (LION – 776213)” Κωδ. 0883, του Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ειδικότερα, η παρούσα Πρόσκληση αφορά την κάλυψη: μιας (1) θέσης ψυχολόγου (ΚΩΔ_Α1), μιας (1) θέσης κοινωνιολόγου (ΚΩΔ_Α2), μιας (1) θέσης στελέχους οικονομικής διαχείρισης (ΚΩΔ_Α3), και μιας (1) θέσης στελέχους υποστήριξης δράσεων (ΚΩΔ_Α4) με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Τα απαιτούμενα προσόντα επιλογής και τα ενδεικτικά καθήκοντα των ενδιαφερομένων που υποβάλουν πρόταση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων αναφέρονται παρακάτω, ανά κωδικό:

Ειδικός συνεργάτης – Ψυχολόγος (ΚΩΔ_Α1)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. ΣΠΟΥΔΕΣ
• Πτυχίο Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 8 ου επιπέδου (Διδακτορικό) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό πεδίο «Μετανάστευση και υγεία».
Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στη χάραξη πολιτικών υγείας, φροντίδας και ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων.
Γ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1

Ειδικός συνεργάτης – Κοινωνιολόγος (ΚΩΔ_Α2)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. ΣΠΟΥΔΕΣ
• Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 8 ου επιπέδου (Διδακτορικό) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό πεδίο «Κοινωνιολογία και Μειονότητες».
Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Επαγγελματική εμπειρία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ή Εθνικών Προγραμμάτων σε δράσεις ενσωμάτωσης και μετεγκατάστασης μεταναστών/προσφύγων.
Γ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1

Ειδικός συνεργάτης – Στέλεχος οικονομικής διαχείρισης (ΚΩΔ_Α3)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. ΣΠΟΥΔΕΣ
• Πτυχίο Οικονομικών επιστημών ΤΕΙ Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Επαγγελματική εμπειρία στην οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών ή Εθνικών έργων στο χώρο της υγείας.
Γ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ • Γνώση της Αγγλικής, σε επίπεδο Β2

Ειδικός συνεργάτης – Στέλεχος υποστήριξης δράσεων (ΚΩΔ_Α4)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. ΣΠΟΥΔΕΣ
• Φοιτητή Πανεπιστημίου, Σχολών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
• Επαγγελματική εμπειρία ή συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες που αφορούσαν υποστήριξη ομάδων.
Γ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
• Γνώση της Αγγλικής, τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1

Αρ. Προκήρυξης: 105/25.01.2018 (ΑΔΑ: 6Β6ΖΟΡΕΕ-905 )
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις συνεργασίας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Αίτηση, Σύνοψη στοιχείων βιογραφικού, αναλυτικό βιογραφικό σε μορφή pdf ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elke@esdy.edu.gr και ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, στο πεδίο «Θέμα/Subject», ανάλογα με τη θέση στην οποία υποβάλουν, θα πρέπει να αναγράφουν : ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ LION_Α1 ή ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ LION_Α2 ή ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ LION_Α3 ή ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ LION_Α4 Η προθεσμία υποβολής των βιογραφικών στοιχείων είναι δέκα πέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 09/02/2018

11) Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.: Πρόσληψη 62 ατόμων

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., με σκοπό την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών για την επιτάχυνση της Κτηματογράφησης προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου βάσει: α) του άρθρου 162 του ν. 4483/2017, και β) της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/32708/386 ΚΥΑ, που εκδόθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 4585, 27/12/2017.
Ειδικότερα ο αριθμός των συμβάσεων ανά ειδικότητα έχει ως ακολούθως:
• Είκοσι δύο (22) συμβάσεις, ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού/Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ)
• Πέντε (5) συμβάσεις, ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΕ)
• Έντεκα (11) συμβάσεις, ειδικότητας Τοπογράφου Μηχανικού (ΤΕ)
• Οκτώ (8) συμβάσεις, ειδικότητας Δασολόγου (ΠΕ)
• Τρείς (3) συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής – Μηχανικού Ανάπτυξης Λογισμικού (ΠΕ)
• Δύο (2) συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής – Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (ΠΕ)
• Μία (1) σύμβαση, ειδικότητας Πληροφορικής – Διαχειριστή Συστημάτων Πληροφορικής (ΠΕ)
• Δύο (2) συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής- Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων (ΠΕ)
• Δύο (2) συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής – Υποστήριξη Εφαρμογών Πληροφορικής (ΤΕ)
• Μία (1) σύμβαση, ειδικότητας Πληροφορικής – Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής (ΤΕ)
• Τρείς (3) συμβάσεις, ειδικότητας Οικονομολόγου (ΠΕ)
• Δύο (2) συμβάσεις, ειδικότητας Οικονομολόγου – Λογιστή (ΠΕ)
Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα)
Ι.1. Παρακολούθηση και διαχείριση των έργων κτηματογράφησης
Ι.1.1. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
Συμβάσεις: 18
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Ι.1.2. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
Συμβάσεις: 4
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ ή Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ. Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.

3. Οκταετής (8-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, από την οποία τουλάχιστον πενταετής (5-έτη) εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία που αποδεικνύεται με τη συμμετοχή στην εκπόνηση των παρακάτω μελετών: μελέτες κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, μελέτες κτηματογράφησης, κτηματογραφήσεις που έγιναν στο πλαίσιο πολεοδομικών μελετών, μελετών οδοποιίας, υδραυλικών μελετών κλπ, κτηματογραφήσεις που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο συμβάσεων επίβλεψης, εποπτείας και συμβούλου, πράξεις εφαρμογής, αναδασμοί, απαλλοτριώσεις, πράξεις αναλογισμού, εργασίες κατάρτισης αμπελουργικού μητρώου, εργασίες κατάρτισης ελαιοκομικού μητρώου και εργασίες σύνταξης υποβάθρων.

4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Ι.2. Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης
Ι.2.1. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
Συμβάσεις: 5
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ΄, Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.
3. Πενταετής (5 – έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, από την οποία τουλάχιστον 3ετής εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS).
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Ι.2.2. Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ)
Συμβάσεις: 7
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. –Θεσσαλονίκη
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία από την απόκτηση του απαιτούμενου πτυχίου ή διπλώματος, από την οποία τουλάχιστον τριετής (3-έτη) εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.).
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Ι.3. Τεχνική υποστήριξη των μελετών κτηματογράφησης
Ι.3.1. Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ)
Συμβάσεις: 3
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία από την απόκτηση του απαιτούμενου πτυχίου ή διπλώματος, από την οποία τουλάχιστον τριετής (3-έτη) εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S).
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Ι.4. Επίβλεψη συμβάσεων και τεχνική υποστήριξη έργων της Δ/νσης Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος
Ι.4.1. Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 5
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Ι.4.2. Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 3
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
1. Ομώνυμο ή ταυτόσημο, κατά περιεχόμενο ειδικότητας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, κατηγορίας (ΠΕ), της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου.
3. Τριετής (3-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία Δασολόγου από την οποία τουλάχιστον διετής (2-έτη) εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) και συγκεκριμένα στη χρήση λογισμικού ArcGIS.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

I.5.Ανάπτυξη και διαχείριση έργων πληροφορικής για την Κτηματογράφηση και την κατάρτιση Δασικών Χαρτών.
Ι.5.1. Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού (ΠΕ)
Συμβάσεις: 3
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής – Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήμης Υπολογιστών – Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων,
Επιστημών και Πολιτισμού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Τουλάχιστον πενταετής (5 έτη) επαγγελματική εμπειρία, από την οποία τουλάχιστον τριετής (3 έτη) πρόσφατη εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία (τελευταία πενταετία από τη δημοσίευση της προκήρυξης) στην υλοποίηση εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών σε πλατφόρμες και γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιεί η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (.NET, C#).
3. Πολύ καλή γνώση SQL (*).
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Ι.5.2. Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (ΠΕ)
Συμβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής – Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήμης Υπολογιστών – Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων,
Επιστημών και Πολιτισμού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία, από την οποία τουλάχιστον τριετής (3-έτη) πρόσφατη (τελευταία πενταετία) εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση εφαρμογών βάσεων δεδομένων και συγκεκριμένα ORACLE.
3. Πολύ καλή γνώση SQL και PL/SQL (*).
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).
Ι.5.3. Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής – Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήμης Υπολογιστών – Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων,
Επιστημών και Πολιτισμού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία, στη διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής.
3. Διετής (2-έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων Windows Server.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Ι.5.4. Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (ΠΕ)
Συμβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής – Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήμης Υπολογιστών – Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων,
Επιστημών και Πολιτισμού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, σε διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων.
3. Διετής (2-έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε καθήκοντα διαχειριστή Βάσης Δεδομένων Oracle.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Ι.5.5. Υποστήριξη Εφαρμογών Πληροφορικής (ΤΕ)
Συμβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής,
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
Βιομηχανικής Πληροφορικής,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης,
Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (ΠΣΕ),
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων,
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία,
Διαχείρισης Πληροφοριών
2. Τριετής (3-έτη) επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Ι.5.6. Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής (ΤΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (ΠΣΕ), Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Διαχείρισης Πληροφοριών
2. Τριετής (3-έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη Πληροφορικών Συστημάτων Windows.
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).
I.6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Ι.6.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Αθήνα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Δημοσίων Οικονομικών ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών, Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, (Πανεπιστημιακού τομέα) Οικονομικών Επιστημών, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5 έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία, σε οικονομική υπηρεσία.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Ι.6.2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ/ΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΠΕ)
Συμβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Αθήνα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Δημοσίων Οικονομικών ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών
Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας/Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, (Πανεπιστημιακού τομέα) Οικονομικών Επιστημών, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία (*), σχετική με το αντικείμενο της θέσης.
3. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).
(*) Η εμπειρία προσμετράται πριν και μετά την απόκτηση της ζητούμενης επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης. Ειδικότερα, χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από τη λήψη του πτυχίου μέχρι και 31/12/1998 λαμβάνεται υπόψη. Ο χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 1/1/1999 και μετά λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια και προσμετράται μετά τη λήψη αυτής.
Ι.6.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ
Συμβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Αθήνα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Δημοσίων Οικονομικών ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, (Πανεπιστημιακού τομέα) Οικονομικών Επιστημών, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, σε οικονομική υπηρεσία.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Αρ. Προκήρυξης: 105/25.01.2018 (ΑΔΑ: 6Β6ΖΟΡΕΕ-905 )

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kta2018@ktimatologio.gr, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη.
Αναλυτική προκήρυξη και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη διεύθυνση (www.ktimatologio.gr) και στην ενότητα «Προκηρύξεις Διαγωνισμών – Διαβουλεύσεις – Συμβάσεις».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 14/02/2018
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.ktimatologio.gr/Pages/Proclamations.aspx?id=319

12) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 784/Θ.37ο/27.12.2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡ8Σ4691Ο3-Ζ4Φ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Next Generation Networked Media over 4G+ Infrastuctures», (κωδ. έργου: 80221), το οποίο χρηματοδοτείται από Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1:
• Διοικητική υποστήριξη του έργου με τίτλο «ERASMUS+, Next Generation Networked Media over 4G+ Infrastuctures – NEREUS».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχιούχος ΑΕΙ
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση
3. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
4. Πιστοποιημένη της Αγγλικής γλώσσας
5. Αποδεδειγμένη εμπειρία διοικητικής υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων
Αρ. Προκήρυξης: 343 (ΑΔΑ: ΩΤΞΔ4691Ο3-ΙΥΦ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν (ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλόλητά τους. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, καθημερινά 9.00-15.30 στην κάτωθι διεύθυνση:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης Εσταυρωμένος,
Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης
Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης (Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939) «ERASMUS+, Next Generation Networked Media over 4G+ Infrastuctures – NEREUS»
Αρ. Πρωτ. 343/25.01.2018 (κωδ. έργου: 80221)
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:
Διεύθυνση (οδός, περιοχή, τ.κ…):
Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2018 (09.02.2018), και ώρα 15:30.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΞΔ4691Ο3-ΙΥΦ

13) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνης: Πρόσληψη 7 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
5ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Μουσείο και Αρχαιολογικός Χώρος Ελεύθερνας Ρεθύμνου
1ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Μουσείο και Αρχαιολογικός Χώρος Ελεύθερνας Ρεθύμνου
1ΥΕ Εργατών (Καθαριότητας Χώρων Μουσείου), Μουσείο και Αρχαιολογικός Χώρος Ελεύθερνας Ρεθύμνου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας, Αρκαδίου 214, Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψιν κ. Γεωργίου Αποστολάκη).
Πληροφορίες στα τηλ.: 28310 23653 και 28310 58842.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-02-2018

14) ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2018): Πρόσληψη 72 ατόμων

Πλήρωση με διαγωνισμό, εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/3.3.1994/τ.Α’), όπως ισχύει.

Προκηρύσσει την πλήρωση με διαγωνισμό εβδομήντα δύο (72) συνολικά θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
10 Πολιτικοί Μηχανικοί (ΕΕΠ)
4 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ΕΕΠ)
3 Μηχανολόγοι-Μηχανικοί (ΕΕΠ)
2 Χημικοί Μηχανικοί (ΕΕΠ)
15 Νομικοί (ΕΕΠ)
2 Χημικοί (ΕΕΠ)
3 Βιολόγοι/Βιοχημικοί (ΕΕΠ)
10 Επιστήμονες Πληροφορικής (ΕΕΠ)
15 Οικονομολόγοι (ΕΕΠ)
3 Στατιστικολόγοι (ΕΕΠ)
5 Φαρμακοποιοί (ΕΕΠ).
Για όλες τις θέσεις θα συνεκτιμηθεί πρόσθετη εμπειρία στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (πλήρης και υπογεγραμμένη) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και να τα αποστείλουν μέσα σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη
16Ε/2018
Κατηγορία: Ε.Ε.Π.
Τ.Θ. 143 08
Αθήνα Τ.Κ. 115 10
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για περισσότερα του ενός αντικείμενα.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-03-2018

15) Δήμος Τεμπών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Τεμπών, που εδρεύει στο Μακρυχώρι της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (ΔΕ Χειριστής Μ.Ε. Ισοπεδωτή), Μακρυχώρι Λάρισας Θεσσαλίας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Τεμπών, Μακρυχώρι, Τ.Κ. 400 06, Λάρισα Θεσσαλίας (υπόψη κ. Δήμητρας Παπαδημητρίου).
Πληροφορίες στα τηλ.: 24953 50410
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-01-2018


16) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.Φ.125.5/7/188935/Z2/03-11-17 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2951/29-11-17 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την πρόσκληση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ΙΔΟΧ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ενός (1) ατόμου ως Εκπαιδευτικό

Προσωπικό για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Υποχρεωτικό μάθημα εαρινού εξαμήνου).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραμματεία, Κτίριο Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας,
Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 996392 και 2310 996395.

Τα δικαιολογητικά (Βιογραφικό Σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων και Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών (σε περιπτώσεις τίτλων σπουδών εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχουν οι νόμιμες θεωρήσεις με τις επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας) και το αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβάλονται σε ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-01-2018

17) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Τμήμα Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν.4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2951/29-11-17
συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την πρόσκληση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ΙΔΟΧ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνολικά δύο (2) ατόμων, ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1)Ανόργανη Χημεία ΙΙ
2)Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Γραμματεία, 1ος όροφος, Νέας Πτέρυγας Νέου Χημείου, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας,
Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 997680.

Τα δικαιολογητικά (Βιογραφικό Σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων, Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών (σε περιπτώσεις τίτλων σπουδών εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχουν οι νόμιμες θεωρήσεις με τις επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας) και το αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 31/01/2018

18) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Z2/03-11-17 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν.4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2951/29-11-17 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την πρόσκληση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ΙΔΟΧ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνολικά δύο (2) ατόμων, ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1)ΦΚ Ύστερη Αρχαία Φιλοσοφία, Τομέας Φιλοσοφίας (εαρινό εξάμηνο)
2)Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Τομέας Παιδαγωγικής (εαρινό εξάμηνο)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ., 3ος όροφος, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 995206.

Τα δικαιολογητικά (Βιογραφικό Σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων, Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών (σε περιπτώσεις τίτλων σπουδών εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχουν οι νόμιμες θεωρήσεις με τις επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας) και το αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβάλονται σε τέσσερα (4) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-01-2018 έως και 31-01-2018

19) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Z2/03-11-17 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2951/29-11-17 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την πρόσκληση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ΙΔΟΧ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνολικά τριών (3) ατόμων, ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1)Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Διαδίκτυο (εαρινό εξάμηνο)
2)Δημιουργική Γραφή (εαρινό εξάμηνο).
3)Δημοσιογραφικός Λόγος (εαρινό εξάμηνο).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, 1ος όροφος, Γραμματεία, Εγνατίας 46, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 991951

Τα δικαιολογητικά (Βιογραφικό Σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων, Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών (σε περιπτώσεις τίτλων σπουδών εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχουν οι νόμιμες θεωρήσεις με τις επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας) και το αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβάλλονται σε ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-01-2018

20) Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Λυκόσουρας Δ. Μεγαλόπολης Αρκαδίας
1ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Ορχομενού Τρίπολης Αρκαδίας
1ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην
ταχ. διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, Καλαβρύτων 211, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη Αρκαδίας, (υπόψη κας Μ. Δεμερούκα).
Πληροφορίες στα τηλ.: 2710 225243 και 2710 225119

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 5/2/2018

21) Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εδρεύει στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος του 8ου εξαμήνου: «Απαραμετρική Στατιστική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση υποψηφιότητας (εντύπως) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (σε CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και /ή εντύπως στην ταχ. διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Γραμματεία, 5ος όροφος, Καραολή Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34, Πειραιάς Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4142005 & 210 4142307.

Τα δικαιολογητικά:

α)Αντίγραφα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι αποκτήθηκαν στο εξωτερικό (εντύπως)

β)Βιογραφικό Σημείωμα και Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)

γ)Επιστημονικές Εργασίες (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-02-2018 (09.00π.μ. -13.00μ.μ.)

22) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγική Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/03-11-2017 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ,3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν. 4485/2017 και την αριθμ. 2951/29-11-2017 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την πρόσκληση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ΙΔΟΧ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, συνολικά δύο (2) ατόμων, ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1)Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής
2)Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή , Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γραμματεία, Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, 2ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 995090 (εσωτ. 5)

Τα δικαιολογητικά (Βιογραφικό Σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων, Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών (σε περιπτώσεις τίτλων σπουδών εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχουν οι νόμιμες θεωρήσεις με τις επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας) και το αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβάλονται σε δύο (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01/02/2018

23) Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού»: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού» που εδρεύει στο Ψυχικό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τη διοργάνωση της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2018) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 3 μηνών, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Στέλεχος – Δημόσιες Σχέσεις & Γραμματειακή Υποστήριξη, με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ Β.1, σύμβαση 2μηνης διάρκειας, ΑΘΗΝΑ
1 Στέλεχος –Διοργάνωση Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών, με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ Γ.3, σύμβαση 3μηνης διάρκειας (μερική απασχόληση), ΑΘΗΝΑ
1 Στέλεχος –Διοργάνωση Φεστιβάλ Μετάφρασης, με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ Γ.4, σύμβαση 3μηνης διάρκειας (μερική απασχόληση), ΑΘΗΝΑ
1 Στέλεχος Δημοσιότητας, Προβολής και Επικοινωνίας, με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ Δ.1α, σύμβαση 2μηνης διάρκειας, ΑΘΗΝΑ
1 Στέλεχος Δημοσιότητας στα Social Media με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ Δ.1β, σύμβαση 2μηνης διάρκειας, ΑΘΗΝΑ
1 Στέλεχος Προβολής Έκθεσης (Θεσσαλονίκη)/Συντονισμός Εθελοντών-Έκτακτου Προσωπικού, με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ Δ.2, σύμβαση 1 μηνός, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1 Στέλεχος για τη μετάφραση και επιμέλεια κειμένων ενημερωτικού και προωθητικού υλικού, με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ Δ.3, σύμβαση 3μηνης διάρκειας, ΑΘΗΝΑ.

Από τις 3 έως τις 6 Μαΐου 2018 που θα διεξαχθεί η 15η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό με τόπο εργασίας την Αθήνα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργαστεί στη Θεσσαλονίκη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν την Αίτηση Συμμετοχής/Υπεύθυνη Δήλωση με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, διπλώματα ξένων γλωσσών, πτυχία κ.λπ.) σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης στην παρακάτω διεύθυνση:
Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού», Στρατηγού Καλλάρη 50, Τ.Κ. 154 52, Ψυχικό Αττικής (Δευτέρα έως και Παρασκευή, 10.00π.μ.-14.00μ.μ.).
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6776540, φαξ: 210 6727201 (κ.κ. Μ. Μυστακίδου, Ελ. Σουκούρογλου, Π. Τριανταφύλλου, 10.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-02-2018 (14.00μ.μ.)

24) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Τμήμα Βιοτεχνολογίας, της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/188935/22/03-11-2017 Υπουργική Απόφαση και τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 6 του Ν. 4009/2011 & το άρθρο 28, παρ. 3 του Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν και την υπ. αριθ. 57/30/11/2017 συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής και τη συνεδρίαση της Συγκλήτου, ανακοινώνει την πρόσκληση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ΙΔΟΧ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, συνολικά πέντε (5) ατόμων, ως Διδακτικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή μερικής απασχόλησης για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1)Αλληλεπιδράσεις Φυτών & Μικροοργανισμών, 8ου εξαμήνου
2)Αναλυτική Βιοτεχνολογία, 6ου εξαμήνου
3)Βιοχημεία Βιομορίων, 2ου εξαμήνου
4)Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, 8ου εξαμήνου και
5)Φαρμακογνωσία & Βιοδραστικά Προϊόντα, 6ου εξαμήνου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση στην οποία θα αναφέρουν με σειρά προτεραιότητας τα μαθήματα προτίμησής τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Γραμματεία, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55, Αθήνα Αττικής.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5294662

Τα δικαιολογητικά (Βιογραφικό Σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων, Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών (σε περιπτώσεις τίτλων σπουδών εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχουν οι νόμιμες θεωρήσεις με τις επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας) και το αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβάλονται σε τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 09-02-2018

25) Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994,όπως ισχύει, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30-06-2018, πλήρους απασχόλησης, συνολικά οκτώ (8) ατόμων ως Οδηγοί και Συνοδοί Σχολικών Λεωφορείων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Οδηγών , Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού, (Δ. Αλμυρού)
1ΔΕ Οδηγών , 1ο 6θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου «Οι Κένταυροι», (Δ. Βόλου)
1ΔΕ Οδηγών με ψηφιακό ταχογράφο , 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου, (Δ. Βόλου)
1ΔΕ Οδηγών με ψηφιακό ταχογράφο , 5θ Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Αγριάς, (Δ. Βόλου)
1ΔΕ Συνοδών, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού, (Δ. Βόλου)
1ΔΕ Συνοδών, 1ο 6θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου «Οι Κένταυροι», (Δ. Βόλου)
1ΔΕ Συνοδών, 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου, (Δ. Βόλου)
1ΔΕ Συνοδών, 5θ Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Αγριάς, (Δ. Βόλου).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Μανδηλαρά 23, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα Θεσσαλίας.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κ.λ.π), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην με αρ. πρωτ.: 13523/28-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΦ3Α4653ΠΣ-Ψ7Τ) Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 που βρίσκεται ανηρτημένη α) στην ιστοσελίδα του Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας http://thess.pde.sch.gr _ Εφημερίδα της Υπηρεσίας -_ Διακηρύξεις/Προκηρύξεις β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες-_Έντυπα – Διαδικασίες -_ Διαγωνισμών Φορέων -_ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -_ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -_Έντυπα – Διαδικασίες -_ Διαγωνισμών Φορέων -_ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 539225, (αρμόδιος κ. Σιακαβάρας Δημήτρης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-01-2018 έως και 07-02-2018

26) Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.: Πρόσληψη 42 ατόμων

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.(ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.), που εδρεύουν στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά των ΕΛ.ΤΑ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
42ΔΕ Διανομείς, Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., (η Υπηρεσία θα κατανείμει το προσωπικό ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση:
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Αττικής, Κουμουνδούρου 29 (Όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 4ος όροφος, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα (8.30π.μ.-13.30μ.μ.).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3353859 και 210 3353698, (αρμόδιοι κ. Παππάς και κ. Πετρέας),
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88, Αθήνα, (με την ένδειξη: Για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018), (υπόψη κ. Ελένης Δάλλα).
Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3353228 και 210 3353487

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-02-2018

27) Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, που εδρεύει στη Βόνιτσα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-07-2018, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, (για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Βόνιτσας)
2ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, (για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Παλαίρου)
2ΔΕ Μαγείρων, (για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Κατούνας, Δρυμού,
Μοναστηρακίου)
1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, (για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Παλαίρου).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Παιδικός Σταθμός Βόνιτσας), Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Τ.Κ.:300 02, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, (υπόψη κ. Λάμπρη Νεκταρίας).
Πληροφορίες στο τηλ.: 26430 22232

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-02-2018

28) Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΝΓΚ»: Πρόσληψη 28 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ», που εδρεύει στο Μαρούσι της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Αττικής, για την αντιμετώπιση επειγουσών περιστάσεων των Οργανικών Μονάδων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018, με καθεστώς πενθήμερης εργασίας ανά βδομάδα και πλήρες ωράριο (8ωρο),συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

28 ΥΕ Φυλάκων, «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (Δ. Αμαρουσίου) & «ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ» (Δ. Μελισσίων)
Αττικής.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας
(ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ή ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ) και θα υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Γ.Ν.Α. “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ”(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ), Γραμματεία του Νοσοκομείου (Κτίριο Ν4 – 0 όροφος), Σισμανογλείου 1, Τ.Κ. 151 26, Μαρούσι Αττικής, (υπόψιν κ. Τζάθα Αμαλίας, υπαλλήλου Τμήματος Προσωπικού).
Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2058443 και 213 2058519.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-02-2018

29) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (ΕIGE): Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), σύμφωνα με το Α.Π. 245/16-01-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, στις εξής θέσεις:

α)Research Officer-gender main-streaming με στοιχεία προκήρυξης: EIGE/2018/CA/02FG4
με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 10-02-2018 (13.00 τοπική ώρα Βίλνιους)
β) Research Officer-gender main-streaming με στοιχεία προκήρυξης: EIGE/2018/CA/01FG4
με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 11-02-2018 (13.30 τοπική ώρα Βίλνιους)
γ) Research & Statistics με στοιχεία προκήρυξης: EIGE/2018/SNE/GS με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 14-02-2018 (13.30 τοπική ώρα Βίλνιους)
δ) Stakeholder relations με στοιχεία προκήρυξης: EIGE/2018/SNE/SR με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 22-02-2018 (13.30 τοπική ώρα Βίλνιους)
ε) Gender mainsteaming με στοιχεία προκήρυξης: EIGE/2018/SNE/GM με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 15-03-2018 (13.30 τοπική ώρα Βίλνιους)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικώς απευθείας στο ανωτέρω Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eige.hr@eige.europa.eu

Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitmentΥπουργείο Εθνικής Άμυνας: Πρόσληψη 10 ατόμων

Η Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εδρεύει στο Χολαργό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στις 29-05-2018, συνολικά δέκα (10) ατόμων στις θέσεις Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου.

Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οι Δικαστικοί Λειτουργοί, οι Δικηγόροι με 1 τουλάχιστον έτος Δικηγορία, οι διατελέσαντες Δικηγόροι ή Δικαστικοί Λειτουργοί για 1 τουλάχιστον έτος, οι Πτυχιούχοι νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών ή κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος των ιδίων επιστημών που απονέμεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις, οι Κάτοχοι πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων της Νομικής Σχολής (πολιτικού και νομικού), εφόσον τουλάχιστον το ένα από τα πτυχία αυτά έχουν λάβει με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς και οι Στρατιωτικοί Δικαστικοί Γραμματείς και οι κάθε βαθμού Δημόσιοι Υπάλληλοι, αφού συμπληρώσουν 2 χρόνια υπηρεσίας μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ένα χρόνο εφ’ όσον έχουν τριετή συνολική υπηρεσία Δικαστικού Γραμματέως ή Δημοσίου Υπαλλήλου, αντίστοιχα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, Στρατόπεδο Παπάγου,
Λεωφ. Μεσογείων 227-231 (ΣΤΓ 1020) Τ.Κ. 155 61, Χολαργός, Αθήνα.
Πληροφορίες στα τηλ. 210 6598528 & 210 6598567 (Γραμματείες του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης/ΥΠΕΘΑ), (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-04-2018

31) ΑΣΕΠ: Πρόσληψη 4 ατόμων

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2018): Πλήρωση, τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/3.3.1994/τ.Α’), όπως ισχύει.

Προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται, για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΕΕΠ με Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικών ή Οικονομικών ή Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο/εξειδίκευση στη Διοίκηση Οργανώσεων & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση σε θέματα Εκπαίδευσης
1ΕΕΠ με Πτυχίο ή Δίπλωμα Κοινωνικών ή Φιλοσοφικών Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο/εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Διεθνείς Συνεργασίες στο χώρο της Εκπαίδευσης
1ΕΕΠ με Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικής (ΑΕΙ ή ΕΑΠ ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο/εξειδίκευση στο Διοικητικό ή Συνταγματικό ή Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (πλήρης και υπογεγραμμένη) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και να τα αποστείλουν μέσα σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη
1Ε/2018
Κατηγορία: Ε.Ε.Π.
Τ.Θ. 143 08
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για περισσότερα του ενός αντικείμενα.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-03-2018

32) Εφορεία Αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πειραιώς & Νήσων: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, που εδρεύει στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση των Αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της ΕΦΑΔΥΑΤ στο πλαίσιο της Πράξης “Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών– B Φάση (Ολοκλήρωση) με κωδικό ΟΠΣ 5002560 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας από την ανωτέρω Εφορεία Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του Υποέργου εφόσον αυτό συνεχιστεί και υπάρχει η σχετική χρηματοδότηση, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος με αποδεδειγμένη ανασκαφική εμπειρία και με εξειδίκευση στην Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία, Σπέτσες, Π.Ε. Νήσων Αργοσαρωνικού
1ΠΕ Αρχαιολόγος με αποδεδειγμένη ανασκαφική εμπειρία και με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία, Σπέτσες, Π.Ε. Νήσων Αργοσαρωνικού
1ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, Σπέτσες, Π.Ε. Νήσων Αργοσαρωνικού
3ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες, Σπέτσες, Π.Ε. Νήσων Αργοσαρωνικού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Πρωτόκολλο, Ισόγειο,
Αλκιβιάδου 233, Τ.Κ. 185 36, Πειραιάς Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4590761 και 210 4640759.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-01-2018 έως και 02-02-2018
(10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

33) Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 11 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 247/16-01-2018 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf συνολικά έντεκα (11) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:
Όσον αφορά στην 26η Φεβρουαρίου 2018:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ένταξης (EMPL.01)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ένταξης (EMPL.D.2)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
(GROW.D.1)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.A.1)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.B.3)
1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.D.1)

Όσον αφορά στην 26η Μαρτίου 2018:

1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP.D.1)
1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP.H.2)
1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Eυρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας & Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.D.1)
1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ΕΝΕR.E.1)
1 θέση στην Eυρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Εurostat’’ (ESTAT.F.1).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά, μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο e-mail:
admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.
Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την αποστολή εγγράφου της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:

Για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 26η Φεβρουαρίου 2018, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 19-02-2018 και
για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 26η Μαρτίου 2018, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 19-03-2018.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0