Πρόσληψη αρχαιολόγων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσληψη αρχαιολόγων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων ΤρικάλωνΗ Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το υποέργο 2 «Εργασίες Αρχαιολογίας» στο έργο «Αντικατάσταση και Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Καλαμπάκας», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 15-11-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

2 ΠΕ Αρχαιολόγων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από της πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή της θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας της στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ. Καλαμάτα, αρ. 3, Τ.Κ. 42131 – ΤΡΙΚΑΛΑ απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο υπόψιν κ. Μαρία Θεοφάνους & κ. Φωτεινή Μαντζάνα (τηλ. επικοινωνίας: 2431076647), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 04-12-2017 έως 08-12-2017). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή της ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής της με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad