Προσλήψεις καθαριστών στο ΓΝ – ΚΥ Κω - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Προσλήψεις καθαριστών στο ΓΝ – ΚΥ ΚωΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω που εδρεύει στο Δήμο Κω και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (καθαριστών- τριών)Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ Ιπποκράτους 34 Τ.Κ. 85300 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κου Ζαμάγια Νικολάου (τηλ. 2242360227). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad