Ξεκινούν οι αιτήσεις για χρηματοδότηση επενδύσεων σε έρευνα & καινοτομία - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Ξεκινούν οι αιτήσεις για χρηματοδότηση επενδύσεων σε έρευνα & καινοτομία

Στις 23 Μαρτίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο νέο πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ», με τον πρώτο κύκλο να έχει καταληκτική ημερομηνία τη 17η Μαΐου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ, προωθεί τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» είναι από τις πιο εμβληματικές του νέου ΕΣΠΑ με μεγάλο προϋπολογισμό, που στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και τη σύνδεσή τους με την παραγωγή.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «με το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και με μία σειρά άλλες δράσεις που ήδη τρέχουν ή θα ενεργοποιηθούν σύντομα, ενισχύουμε αποφασιστικά την έρευνα και τη σύνδεσή της με την παραγωγή, στηρίζουμε την τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χρηματοδοτούμε δραστηριότητες έντασης τεχνολογίας, ικανές να παράγουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Πολύ περισσότερο όμως, δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους επιστήμονες να παραμείνουν στη χώρα και να αξιοποιήσουν παραγωγικά τις γνώσεις και τα ταλέντα τους πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας».


Τρεις παρεμβάσεις
Σε ό,τι αφορά στον προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου, αυτός ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:
1 Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2 Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
3 Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Βασικός στόχος της παρέμβασης «Ερευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:
• Δαπάνες προσωπικού.
• Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.
• Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
• Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.


• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
• Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.
• Δαπάνες καινοτομίας.
• Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.
Ο προϋπολογισμός
Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός πρότασης ανά παρέμβαση:
• Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις 200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση, 350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις, 450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις και 500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις.
• Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000 ευρώ.
• Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 2.000.000 ευρώ.
Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση ήτοι έως και την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16.00.
Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν υπόδειγμα ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.
• το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
• τις ιστοσελίδες: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ http://www.eyde-etak.gr, ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr και ΕΣΠΑ http://www.espa.gr


ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad