Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με 100% επιδότηση για Οδοντίατρους - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με 100% επιδότηση για Οδοντίατρους

Tην Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η 2η περίοδος υποβολών επενδυτικών προτάσεων για το Πρόγραμμα των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 11/10/2017 και ώρα 17:00.

Το πρόγραμμα, ενισχύει μεταξύ άλλων ειδικοτήτων και Οδοντιάτρους (το πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995), είτε ανέργους, είτε αυτοαπασχολούμενους, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Λειτουργικά Έξοδα
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
Προμήθεια αναλωσίμων
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία- εταίρων
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας


Σημειώνουμε ότι κάθε  δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος μπορεί να υποβάλει σε μια μόνο περίοδο υποβολής. Για τη 3η περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά στις 08/11/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 13/12/2017 και ώρα 17:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad