Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Ζωγράφου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Ζωγράφου


Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α – Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωγράφου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

6 ΔΕ Σερβιτόροι 
1 ΔΕ Καφετζής 
1 ΔΕ Μπουφετζής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ ΑΕ ΟΤΑ) Χαρ. Μούσκου 18, πλ. Κύπρου, Τ.Κ. 15772, Ζωγράφου, απευθύνοντάς την υπόψιν κ.κ. Στ. Γιούργα & Χρ. Φασίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 210- 777.1007) και κατά τις ώρες 9:00 έως 14:30 από την Παρασκευή 29/12/2017 έως και την Δευτέρα 08/01/2018. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad