Προκήρυξη για διοικητές σε Κέντρα Υποδοχής - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Προκήρυξη για διοικητές σε Κέντρα Υποδοχής

Ανοικτή δημόσια πρόσκληση εξέδωσε το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για την πρόσληψη Διοικητών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου, Σάμου, Χίου, Κω, Λέσβου και Λέρου.


Οι διοικητές θα διορίζονται με απόφαση του γενικού γραμματέα Υποδοχής, και μετά από εισήγηση του διευθυντή της συγκεκριμένης υπηρεσίας για θητεία, η οποία θα έχει διάρκεια ενός έτους.
Η διάρκεια υπηρεσίας τους μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανεωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Πανεπιστημίου και να έχουν ικανότητα και εμπειρία στην διοίκηση ή την εξειδίκευση στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 


Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, και να συμπεριλάβουν αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, τίτλου σπουδών, αλλά και αποδεικτικά έγγραφα που πιστοποιούν τα προσόντα: γνώση Η/Υ, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, πρόσθετους τίτλους σπουδών,  όπως δεύτερα πτυχία, διπλώματα, πτυχίο Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, υπηρεσιακή κατάσταση (ισχύει για όσους υπηρετούν στο Δημόσιο) και επιστημονική δραστηριότητα.
Επίσης, οφείλουν να αποστείλουν αποδεικτικά της τρέχουσας απασχόλησής τους, της προϋπηρεσίας τους στον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλήλου. 

Προθεσμία
Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 23 Νοεμβρίου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Συγγρού 83, Τ.Κ. 117 45, Αθήνα, και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: firstreception@firstreception.gov.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad