Προσλήψεις στο Δήμο Πετρούπολης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Προσλήψεις στο Δήμο Πετρούπολης


Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους 2017-2018» με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/7/2018.

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΑΜΕΑ (Ειδική Φυσική Αγωγή -Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή) 2
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 1

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. υποβάλλουν αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπου και θα δηλώνουν σε ποια προγράμματα επιθυμούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση περί μονίμου κατοικίας, εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πετρούπολης.
7. Βεβαίωση, πρόσφατη, του ΟΑΕΔ περί ανεργίας.
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία αποκλειστικά σε προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε οποιοδήποτε ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών, αναλυτικά (έτος, μήνες, ώρες απασχόλησης μηνιαίως) όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Πετρούπολης στο Δημοτικό κατάστημα Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη) κατά τις ώρες 09:00 - 14:00, από 13/11/2017 έως και 22/11/2017 .

Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Πετρούπολης και του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου.


Η προκύρηξη εδω

Πηγή: dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad