Θέσεις εργασίας σ' εταιρείες στην Αττική - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Θέσεις εργασίας σ' εταιρείες στην Αττική

Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ στις οικονομικές επιστήμες με τουλάχιστον 6ετή εμπειρία, και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή Α’ τάξης για Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης (Έλεγχος των παραστατικών - Λογιστική καταχώρηση των παραστατικών - Συμφωνίες τραπεζικών λογαριασμών -Αρχειοθέτηση ανά έργο -Λογιστικό & οικονομικό κλείσιμο των έργων)και την έκδοση πληρωμών προμηθευτών & λοιπών συνεργατών.
Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail). Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ στις οικονομικές επιστήμες με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία και τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων για σχεδιασμό προτύπων για τα έγγραφα που αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία έργων και στις διαδικασίες συμβάσεων, για τον έλεγχο των σχεδίων Συμβάσεων πριν την υπογραφή τους και για τον έλεγχο των σχεδίων των Τευχών Διακήρυξης.
Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail). Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ στις οικονομικές επιστήμες με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε λογιστήριο για Υποστήριξη στη διαδικασία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και αναφορών και Υποστήριξη στην Οικονομική Παρακολούθηση των έργων. Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail) .Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ στις οικονομικές επιστήμες με συνολική τουλάχιστον 10ετή εμπειρία για Σύνταξη αναφορών παρακολούθησης της χρηματοδότησης των έργων και της λειτουργίας , Υποστήριξη στην Κατάρτιση και παρακολούθηση υλοποίησης των Προγραμματικών Συμφωνιών και Υποστήριξη στην παρακολούθηση των οικονομικών θεμάτων τα οποία αφορούν τη χρηματοοικονομική κατάσταση και πορεία των έργων της εταιρίας.
Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail) .Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Τέσσερις (4) Πτυχιούχους ΤΕΙ ή ΑΕΙ στην Πληροφορική ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ικανότητες διαχείρισης έργων για Καταχώριση Στοιχείων, Επικαιροποίηση και έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων και Συμμετοχή στη διαχείριση της τεχνικής υποστήριξης για τη χρηματοδότηση των λειτουργιών της. Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail) . Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.


· Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο ΤΕΙ με ειδικότητα σε δίκτυα Η/Υ και τουλάχιστον ενός έτους εμπειρία για Υποστήριξη στην οργάνωση της υλοποίησης των έργων, καθώς και σε ειδικότερα θέματα ηλεκτρονικής διαχείρισης, διακίνησης και αρχειοθέτησης εγγράφων. Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail). Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο τεχνικής σχολής /ΙΕΚ Προγραμματιστή Μηχ/κων Η/Υ με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε έργα Δημοσίου τομέα για Υποστήριξη στην τεκμηρίωση, διαχείριση και ευρετη­ρίαση των αρχείων και πληροφοριακών δεδομένων της εταιρίας. Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail) . Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο τεχνικής σχολής /ΙΕΚ Ειδικό εφαρμογών Πληροφορικής με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε Υποστήριξη, Παρακολούθηση και Τεκμηρίωση συγχρηματοδοτούμενων έργων . Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail) . Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Δύο (2) απόφοιτους ΔΕ ή ΙΕΚ με ικανότητες γραμματειακής υποστήριξης για την Υποστήριξη στην διαχείριση και διεκπεραίωση καθη­μερινών εργασιών των έργων που αφορούν στις υπο­χρεώσεις επικοινωνιών, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και αξιοποίησης δεδομένων των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail) . Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ στις οικονομικές επιστήμες, μεταπτυχιακό τίτλο και τουλάχιστον 5ετή εμπειρία με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής για Υποστήριξη στην Οικονομική Παρακολούθηση των έργων και κατάρτισης προϋπολογισμών και χρηματοροών. Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail) . Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad