Αιτήσεις έως 2 Δεκεμβρίου για 58 θέσεις σε ΗΔΙΚΑ και 4 υπουργεία - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Αιτήσεις έως 2 Δεκεμβρίου για 58 θέσεις σε ΗΔΙΚΑ και 4 υπουργεία

Εως τις 2 Δεκεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (προκήρυξη 3Κ/2016, ΦΕΚ 8 02.11.2016, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για 58 θέσεις τακτικού προσωπικού σε τέσσερα υπουργεία και την Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Τις θέσεις θα καταλάβουν πτυχιούχοι, εκ των οποίων 49 Πληροφορικής ΠΕ, επτά Πληροφορικής ΤΕ και δύο Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ. Από το σύνολο των θέσεων, 32 αφορούν απασχόληση με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Εκτός από τους τίτλους σπουδών, οι υποψήφιοι θα μοριοδοτηθούν και με βάση τη γνώση Η/Υ και τη γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικής, γερμανικής και γαλλικής γλώσσας). Ανάλογα με την ειδικότητα κάθε υποψηφίου, απαιτούνται, μεταξύ άλλων, επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ ή Β’ τάξης, εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στην ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων, άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στα Πληροφοριακά Συστήματα ή στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη Δεδομένων. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 7 Δεκεμβρίου, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2016, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 115 10.

Επίσης, αιτήσεις υποβάλλονται σε δύο ακόμα διαγωνισμούς της Ανεξάρτητης Αρχής. Πρόκειται για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1Ε/2016 του ΑΣΕΠ για δύο Ελεγκτές Ιατρούς στο υπουργείο Εργασίας και μία θέση Ιατρού στο υπουργείο Πολιτισμού με τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης, όπου η προθεσμία λήγει στις 5 Δεκεμβρίου.
Στο μεταξύ, έως τις 12 Δεκεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για 30 θέσεις Νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Τ.Θ. 14 308, Αθήνα, Τ.Κ. 115 10, με αναγραφή του αριθμού προκήρυξης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad