Θέση Διοικητικού στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Θέση Διοικητικού στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, που εδρεύει στο Δήμο Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (αμιγώς λογιστικού)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου», Αγίας Παρασκευής και Ναυάρχου Νεάρχου 1, Τ.Κ. 70017, Λιμάνι Χερσονήσου, Ν. Ηρακλείου, υπόψη κας Μανουσάκη Νυμφοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 28970 29202). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad