Δικαιολογητικά - Έναρξη και Διάρκεια της Παροχής Ασθένειας σε Είδος στους Ανέργους Ηλικίας ανω των 29 εως 55 ετών - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Δικαιολογητικά - Έναρξη και Διάρκεια της Παροχής Ασθένειας σε Είδος στους Ανέργους Ηλικίας ανω των 29 εως 55 ετών

.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα να υπαχθούν στην ασφάλιση κλάδου ασθενείας σε είδος του
ΙΚΑ έχουν τα πρόσωπα που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α)είναι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, δηλ. έχουν συμπληρώσει το
29° έτος, αλλά όχι το 55°.
β)έχουν πραγματοποιήσει εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας, οι οποίες προσαυξάνονται ανά εκατό (100) ημέρες για κάθε έτος μετά την συμπλήρωση  του 30ου και μέχρι το 54° έτος της ηλικίας ως εξής


Επισημαίνεται ότι , επειδή ο νομοθέτης περιορίζει μέχρι το 54° έτος την ανά εκατό (100) αύξηση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, οι έχοντες συμπληρώσει τόσο το 53° όσο και το 54° χρειάζονται τον αυτό αριθμό δηλ. 3000 ημέρες ασφάλισης.


Σε περίπτωση που έχει χωρήσει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς οργανισμούς, η υπαγωγή θα γίνει στον οργανισμό που έχει διανυθεί ο περισσότερος χρόνος ασφάλισης.

Επομένως, στο ΙΚΑ μπορούν να υπαχθούν τα πρόσωπα που έχουν τις απαιτούμενες, κατά τα ανωτέρω, ημέρες ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι το  ΙΚΑ ή είναι ο μόνος φορέας στον οποίο έχουν ασφαλισθεί ή (επί περισσότερων φορέων) ο φορέας, στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η ασφάλιση για το μεγαλύτερο διάστημα.

Από την αναφορά του νόμου σε ημέρες εργασίας (και όχι σε ημέρες ασφάλισης), συνάγεται ότι στις απαιτούμενες, αναλόγως της ηλικίας, χρονικές προϋποθέσεις δεν περιλαμβάνεται χρόνος που έχει διανυθεί στην προαιρετική ασφάλιση ούτε χρόνος προερχόμενος από αναγνωρίσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad