Προσλήψεις για 12 μήνες στο Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Προσλήψεις για 12 μήνες στο Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών


Το Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) – Ν.Π.Δ.Δ. ανακοινωνει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών και την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο/ειδικότητα ως ακολούθως:
  • 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • 3 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  • 2 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  • 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΙΔ. ΟΔΗΓΟΥ (ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ’)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση- υπεύθυνη δήλωση συµµετοχής τους (υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι) και να την αποστείλουν, μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με την ένδειξη: «Αίτηση για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού» στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Kέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, Αθήνα, Τ.Κ. 17675. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται σε 10 ημερες.
πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad