7 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Ήλιδας - e-theseis.gr

Post Top Ad


Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

7 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Ήλιδας


Ο Δήμος Ήλιδας ύστερα από την 444/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας (ΑΔΑ: 7ΦΡΙΩΡΘ-Β2Χ) και την 309490/12.12.2017 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΗΤ5ΟΡ1Φ-ΡΞΧ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια μέχρι δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:


5 ΥΕ Εργατών καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρων – οδοκαθαριστές

1 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου- φορτηγού, άδεια Γ΄ κατηγορίας

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ήλιδας (Δ/νση: Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Φωτοπούλου Μαρία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την τελευταία δημοσίευση ή ανάρτηση της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad