Πρόσληψη Διοικητικού Υπαλλήλου στην Πρεσβεία της Βραζιλίας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Πρόσληψη Διοικητικού Υπαλλήλου στην Πρεσβεία της Βραζιλίας


Η Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται, μέσω της Επιτροπής Αξιολόγησης που ορίστηκε από τον Πρέσβη της Βραζιλίας, ότι θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό για την πλήρωση μίας θέσης τοπικού υπαλλήλου γραφείου, καθώς και διαμόρφωση λίστας αναπληρωματικών, για να εκτελεί καθήκοντα Διοικητικού / Διοικητικής Υπαλλήλου, σύμφωνα με το υπ. αρ. 1570 Διάταγμα της 21/07/95 και το Διάταγμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Βραζιλίας της 12/09/95 και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη, της οποίας το κείμενο δημοσιεύεται και στα πορτογαλικά.

Η διαδικασία έχει σκοπό την επιλογή επαγγελματία με εμπειρία/προϋπηρεσία σε διοικητικές εργασίες. Ο / Η υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλύνει προβλήματα και να ασκεί διοικητικά καθήκοντα, παράλληλα με την διατήρηση επαφών με τοπικούς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και με ελληνικούς δημόσιους φορείς με τους οποίους σχετίζεται η Πρεσβεία.

1.     Προκαταρκτικές διατάξεις.

1.1 Ο διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

1.2 Η διαδικασία επιλογής για τη θέση που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη θα περιλαμβάνει, εφόσον γίνει δεκτή η εγγραφή του υποψηφίου / της υποψήφιας, τρεις (3) φάσεις, δηλαδή:

1η φάση:

Α) Ανάλυση του βιογραφικού.

2η φάση:

Α) Τεστ επάρκειας της ελληνικής γλώσσας (30 πόντοι στο σύνολο), της αγγλικής γλώσσας (20 πόντοι στο σύνολο) και της πορτογαλικής γλώσσας (20 πόντοι στο σύνολο).

Β) Τεστ γνώσεων λογιστικής (30 πόντοι στο σύνολο).

3η φάση:

Α) Συνέντευξη.

1.3 Κάθε φάση θα βαθμολογείται από 0 έως 100 πόντους. Για την επιλογή των υποψηφίων, η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σε κάθε φάση θα είναι πενήντα (50) πόντοι.

1.4 Για την κατάταξη των υποψηφίων, θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα των πόντων και των τριών φάσεων.

2. Σχετικά με τη Θέση, τα καθήκοντα και το Ωράριο

Η θέση Διοικητικού / Διοικητικής Υπαλλήλου, μέσης εκπαίδευσης, που παρέχεται από τον διαγωνισμό, αναφέρεται στην άσκηση καθηκόντων Διοικητικού / Διοικητικής Υπαλλήλου, για αόριστο χρόνο, για παροχή τεχνικών, διοικητικών ή βοηθητικών υπηρεσιών στο Τμήμα Διοίκησης της Πρεσβείας της Βραζιλίας στην Αθήνα, με καθεστώς 40 ωρών εργασίας την εβδομάδα.

3. Σχετικά με το καθεστώς της πρόσληψης

3.1 Οι εργασιακές σχέσεις του Διοικητικού / της Διοικητικής Υπαλλήλου με την Πρεσβεία της Βραζιλίας, σύμφωνα με τα άρθρα 15 & 23 του Διατάγματος Αρ. 1570/95, διέπονται από την ελληνική εργατική νομοθεσία.

4. Σχετικά με την αμοιβή

4.1 Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λαμβάνει ο Διοικητικός / η Διοικητική Υπάλληλος που θα προσληφθεί θα είναι 1.800,00 (χίλια οκτακόσια) ευρώ μηνιαίως, από τις οποίες θα αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου, καθώς και ο ΦΜΥ (φόρος μισθωτών υπηρεσιών) και ο φόρος αλληλεγγύης, για την απόδοση αυτών στην Εφορία.

5. Σχετικά με την Απασχόληση και τις Αρμοδιότητες

5.1 Είναι τα ακόλουθα τα χαρακτηριστικά της θέσης Διοικητικού / Διοικητικής Υπαλλήλου:

5.1.1 Καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Ο υποψήφιος / Η υποψήφια που θα επιλεγεί, θα είναι υπεύθυνος / η για τα τυπικά διοικητικά καθήκοντα (έλεγχος αποθεμάτων, οργάνωση τιμολογίων, διοικητική υποστήριξη σε διπλωματικές εκδηλώσεις, ροή πληρωμών, προετοιμασία λογιστικών φύλλων, κλπ.), παράλληλα με τη διατήρηση επαφών με τοπικούς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και με ελληνικούς δημόσιους φορείς με τους οποίους σχετίζεται η Πρεσβεία.

5.1.2 Απαιτούμενη εκπαίδευση/κατάρτιση.

Ο υποψήφιος / Η υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει τα εξής ελάχιστα προσόντα:

α) Να είναι απόφοιτος / η μέσης εκπαίδευσης.

β) Να έχει ακαδημαϊκή εκπαίδευση και / ή προϋπηρεσία στον τομέα της διοίκησης ή των λογιστικών.

γ) Να διαθέτει βασικές γνώσεις πληροφορικής (Πακέτο Office: Word, Excel, PowerPoint, κλπ.).

δ) Να μιλάει και να γράφει, άπταιστα ελληνικά, καλά αγγλικά (σε επίπεδο lower) και να έχει βασικές γνώσεις της πορτογαλικής γλώσσας.

6. Σχετικά με τα βασικά δικαιολογητικά για την Εγγραφή

α) Επιστολή με αίτηση εγγραφής, όπου θα δηλώνονται διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

β) Αντίγραφο βιογραφικού σημειώματος όπου θα αναφέρονται οι δεξιότητες σε ξένες γλώσσες.

γ) Απολυτήριο μέσης (δευτεροβάθμιας) ή πτυχίο ανώτατης (τριτοβάθμιας) εκπαίδευσης.

δ) Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, από όπου θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος / η υποψήφια έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 (δεκαοκτώ) ετών.

ε) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από αρμόδια ελληνική αρχή – για τους Βραζιλιανούς υποψηφίους απαιτείται επίσης αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από τη Βραζιλία (Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να το προμηθευτούν στην ιστοσελίδα www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais).

στ) Σε περίπτωση πολίτη χώρας εκτός Σένγκεν, απαιτείται έγγραφο που να αποδεικνύει την νόμιμη παραμονή του/της και άδεια εργασίας στην Ελλάδα.

ζ) Σε περίπτωση Βραζιλιανού/ής πολίτη, απαιτείται βεβαίωση εκπλήρωσης εκλογικών υποχρεώσεων (με πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ή με αίτηση εκλογικής εγγραφής στο προξενικό τμήμα της πρεσβείας).

η) Σε περίπτωση Βραζιλιανού/ής πολίτη, απαιτείται δήλωση υπογεγραμμένη από τον/την ίδιο/α ότι δεν κατέχει δημόσιο αξίωμα και ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, καθώς και ότι δεν λαμβάνει κανένα είδος αμοιβής από το Βραζιλιάνικο κράτος.

θ) Για τους άρρενες υποψήφιους με βραζιλιάνικη υπηκοότητα, απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.

ι) Φωτοαντίγραφο/α συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα πρέπει να προσκομισθούν, σε κλειστούς φακέλους, στην Πρεσβεία ή ταχυδρομικώς (και με κούριερ), με τα εξής στοιχεία:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Ελλάδα

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 23, 3ος όροφος

Τ.Κ. 106 74 – Αθήνα, Ν. Αττικής

Σχετ.: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/Η ΥΠΑΛΛΗΛΟ

Απαγορεύεται η εγγραφή υπό όρους.

Περίοδος εγγραφών: Από 29 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2017.

7. Σχετικά με την Προεπιλογή

Θα γίνει προεπιλογή, με βάση τα προσκομισθέντα έγγραφα/δικαιολογητικά των υποψηφίων των οποίων τα βιογραφικά αποδεικνύουν την ικανότητα (συμβατότητα) για τη θέση εργασίας που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη. Τα ονόματα των υποψηφίων των οποίων οι εγγραφές γίνουν δεκτές, μέχρι τον αριθμό δέκα (10), θα αναρτηθούν σε λίστα στην ιστοσελίδα (www.brasil.gr) και στη σελίδα στο Facebook(https://www.facebook.com/EMBRATENAS) της Πρεσβείας της Βραζιλίας στην Αθήνα, με αλφαβητική σειρά, στις 15 Δεκεμβρίου 2017, μαζί με την πρόσκληση συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού.

8. Σχετικά με την Μέθοδο Επιλογής

2η φάση

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες των οποίων οι εγγραφές γίνουν δεκτές, θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις της 2ης φάσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 19 Δεκεμβρίου 2017 (ημέρα Τρίτη) και θα έχουν προκριματικό χαρακτήρα (χαρακτήρα αποκλεισμού). Τα θέματα που θα περιέχονται στις εξετάσεις είναι συναφή προς την προσφερόμενη θέση.

Ο τόπος, οι ώρες και η διάρκεια των εξετάσεων θα ανακοινωθούν παράλληλα με την πρόσκληση συμμετοχής.

3η φάση

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες που θα καταταχθούν στη δεύτερη φάση, μέχρι τον αριθμό πέντε (5), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί τα όσα αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1.3 της παρούσας προκήρυξης, θα κληθούν για συνέντευξη, η οποία θα λάβει χώρα στις 21 και 22 Δεκεμβρίου 2017 (Πέμπτη & Παρασκευή).

9. Ταυτοποίηση των υποψηφίων

Μπορεί να ζητηθεί, σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, να γίνει ταυτοποίηση του υποψηφίου / της υποψήφιας (με δελτίο βραζιλιάνικης ταυτότητας ή διαβατήριο, για όσους / όσες έχουν βραζιλιάνικη υπηκοότητα, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια οδήγησης για τους Έλληνες υποψηφίους / τις Ελληνίδες υποψήφιες, και δελτίο άδειας διαμονής, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης, για τους υποψήφιους / τις υποψήφιες άλλων εθνικοτήτων).10. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων

Το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί, με σειρά κατάταξης, στην ιστοσελίδα και στη σελίδα στο Facebook της Πρεσβείας, στις 10 Ιανουαρίου 2018. Ο πρώτος / Η πρώτη σε κατάταξη στη λίστα των επιλεγέντων υποψηφίων θα καλύψει την υπάρχουσα κενή θέση. Οι υπόλοιποι, ασχέτως αριθμού, θα αποτελέσουν την ομάδα των αναπληρωματικών.

11. Σχετικά με την Περίοδο Ισχύος του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός αυτός θα έχει ισχύ 12 (δώδεκα) μηνών, αρχής γενομένης της ημερομηνίας ανακοίνωσης του τελικού αποτελέσματος. Οι υποψήφιοι / υποψήφιες που θα βρίσκονται στην ομάδα των αναπληρωματικών, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απασχόληση, σε περίπτωση που προκύψει καινούργια θέση στην ίδια κατηγορία απασχόλησης στην οποία ήταν υποψήφιοι/ες, εντός του προαναφερθέντος διαστήματος.

12. Σχετικά με την Πρόσληψη

Η πρόσληψη του υποψηφίου / της υποψήφιας με την καλύτερη κατάταξη, θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2018.  Θα εξαρτηθεί, ωστόσο, από την προσκόμιση των πρωτότυπων δικαιολογητικών που προβλέπονται στα σημεία «α» έως «ι» της παραγράφου 6 της παρούσας προκήρυξης, καθώς και πιστοποιητικού σωματικής και ψυχικής υγείας από επίσημο φορέα ή ιατρό που θα υποδείξει η Πρεσβεία.

Ο υποψήφιος / Η υποψήφια που θα επιλεγεί για την θέση Διοικητικού/  Διοικητικής Υπαλλήλου, θα πρέπει να ολοκληρώσει μια δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών αμειβόμενης εργασίας στο Τμήμα Διοίκησης της Πρεσβείας της Βραζιλίας στην Αθήνα, στο τέλος της οποίας θα γίνει επιβεβαίωση ή ακύρωση της πρόσληψης.

πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad