Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές

Δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Όροι και προϋποθέσεις

Κατά το στάδιο της αρχικής υποβολής, η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά για το Δικαιούχο


Αίτηση Χρηματοδότησης (υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου)
Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ένα ΤΔΠ για κάθε πρόταση ερευνητικής ομάδας)
Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του Δικαιούχου
Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής (υποβάλλεται μία φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου)
Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων (υποβάλλεται μία φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου)
Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων (υποβάλλεται μία φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου)
Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου, α) για την ακρίβεια και αλήθεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών και β) σχετικά με το αν η Πράξη είναι νέα και δεν αποτελεί συνέχεια άλλης.
Αρχείο σε μορφή excel το οποίο θα περιλαμβάνει: i) Κωδικό ΟΠΣ (MIS) πρότασης, ii) Επιστημονικό Πεδίο - Επιστημονικό Υποπεδίο, iii) Ονοματεπώνυμα και iv) ΑΦΜ του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και κάθε μέλους της ερευνητικής ομάδας (υποβάλλεται μία φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της τελευταίας ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου).
Δικαιολογητικά για κάθε πρόταση Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ):


Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης στην ελληνική γλώσσα. (Βλ. συνημμένα).
Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία λήψης του διδακτορικού για τους Διδάκτορες - Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας. Ως ημερομηνία λήψης λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης του διδακτορικού για τους Υποψήφιους Διδάκτορες - Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad