Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι άνεργοι για το voucher 29-64 ετών - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι άνεργοι για το voucher 29-64 ετών

Σε πλήρη εξέλιξη είναι  η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο voucher 29-64 ετών για ανέργους του ΟΑΕΔ που ενδιαφέρονται να καλύψουν τις 23.000 θέσεις απασχόλησης. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο voucher.gov.gr. Δειτε τι πρέπει να γωνιάζουν οι άνεργοι του ΟΑΕΔ.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα(http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής το πληροφοριακό σύστημα των επιταγών κατάρτισης (ειδική ιστοσελίδα) ελέγχει αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους δεν επιτρέπει την υποβολή της Αίτησης.Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

Γ. Για την περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα αναρτήσει σχετική οδηγία στην ειδική ιστοσελίδα.

Σημειώνεται ότι η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 1/12/2016 και ώρα 11.00π.μ. και λήγει την 30/12/2016 και ώρα 11.59μ.μ.

Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
Ειδικά για τα τεχνικά επαγγέλματα για τους μισθωτούς, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες , κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών.


Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος).

Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το δηλωθέν εισόδημα του/της υπόχρεου, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της υπόχρεου το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

Ηλικία υποψηφίου
Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω
Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.


Δειτε στον παρακάτω πίνακα τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΗ – ΥΔΡΟΒΟΛΗ)
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ -ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ DESIGN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad