Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων από την Adecco - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων από την Adecco

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμώς και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού. Η Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου Βιομηχανικού και Εμπορικού Ομίλου στην Ελλάδα, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου με έδρα το νομό Αττικής: Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων (Κωδ. θέσης: 722/66440)

Περιγραφή θέσης
• Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού του Ομίλου σε σχέση με την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα, εμπιστευτικότητα και αξιοπιστία των πληροφοριακών συστημάτων και των πληροφοριών που απορρέουν από αυτά σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου
• Διενεργεί ελέγχους προς αναγνώριση και εκτίμηση του κινδύνου που απορρέει από την ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων
• Εξετάζει την επάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών (controls) και προτείνει, όπου χρειάζεται, τις κατάλληλες βελτιώσεις
• Συμμετέχει ως μέλος ομάδας σε διάφορα ad hoc projects
• Συντάσσει αναφορές προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Προφίλ Υποψηφίου
• Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου ή ισότιμο πτυχίο Σχολής του εξωτερικού (με αντίστοιχη αναγνώριση απότοΔΟΑΤΑΠ). Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά (Μ BA, MSc) από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή από αναγνωρισμένο και ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών στον τομέα της Πληροφορικής
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Έλεγχο Πληροφοριακών Συστημάτων (SAP GRC), είναι επιθυμητή
• Αριστη γνώση των πληροφοριακών συστημάτων SAP, συστημάτων επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence) και εφαρμογών διαχείρισης προϋπολογισμού (SAP Certification)
• Επαγγελματική πιστοποίηση CISA/ CISM / CISSP
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
• Καλή γνώση θεμάτων ασφάλειας δεδομένων (data privacy & security)
• Γνώσεις προγραμματισμού θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν
•Αριστη γνώση της Ελληνικής & της Αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CPE ή αντίστοιχο ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου). Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
• Αναλυτική και συνθετική σκέψη
• Ομαδκό πνεύμα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία
• Προσοχή στη λεπτομέρεια, δέσμευση σε χρονοδιαγράμματα και προσήλωση στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος
• Διαθεσιμότητα για επαγγελματικά ταξίδια εντός κι εκτός Ελλάδος (Ευρώπη)
• Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί θα πρέπει να είναι μέλη του ΤΕΕ (έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες (έωςτην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης)


Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

¦ Προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grigoris.ntovinos@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 6919358, ή στη διεύθυνση: AdeccoHR, Λ. Κηφισίας 56,151 25 Μαρούσι.

Μετά την εξέταση των βιογραφικών σημειωμάτων, η Adecco θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης θα πρέπει να προσκομίσουν στην Adecco όλους τους τίτλους κτήσης (με τις αντίστοιχες αναγνωρίσεις από τους αρμόδιους φορείς), τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τους, καθώς και συστάσεις.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad